اتفاقی منو خواهرم

0 views
0%

من معمولا با خواهرم خیلی خوبیم شوخی می کردیم خوش بودیم .خلاصه گاهی تو نت جک میدیدم براش می فرستادم اونم همین طور گاهی وقتا هم جک سکسی براش می فرستادم اونم بدش نمی اومد و می خندید اما اینا همش تو نت بود .چند شب پیش داشتیم با هم تو اتاق حرف میزدیم یکم باش شوخی کردم .من رو تختم بودم .بالششو برداشت و اومد سمت من همینجور که من خوابیده بودم زد تو سرمو افتاد تو سرم به شوخی منم گرفتمشو چرخودندمشیه دفه صورتش قشنگ افتاد رو کیرم.قشنگ کیرمو حس کرد یه لحظه کیرمو گاز گرفت از روی شلوارک .بهش گفت هوی گشنته کندیش .خندید.منم پرور شدم گفت اه درد گرفت بزار ببینم چی شد و کیرمو در اوردم یه دفه زل زد بهش گفت خیلی پررویی منم گفتم نه تو بدت میاد.گفت حالا چی شد مگه گفتم هیچی درد م گرفت گفت بزار ببینمش گفتم نمی خاد تو وحشی یه دفه می بینی باز گاز میگیری و خندیدم .اومد نشتست کنارمو گرفتش دستاش داغ بود گفتم چقدر دستات داغه گفت هیچی .بزار بوسش کنم خوب شه.سرشو بوس کرد گفتم بکن تو دهنت بوسش کن.یه نگام کردو اروم سر کیرمو کرد تو دهنش لب تخت نشسته بودم اونم نشسته بود جلوم کیرمو شروع کرد خوردن گفتم خنگه نکن ابم داره میاد گفت به این زودی گفتم نمی دونم چرا اینجوری شد .گفت خب بزار بیاد تند تند می خورد یه دفه ابم پاشید همزمان هم صدای در اتاق اومد . مادرم بخاد بیاد اتاقمون اول در میزنه تقریبا 10 ثانیه بعد درو باز می کنه .دیگه راهی نبود ابم تو دهنش خالی شده فوری سرشو اورد بالاو کیرم رفت تو شلوارم.در اتاق که باز شد مادرم بود گفت بیاید شام ابجیم دهنش پر اب کیر بود مجبور شد قورتش بده تا بتونه جواب بده.قورتش دادو گفت باشه .در اتاق که بسته شد گفت حالمو بهم زدی بی شعور گفتم خب خودت گفتی و خودت خاستی.وقتی برگشت سمتم دیدم یکم اب زیر چونش مونده بهش گفتم خره شانست گفت وگه نه به گا رفته بودیم.این اولین اتفاق من بود.نوشته رضا

Date: December 16, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *