آشنایی من با سایت داستان سکسی

0 views
0%

سلام به روی ماه همه پسرها و دخترها ، اون دخترهایی که مثل من هنوز دخترند، اقا پسرهایی که همین طور گل پسر، و البته آقایانو خانم هایی که می دانند نه دیگه دخترند ونه پسر اخه یک کارهایی کردند براشون یک اتفاقاتی افتاده مخصوصا خانم ها بلهچه اتفاقیاز همان اتفاقاتی که اگر مادر و پدر بفهمند جیزشون می کنند؛ وای واییک شب بعد از مدت ها خانواده مارا عروسی دعوت کردند عروس خانم خیلی ناز بود اقا داماد هم محکم این عروس خانم کنارش گرفته بود که مبادا بیاد سمت دختراما هم می خندیدم مثل اغلب دخترهای فامیل شوخی می کردیم که بله امشب این دختر خانم ، فردا یک خانم که شاید نتونه از روی تخت تکون بخوره خلاصه شب عروسی به همین منوال گذشت.ما امدیم منزلگفتنی است مثل هیچ کدام از اقایان و خانم های سایت داستان سکسی با خواهر و مادر و برادر دایی و دایی هم کاری نداریم.اقا جونم براتون بگه لباس ها مو در آوردمخوابم نمی برد گفتم ملت فیلتر شکن دارند ما هم داریم مردم چی کار می کنند ما چی کار می کنیم خلاصه فیلتر شکن زدیم سرچ کردیم سکس ، شب زفاف، آمیزش جنسی….که بله چه خبره و من نیستم سایت سایت داستان سکسی بالا اومد ما امدیم تواقا ما خیلی بچه خوبی بودیم تا حالا کیر ندیده بودیم اینجا دیدیمتا حالا زیر خودمون دقت نکرده بودیم فقط سه روز یکبار تمیز و سفیدش کردیم اینجا بزرگ و خوشگل تر می دیدیموایخاک تو سرم چقدر خانم زیر مردوای وایچه همه خاک برسریبعد تو نظرات می خوندم دختر یا پسر می نوشت ابم اومد وا اب چیه که می ادبعد تو لینک ها و داستان هایی که می نوشتنداوه دایی چه خبره؟یک عالمه دختر پرده شون زدند ور فتند خیلی با حال بوداین قضیه همین ادامه داشتهر وقت بیکار می شدم می امدم توسایت یک دوری می زدم.تا یک روز عضو شدم چشمتون روز بد نبینهروز اول برام پیام اومدکجایی عزیزم بیام جرت پارت کنم انگاری که داره با کاغذ حرف می زنهیکی مودبانه پیام دادکه ایمیل تو بده با هم چت کنیم دادیم فکر می کنید چی شداومد پیام داد ادرس بده بیام لباس تو دربیارم کیرمنو بکنم توش با سینه ها بازی کنممنم ترسیدم یک طوری که به خودم نگاه کردم دیدم خبری نیستسریع سیستم خاموش کردم.روزهای دیگههمین طور ادامه داشت یک دیوونه اومده می گفت بیاباهم لز کنیملز چیهبعد برام توضیح داد دخترها هم روی هم می خوابند بله وای وایبا اینکه با همه تو مجازی حرف می زدیم ولی وقتی باهاشون حرف می زدم وای چه کارهایی دردناکی می کنندهمه انگاری چاق نیستند ورزشکار، ژیمناستیک همین جور سفید کم موخانم ها همه تر و تمیز اه اهخلاصه انقد که کیر دیدم حالم داره به هم می خورهدختر خانم ها سینه هاشون درآوردن و شلوارشون کشیدن پایین وایحداقل حمام می رفتیدالان خیلی وقته تو این سایت نیامدم تقریبا تکراری محتواش.نظرات هم تقریبا مزخرف فحش کوچه و خیابانی می دنمن ترجیح می دم عکس خانم ها را ببینمرد شم از این سایتخیلی سایت خوبیهادم اساسی معتاد می کنه تا بالاخره بره با یکی حال کنه.پایاننوشته کردن

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *