اتوبوس BRT

0 views
0%

چند روز پیش سوار اتوبوس BRT بودم . ساعت 7 بعد از ظهر بود و خیلی شلوغ بودبه زور رفتم یه گوشه وایسادم و جایی که بودم نج بود و تکیه دادم به گوشهخیلی خسته بودم و داشتم از سر کار می رفتم خونه ، از جایی که وایساده بودم قسمت زنونه خوب معلوم بود منم داشتم دید میزدمسه تا دختر که به زور تو دو تا صندلی نشسته بودن و ماشین رو گذاشته بودن رو سرشون نظرمو جلب کردن ، داشتم نیگاهشون می کردم که حس کردم نفر جلوییم داره خودشو بهم میماله ، اول گفتم شاید به خاطر تکون های اتوبوسه ولی با گذشت زمان و فشار جمعیت دیدم نه این پدر از قصد داره این کارو میکنهخلاصه انقدر خودشو به ما مالید و انگشت کرد تا کیرومونو بلند کرد. من دیگه برام عادی شده بود و داشتم دخترا رو نیگا می کردم که یه لحظه حس کردم با دستش داره کیرمو میماله ، یه کم که اینکارو کرد شروع کرد به باز کردن دکمه های من. هرکاری کردم تنونستم جلوی یارو رو بگیرمبی شرف کیرمو کشیده بود بیرون و داشت می مالید،خیلی ترسیده بودم چون اگه یکی میدید کونم پاره بودمن یه مدت بود که کاری نکرده بودم و کمرم پر بود از طرفی هم خسته بودم و وقتی دیدم این یارو ول کن نیست از موقعیت استفاده کردم و شروع کردم نگاه کردن به قسمت جلو که زنا وایساده بودن ، یه زنه بود که تازه سوار شده بود و الحق که کس بود ، با نگاه به اندام زنه و تکونای آقای بچه کونی آبم اومد و ریخت تو دستش و رو شلوار جلوییم (البته نفهمید) منم سریع شلوارمو کشیدم بالا و ایستگاه اول پیاده شدمتا یه ساعت بعد تو فکر ماجرا بودم و اتفاقی که برام افتاده بود.نوشته مجید

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *