آه بکن منو

0 views
0%

سلام من مینا هستم. 27 ساله و مجرد. سر کارم با یه مرد متاهل دوست شدم که دو تا هم بچه داره . دوستیمون به جایی رسید که ازم دعوت کرد به خونش برم تا سکس داشته باشیم . منم قبول کردم.بالاخره ساعت قرارمون رسید و من رفتم. کنارم نشست و پیشونیمو بوسید و بعدش ازم لب گرفت. لبامو میخورد و میمکید . زبونشو به زبونم میزد. دستشو گرفتمو گذاشتم روی سینم شروع کرد به مالیدن از روی لباس بعدش لباسمو درآورد و سوتینمو باز کردو بازم نوک سینمو با انگشتش میمالید .بلند شدمو سینمو گذاشتم توی دهنش اونم میمکید و میلیسید انقدر محکم میمکید که داد میزدم آرومتر.دکمه شلوارمو باز کردو شلوارمو در اورد و شروع کرد به مالیدن کسم. منم کیرشو گرفتم تو دستمو شروع کردم با انگشتم نوک کیرشو بمالم دیدم یه کم خیس شد و هی داره درازتر میشه. کیرش کلفت و دراز بود . خوشم اومد. منو خوابوند و شروع کرد به لیسیدن و مکیدن کسم زبونشو میکرد تو سوراخ کسمو تکون میداد. حال میکردم. ازش خواستم بخوابه رومو کیرشو بذاره لای کسمو تکون بده وقتی این کارو کرد حسابی حشری شدمو گفتم بذاره دم کسم وای چه حالی میداد.گفتم بخوابه تا من بیام روش کیرشو گذاشتم دم کسمو یه کم فشار دادم میدونستم که پردم پاره میشه ولی انقدر حشری بودمو دلم میخواست که فشار دادمو آروم نشستم روش اولش یه کم سوخت و درد اومد و یه کمی هم خون ولی بعدش که شروع کرد به تلمبه زدن و جلو عقب بردن کیرش تو کسم حال میکردم بعدش منو چار دست و پا کرد و کیرشو هل داد تو کسم و شروع کرد به تلمبه زدن و جلو عقب کردن کشیده شدنه کیرش تو دهنه کسمو حس میکردم دلم میخواست با همه بدنش میکرد تو کسم تا حال کنم. داد میزدم تند تر تندتر بکن میخوام … بکن آی …آه آره … بکن …جونم منو بکن با کیر کلفتت کسمو پاره کن آه آوه آی … انقدر کرد که بدنم شروع کرد به لرزیدن و آبم ریخت و همزمان با من اون هم ارضا شد.چند دقیقه بی حال رو هم افتادیمو بعدش پا شدیم . من اومدم خونه و از اون به بعد شریک سکسیم حسن شده . خیلی باحاش حال میکنم.ممنون که خوندید.نوشته مینا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *