اتوبوس

0 views
0%

تو اتو بوس یه پیر مرد بهم می مالیدراست کرده بودمداشت آبم می اومدمنم کیرشو دستم گرفتم مالیدمهر قدر کیرشو می مالیدمآبش نمی اومد با تحکم بهم گفت پاشو این یکی بشینهمثل گوساله اطاعت کردمتا بلند شدم چسبوند به در کونمدستشو گذاشته بود رو شونمیه دست دیگه شم گذاشته بود پهلوی راستمهی با کیرش تقه میزد به در کونمهمه نگاه می کردنولی اون حالیش نبودمجبور شدم ایستگاه بعدی پیاده بشماونم پیاده شد تو خیابون هی انگشت تو کونم می کردسوار ماشینم کردمنو بد تو یه حموم حوالی خیابون انقلابتو حموم هیشکی نبودرفتیم نمرهشروع کرد به لخت شدنوقتی لخت شدلباشو آورد جلو لبامو میک زددو تا تف گنده هم انداخت تو دهنممکیرمو با دستش از روی شلوارم گرفت دست راستمو از طرف دیگه گذاشت رو کیرشیه دفعه موهای سرمو گرفت کشید پایینمثل شتر در مقابلش زانو زدمکیرشو تا ته کرد تو دهنمهمونجوری که موهامو گرفته بودکیرشو محکم تا ته حلقم فرو كردمزه شاشش اب منی و بوی پشماش داشت حالمو بهم میزدچند بار خواستم سرمو از دستش خلاص کنم نذاشت زورش به من می چربیدوقتی حسابی دهنمو گاییدبلندم کردشلوارمو کشید پاییندوتا اخ تف کنده چسبوند در کونمبعد سر کیر گنده شو تو کونم حس کردمهمینکه سر کیرش رفت تو کونمبقیه شو با فشار داد توسوزش شدیدی اطراف سوراخ کونم حس کردمدرد بود که میریخت تو جونمپاهام ضعف رفتهمینکه دید دارم ناله میکنمموهامو کشید عقبپرتم کرد روی سکوی داخل حمامدروسطم بستاومد نشست رومموهامو گرفت دستشسرمو با فشار کوبوند به سنگدست چپشو برد پایین کیرشو گرفت با فشار هل داد داخل کونمبا هر بار فشار کیرش به داخل کونمبا غیظ سرمو محکم می کوبوند به سنگمثل اینکه داره با اسب یورتمه میرهاونجا روی سنگ کثیف و سرد حمام نمره وسط شهر فهمیدمسکس اسب سواریهبسته به اینکه چه موقعیتی در سکس داشته باشینقش اسب یا سوار را بر عهده خواهی داشتمن در اون لحظات اسب بودمکه سوارم به شدت هر چه تمامتر مرا میراندو عجیب اینکه از اینهمه وحشیگری لذت می بردمنوشته منی نویس

Date: نوامبر 25, 2018

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *