آرش و مسعود

0 views
0%

سلام اسم من آرشه و الان25سالمه اين داستان بر ميگرده به اولين آشناييم با مسعود من هيکل بدنسازي داشتم ،مسعودم همينطور ،هر دوتامونم خوش تيپ و خوش قيافه بوديم ،من به اون علاقه داشتم ودوست داشتم با هم رابطه داشته باشيم و براي هميشه مال خودم باشه از قضا امسعودم توي همين فکرا بوده و من خبر نداشتم تا اينکه ي من ي روز کف کردم ،همه رفته بودن مسافرت و منم تنها ،گفتم بذار ي زنگ بزنم ببينم چي ميگه ،زنگزدم بهش گفتم شب مياي اينور ،گفت چه خبره گفتم هيچي ،گفت باشه ،معمولا ميرفتيم خونه هم ديگه ي فيلم ميذاشتيم ميديديم ،بعدشم تا صبح با هم حرف ميزديم ،در مورد آرزو مون ،درسمون و….اما تا حالا من جرئت نکرده بودم بش بگم يکي لز ارزو.هاي من سکس با تو ،تا اينکه اومد خونمون و شام خورديم ،ي شامپاينم باز کرديم و خورديم ،ي فيلمم ديديم تا رسيديم به حرف زدنا من که ول ول بودم اونم همينطور ،شروع کرديم ،گفتيم گفتيم تا اينکه ي دفعه از تو دهن مسعود پريد و گفت آرش تو متو دوست داري منو بگي سه شا گرفتم وبش گفتم اگه بقيه دوستاتا ول کني و تا آخرش بام باشي آره ،اونم که حشري شده بود حسابي گفت قول ميدم فقط با تو باشم منم نزديکترش شدم آخه روي تخت بوديم شروع کردم به خوردن لباش واييييييي ي حسي داشتم که نگو اون که مست مست بود بعد گردنشا خوردم ،گردنش خيلي حساس بود وقتي ميخوردمش آي آيش رفت هوا ،اوفتادم رو کيرشو باز ازش لب گرفتم ،بعد آروم ،آروم لباساشا در اووردم واييييي بدن تميزي داشت بي مو بي مو ،سفيد ،سفيد،کيرم داشت شورتما ميجيروند که درش اووردمو کردمش تو دهنش ،گفتم که مست مست بود بيشتر بطري اون خورده بود ديدم کيرم تا حلقش ميره و هيچي هم نميگه ،منم از فرصت استفاده کردم نيم ساعت تلمبه زدم تو دهنش ولي مي خواستم اونم حال کنه،گرفتم کيرشا خوردم بعدشم 69شديم کيرشا کردم تو حلقشو ،خودمم داشتم کيرشا ميخوردم کيرش ي 5سانتي از من بزرگتر بود ،روغن زيتونا از روي ميز برداشتم و مالوندشم اونم داشت کيرمو ميخورد ،حسابي مالوندمش بعدشم کردم توش ديدم واييييييي چه داغه البته همش نرفت تو ،ي ذره باش بازي کردم،دوباره امتحان کردم ديدم تا تهش رفت اما بد جوري داره داره داد ميزنه ،فشارا کم کردم دو باره ازش لب گرفتم اينداختمش رو مبل دوباره کردم توش ديدم داره ايندفعه حال ميکنه بعد از،ي ساعت ديدم داره ابم داره مياد،گفتم بذار،همينطوري که ميکنمش براش جق بزنم که بيشتر حال کنه ،اب اون ي ذره دير تر از من اومد بعدشم ازش دوباره لب گرفتم ديگه مستي از سرش پريده بود گفتم حال کردي عزيزم گفت نه فايده نداش من مست مست بودم ،گفت پريد تو بغلم دوباره ازم لب گرفتو دوباره کردمش اما اينبار.خيلي بيشتر حال داداينم اولين سکسم با مسعود بود البته ما الان 4ساله با.هم دوستيم و حساب سکسامونم از دستم در رفته ،مرصي که وقت گذاشتيد و خونديد منتظر نظراتتون هستمآرش

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *