ازدواج دو مرد

0 views
0%

اين داستان نيست واقعيت است كه من باهاش كنار اومدمدو تا داستان با نان ارش كه اسم مستعارمه ارسال كردم كه چاپ نشدنمن يك پسرم كه تاالان اوج شهوتو توبغل پسرخالم سعيد(مستعار)كه ديگه مثل شوهرمه تجربه كردم بچه خوشگلم.سينه هام سرحاله بدنم سفيده كون تميزي دارم تو. جملاتم از اصطلاحات بين خودمو سعيد كه فقط بين مابوده استفادميكنماينم ادامه داستان قبليهباراهنمايي سعيدو كيرش رفتيم توحموم چشامو كه پربود ازآب كير يه لحظه پاك كردم آرايشم زيرلايه اي از اب كيرشوهرم مخفي شده بود كل صورتمو وتا روي سينه هام گرفته بود تو ايينه خودمو ديدم برا لحظاتي ازخودم بدم اومد دهنم مزه اب كير ميداد موقع شهوت زياد سعيد ميدونه چكارم كنه دوش آبو باز كردم داشتم صورتموميشستم چرب بود دفعه اولم نبود كه اينجوريم ميكرديهو حسكردم كمرداغ شدسعيد داشت ميشاشيد رو كمرم خواستم ازش جداشم كه محكم فشارش داد دم سوراخم داغ شدم شاشيدو رفت بيرون منم خودموشستمو رفتم بيرون يك راست رفتم از تويخچال براش شير موز اوردم 2ليوان خورد گفت گشنمه حق داشت خانم داداشش برامون غذا گذاشته بود گرم كردم خورديم ساعت 11شب بود و وقت خواب رفتم تو وسايلم شرت نيم پاي صورتي رنگمو پوشيدم يه تشك يه پتو بسمون بود اتاق تاريك tvروشن دست سعيد. زير سرم گودي كمرم باشكمش پر شده بود توبغلش داشتم گرمش ميكردم براي سري دوم 30بعد محكم فشارم داد دست چپمو انداخت زيرسرش خيلي آروم گردنمو مك ميزد شهوت ازتمام وجودم گذشت دوباره گردنمو خورد ناله هاي شهوت ناكم اوج گرفت پتو رو كنارزد دست انداخت زير زانوهام نشوندم روي كاناپه سريع يه كاندوم اورد ازشوق زيادبدن و سر سعيد كوچولورو ماچ كردم با كمك هم لباس كيرشو پوشيديم پاهامو داد بالا شرتمو اوردتا ساقم تا نوك كيرش سوراخمو لمس كرد چشمامو بستم دستامو گذاشتم كنار سوراخم لوپاي كونمو باز كردم اينقدر تو حس بودم كه نفهميدم كيرش كي رفت تو كونم به خايه هام فشار اومد اخه بين رونهاي تپل وسفيدم. گير افتاده بودن جابه جا شدم دوست داشتم ابشو بريزه تو كونم ميخواستم كونمو گنده كنه كاندومو از روي كيرش با دندونام كشيدم روي كير خودم تا نصفه سوارش كردم دراز كشيدم روي تشك تودست سعيد اب دهن ريختم تا بماله به كيرش گذاشتش تو كونم تا خودمو شل گرفتم كير يك وجبيش خزيد تو سوراخ كونم سوزش كم اما شيريني. داشت پتورو كشيد رو سرمون حال ديوانه كننده اي داشتم اروم تلمبه ميزد نميخواست زود ابش بياد بهتري حالت براي. يه كوني همين حالته زود بدنامون عرق كرد دستاي سعيدو فشار ميدادم گفتم اينبار بريزش تو شكمم واقعا حس ميكردم زنشم تندش كرد كونمو ميدادم بالا تا حالش بيشتر باشه فشار ميداد تا جاييكه داد زدم داري جرم ميدي سوراخ كونم و دهنم يكي شدن داشت ارضا ميشد10سوارم بود تندش كرد كير خوشگل مردم تا خايه مهمون كونم شده بود اه بلندي كشيد داغي اب كيرش. آتشم زد خودشو خالي كرده بود تو من شل شد نذاشتم از روي بدنم بلند شه فهميد. كيرشو بيرون كشيد دوتا تلمبه اولو يواش سوميو جوري زد كه حركت ابمو حس ميكردم ديوانه وار ميزد ابم اومد از سوراخ كونم اب ميومد. پشت تخمام خيس بود كون باحالي دادم كيرشو ماليد به كونمو ولم كردادامه دارد…….نوشته‌ آذر

Date: نوامبر 25, 2018

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *