از اون لحظه که اومدی تو خوابم

0 views
0%

عنوان کس و شعر ازون لحظه که اومدی توخوابم همون لحظه که دیدم از رو چینه کون درشتتو ، گفتم همینههمینه برده از من دین و ایمونتوروخدا نگاه، به این میگن کونمیمالم دستمو هی روی کونت نمیدم حتی لحظه ای امونت تو یه لحظه میبینی تاپ و شلوارنداری به تنت لخت شدی انگار با شورت و‌کرستی از تور ابی تا لمست میکنم فوری میخوابیمیشینی روی کیرم تو با شورتتمنم اروم میدم کیرمو به خوردت کون گنده تو با شورت توری باور کن که منو‌کرده یه جوری میمالی از رو تور کونتو رو کیرمتورو جرش میدم ، میخوابی زیرممیمالم اون سوراخ تنگ و‌داغت گلم رو میکارم من توی باغتتا گل پا بگیره در دل اون خاک میمالم از کست چوچول و هم چاکدیگه کم‌کم میره کیرم تا ته تووبه دردش کم کمک تو میکنی خووتلمبه میزنم تو سوراخ تنگ که از تنگی کنه با کیر من جنگببین که خاک حاصلخیز کونت مکیده آبمو مالیده رو رونت بیا با یک پوزیشن جدیدیبگام کونتو که تا حالاندیدیبیا به پشت بخواب پاها تو وا کن زیر کونت ولی بالشتی جا کنکیرم اینجور‌میره تا ته کونت میدم لذتو اینجوری نشونت همینجوری که من کونت میذارم کستم می مالم تا توش بذارم میمالی با خشونت ممه ها تو دو تا سینه هاتو هم لای پاتو ببین شهوت چطوری آچمزت کرد تو قابلمه نذاشته عالی آبپزت کرد کیرم تاخایه رفته توی کونت میمکم از لبات شیره ی جونتلباتو میمکم ، تند تند تلمبه تو کونت میزنم سینه قلمبهدو تا پستوناتو اونقد فشاری میدم‌که از دو تاش خون بشه جاریزبس مکیدم هردو سینه هاتوفراموش کردی انگارکینه ها توادامه…سروده آتش

Date: January 16, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *