ارباب بی رحم

0 views
0%

در و پشتم بستم ب اتاق مادرم رفتم چشمای منتظرش ک بم گفت دخترم پولو جور کردی… گفتم معلومه من برای تو همه کار میکنم… رفتم خونه حسابی بدنمو برای شکنجه اماده کردم گفته بود اینی ک چقد ممکنه حال مادرم خوب شه ب اینی بستگی داره ک من چ قد بهش حال بدم.. کاشکی این بدنو نداشتم.. لباسایی ک داده بودو تن کردم ی پالتو کشیدم روش..رفتم پایین رانندش منتظر بود سوار شدم تو اینه خودمو نگار کردم ارایشی کرده بودم ک صورتمو زیبا تر نشون میداد از در ک رفتم تو سلام کرد و فقط نگاش کردم همون اول زد تو گوشم گفت وقتی میگم سلام منتظر جوابشم ن اینکه مثه گربه زل بزنی بهم منم زیر لبی جوابشو دادم گفت میدونی ک شیمی درمانی و عمل و اینا ب کارا و تحمل امشبت ربط داره یه شب رویایی..خندید و رفت صورت مادرم جلو چشم بود.رفتم تو پالتومو در نیاوردم زیرش ی سوتین قرمز بود ک ی تور از زیرش اویزون بود تا زیر باسنم و ی شرت قرمز ک جلوش بند داشت…اومدم بشینم ک گفت اتاق…رفتم تو اتاق پشتم اومد روبروش وایستادم نگاش کردم مرد جذابی بود ولی ن برای من ..حداقل ن الان..اولا ک در ب در دنبال دکتر بودم حس میکردم عاشقش شدم..پالتومو دراورد پرت کرد رو میز گف به به چ بدن سفیدی داری تو لعنتی چرا زودتر نیومدی …با ی دستش سرمو گرفت موهای بلوند و بلندمو چنگ زد لباشو گذاشت رو لبام اونیکی دستشو کرد تو شرتم سرشو برد نزدیک گوشم گفت هر چقد میخوای همراهیم نکن امکان داره مامانت از اتاق عمل ب طور ناگهانی نیاد بیرون ..ی ذره نگاش کردم چشام پره اشک با دوتا دستم صورتشو گرفتم و میبوسیدمش خودمو میمالیدم بهش مثه جنده لاشی ها..از چشام اشک میومد چونم میلرزید ولی انگاری مهم نبود گفت بشین اومدم بشینم ک موهام گرفت کشید بالا گفت نشنیدم گفتم چیو گفت هرچی میگم میگی چشم ارباب..لبامو فشار دادم و گفتم چشم ارباب..موهامو ول کرد و نشستم با چشاش اشاره کرد ب کیرش شلوارشو دراوردم گفت مثه ننه مرده ها هی اشک نریز حالمو بهم زدی..حال بده تا فردا بت حال بدم زود باش…سریع اشکامو پاک کردم کیرشو دراوردم فک کنم 20 سانتو میرفت ولی خیلی کلفت نبود اما تا مغزم میرفت همین جوری زل زدم ک حلم داد گفت اه حوصلمو سر بردی بغل میز کمرم خورد ب دیوار کمر بندشو برداشت گف بخواب ب پشت شرت و سوتینم درار …میلرزیدم نمیتونسم مغزم ارور میداد شرت و سوتینمو دراورد برم گردوند سینه هام ب کفه سرد میخورد دهنمو بست گفت جیغ بزن کمربندو میزد رو بدنم سگکش میخورد بهم رو ب مرگ میرفتم گف دفه بعدی ک بهت گفتم کیرمو بخور باید بخوری حوصلمو سر نبری ..محکم میزد روبا سنم دستامو میکوبیدم کف زمین و جیغ میکشیدم کمربنو پرت کرد موهامو گرفت بلندم کرد ب زور وایستادم رو پاهام گفت حالا بخورگفتم چشم ارباب..نشستم جلوش کیرشو گرفتم تو دستم قبلنم خورده بودم ولی برای کسی و ک دوسش داشتم ن ب زور…لبام حالت غنچه گذاشتم سر کیرش زبونمو میکشیدم سرش لیسش زدم دورشو کردمش تو دهنمو میخوردم براش سرمو فشار میداد و بهم میگفت فوق العاده ای تو دختر..همه کیرشو کردم تو دهنم دراوردم تخماشو کردم تو دهنمو میخوردمش از تخماش تا سر کیرشو لیس میزدم..کیرشو دراورد دستامو با کمر بندش پشتم بست تکیم داد ب دیوار سرمو گرفت تو دستاش تو دهنم تلمبه میزد دستو پا میزدم دیگه داشم بالا میاوردم ک سرمو کوبید ب دیوار و ولم کرد ی سیگار روشن کرد رفت سمت پنجره …بدن درد گرفته بودم هیچ غلطی نمیتونسم بکنم سیگارشو ک تموم کرد دوباره اومد سمتم ..پرتم کرد رو تخت دستامو باز کرد ..دستامو گرفت بالا گفت فقط صدای ناله هاتو بشنوم سینه هامو میخورد میزد روش میمکید …نوک سینه هامو گاز گرفت ک از ته دلم جیغ کشیدم از بغل بالش گیره لباس بر داشت نوک سینه هامو گرفت با تعجب نگاش میکردم ک زد نوک سینه هام گفتم تورو خدا غلط کردم دردم میاد ااه اایییییییی اه تورو خدا برش دار ..گف خوب حالا خفه شو تا در موردش فکر کنم ..پاهامو ب تخت ب ست دستامو جفت کرد بغل هم بست ب تخت چشام بست بوی سیگارش میومد…چند باز زد رو کسم از زیر چش بند دیدم سیگار لب دهنشه دیلدو رومیخواد بکنه تو کسم گفت اه بکش..منم بلند اه میکشیدم ک دیلدو رو فشار داد تو کسم دیگ از ته دلم داد میزدم اون چیزی ک میترسیدمو اورد..گذاشت پایین پام ی دیلدو دیگه اورد سیگارشو برداشت اورد سمت گردنم فشارش داد ک از درد سوختن جیغ میزدمو خودمو تکون میدادم ک تخت تکون میخورد خنده ای کرد چشم بندمو باز کرد دیلدو رو برداشت گفت لیس بزن منم لیس زدم نرفت توش دوتاشو دراورد انگشتاشو کرد توش بعد کل دستشو کرد تو کوسم کمرو میداد بالا خیلی دردم اومده بود دستشو دراود دوتا دیلدو هارو کرد تو سرشو تنظیم کرد دم کونم گفت اماده منم گفتم بله ارباب ..گفت جرت میدم ام شب..و روشنش کرد ..تند تند تو کونم میرفت و دیلدو ها تا ته توم بوددستامو میکشیدم سمت کوسم داشتم میمردم جیغ میکشیدم..گف جیغ بزن دوس دارم …گفتم تورو خدا بسه دارم میمیرم ..گوله گوله اشک میریختم من از بی دی اس ام متنفر بودم …درد همه بدنمو گرفه ..دیگه جیغامو از ته دل میکشیدم نمیدونسم چقدگذشته ک خاموشش کرد دست و پامو باز کرداز کونم خون اومده بوده ..دیلدو هارو یهو دراور ک بی جون ناله کردم محکم گیره هارو کشید گریه زاری میکردمو اه میکشیدم از درد اومد روم کیرشو گذاشتم دم کوسم گردنمو گرفت کرد تو کوسمو تلنبه میزد چنگ میزدم ب دستاش محکم تلنبه میزد حس میکردم الان کیرش از دهنم میاد بیرون تف میکرد روم میگف اه بکش جنده لاشی التماس کن میزد رو سینه هام صورتم ..همه جام قرمز بود..دیگ اشکام تمو شده بود و فقط ناله میکردم…ی تلنبه محکم زد و ولم کرد نشست لبه تخت و گفت بدو ..گفتم چشم ارباب بزور خودمو کشیدم پایین ک جیغم درومد همه جام کبود بود کیرشو خوردم ک ولم کرد گفت جنده لاشی خوبی حالا گورتو گم کن …تا شبای بعدی…گفتم چشم ارباب پالتومو برداشتم فقط اون ماله خودم بود خون باسنم بند اومده بود ولی درد میکرد نفهمیدم چجوری خودمو روسوندم دم در و بی هوش شدمنوشته گفتن نداره

Date: August 4, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *