الهام دختر حشری

0 views
0%

داستانی که دارم تعریف میکنم برا 4 ساله که با دوست دخترم الهام بودم.من با الهام تو اینترنت اشنا شدم که بعدبه صحبت های تلفنی و بعد به دیدن و…کشید.اول اشناییمون با صحبت ها و آشنا شدن هم گذشت تا بعد به سلیقه ها و کم کم نزدیک و نزدیکتر میشد و حرفا راحت و راحت تر میشد.تا اینکه به الهام گفتم دوست دارم باهم راحت باشیم.تا مدتی گذشت و حرف از علائقمون میشد که دوست داریم بغل هم باشیمو بعد کم کم احساسات قاطیش شد و به علاقه های دیگه کشید….منم برا اینکه الهامو رو خط بیارم حرفارو به بی راهه میکشیدم هر چند الهامم گاهی پایه بود…..تا جایی که حرف ازکرم صورت واینا شد که الهام بهم گفت هیچ میدونی این کرم هارو از آب کیرشمامردا درست میکنن.که این حرفش اولین جرقه رو برا رابطه های بعدش بوجود آورد.منم چون دوست داشتم از علائقش بیتر بدونم حرف و بیشتر کشش میدادم….میپرسیدم تودوست داری آبمو کجات بریزم..الهامم میگفت دوست دارم رو سینه و رو صورتم که منم چون رابطه نداشتم با دختری شهوتی میشدم و دوست داشتم باهم رابطه داشته باشیم.الهام دختری بود با قد175 .کمرش باریک.ولی تا جایی که بخواین کونش جلب توجه میکرد و سینه هاش.پستوناش نسبت به قد و هیکلش فوق العاده تو دید بود.سایز پستوناش 75-80 بود و خودش میگفت گرد گرده و همش میخوابه میاد رو گردن و صورتش.اولین دیدارمون زمانی بود که از علاقه های سکسمون که برا هم میگفتیم مدتها میگذشت.با هم قرار گذاشتیم داخل ترمینال شهر.تا اونوقت الهام و ندیده بودم تا اینکه پیاده شدم دم ترمینال دیدم وایستاده.رفتیم تو کوچه دیدیم کوچه خلوته و بعد کلی حرف بادیدن دورو برمون دیدم کسی نیست.ازش خواستم بچسبم بهش و ببوسمش که با کلی ناز از هم لب و بغل گرفتیم.مدتی گذشت دیدم الهام میگه بیا دیدنم.باهم قرار گذاشتیم باز تو همون کوچه ترمینال.1خورده باهم بودیم و دیگه هردومون دنبال جایی برا خلوت کردن بودیم که رفتیم روبروکوچه ترمینال دیدیم لب دریاست و خلوت خلوته.1خورده نشستیم و هی بهم زل میزدیم و لب میگرفتیم ولی نمیتونستیم کاری کنیم آخه رومون هنوز بهم باز نشده بود.تا اینکه پاشدم برم لب دریا قدم بزنم دیدم الهام ازپشت چسبیده بهم و دستشودورم حلقه کرده.مم سرمو برگردوندم ازش لب گرفتم دیدم جلوم وایستادو دوباره دستشو دورم حلقه کرد.منم 1سر داشتم لبشو میخوردم.دیدم الهام خودشو داره بیشتر میچسبونه بهم ….پستوناشو که کلا چسبونده بود به سینه هام با کمرش بازی میکرد و با دو دلی کم کم نزدیک میکرد به شکمم میچسبوند.تا اینکه کم کم دیدم خودشو وسط پاهام جامیکنه…دیگه شکمشو محکم میچسبوند به شکمم و کسشو چسبوند به کیرم و کسشو رو کیرم میمالید و کسشو میچرخوند رو کیرم.واااااااااای چی داشتم حس میکردم 1کس حشری روی کیرم داره خودشو میمالونه….من ماتم زده بود.باحرکتاش شهوتی شدم و کیرم داشت میترکید ازشهوت و اونی که الهام میخواست شد.الهامم که سرش و کرده بود پایین تا راست شدن کیرم از زیرشلوارو ببینه.آخه همش تو اس ام اساش بهم میگفت دوست داره خودش کیرمو بماله تا از رو شلوار معلوم بشه….الهام کسشو هی میمالید روی کیرم و با2تا دستش حلقه زده بود دور کمرم تا خودشو لای پاهام جاکنه.من که دیگه شهوت سرتاپامو گرفته بود ازخود بیخود شدمو چنگ زدم 2تا لمبره های کون الهامو گرفتم.واااااااااااای چی میدیدم 1کون نرم و بزرگ که تا دوست داشتم فقط باهاش ور میرفتم و هی با لمبره هاش بازی میکردم و تو دستم چنگ میزدم و از هم بازش میکردم و الهام که بهم چسبیده بود رو به لای پاهام و روی کیرم فشار میدادم.الهام از لذت میگفت اوووووووم در گوشم. تا اینکه پاهامو باز کرده بودم و الهامو رو کیرم فشار میدادم.الهامم بیکار ننشسته بودو مدام کمرشو میچرخوند و باحرکتا سکسی خودشو به کیرم فشارمیداد و میمالید.تا اینکه 1لحظه دیدم پستوناش که بهم چسبیده بود سرد شدو 1حسی بهم میگفت که ارضا شده.حتی الانم برام سواله.با اینکه چند باری ازش پرسیدم واس خاطر چی بوده اما واقعیتو نمیگفت.تا اینکه الهام خانم ما ارضا شد.منم فقط تونستم با کون نازش که عاشق گاییدن از اون کون نرم و سکسیش بودم حال کنم و کسش که رو کیرم مالیده میشد.الهام همش کنار من بود برام میرقصید و خودشو بهم میمالید…..عاشق رقصیدن برام بود . انگار میدونست چطوری منو تحریک کنه و کاری کنه که دلربایی کنه و منو رو خودش بکشونه…..رابطه ما کم کم طوری شد که الهام میگفت دوست دارم مال من باشی و شب تا صبح سکس کنیم و چند بار منو تاصبح بکنی.منم برا حال کردنش هرشب باهاش سکس تل داشتم و از علائق سکس باهم میگفتیم.تا اینکه به الهام میگفتم دوست دارم بکنمت و دوست داری از کس بکنمت یا از کون؟ الهام گفت از کس بیشتر لذت میبره.من گفتم یعنی از کون نکنم؟؟؟؟آخه کون الهام چشامو گرفته بود.نه تنها من هرکسی تا میدیدش کمر قوس دارشو با کون نازش که عین خمره بود و میدید.تا اینکه الهام گفت از کونم دوست داره بده و از هردو باید بکنم.منم که شهوتی شده بودم بهش میگفتم دوست دارم آبمو تو کونت بریزم تا کونت از این بزرگتر بشه و بیشتر هوسیم کنه و جلب توجه کنه. الهام هم میگفت تا ته باید بکنمش…..الهام که همش خودش میگفت تو خونه همش مادرم بهم میگه تو شبیه 5 هستی…..یعنی کمر و کونش انقده جلب توجه میکنه.درز کونش با کمرش وقتی میشینه شبیه5 هست……دیگه پاتوق ماشده بود لب ساحل.دفعه بعدی برا اینکه کلا باهم راحت باشیم مستقیم رفتیم لب دریا.روی سنگ پشت به دیوار تکیه داده بودیم ازش خواستم روبرو بشینه روی پاهام….الهام نشست روی پاهام دستمو میکشیدم روی رون پاهاش از چشمای الهام مشخص بود هوس چی کرده….بعد بازی با رون پاهاش ولب گرفتن…ازش خواستم لای پاهاشو باز کنه.الهامم باز کرد و منم دستمو گذاشتم روی کس الهام دیدم بعد چند ثانیه دور گردنم حلقه زد و شروع کردیم از هم لب گرفتن و دستمو بردم توی شلوارش…وااااااای چی میدیدم 1کس خیس خیس….دستم از بس خیس شد به راحتی لیز میخورد لای پاهای الهام….با کسش که بازی کردمو با چوچولش ور رفتم دستمو از زیر مانتو بردم پستوناشو چنگ زدم وااااای که انقده نرم بود تا فشار میدادم الهام خودشو و پستوناشو بهم فشار میداد و پستوناشو به سرم فشار میداد و لبخند کوچیکی میزد و خودشو بهم میچسبوند.دیگه مشخص بود مست مست شده و هوس کیر کرده…هی لب میگرفتیم که چنگ زدم کونشو گرفتم و لمبره های کونشو از هم باز میکردم و 1لحظه بهش گفتم دوست دارم بکنمت…بهم گفت ااااااااوف دوست دارم کیرت تو کسم باشه ولی من دخترم.تااینکه خودش اومد رو پاهام به طرف من روی کیرم نشست و خودشوچسبوند به من و دستشو دور گردنم حلقه زد.وااااای چی میدیدم 1کس روی کیرم نشسته و با کسش هی روی کیرم میماله…..من فقط از بس هوسی بودم نگاه میکردم.دیدم الهام شروع کرده به کوبیدن…..باور کنید چنان میکوبید که کسی ندونه فکر میکرد اون پسر باشه.چنان تند تن میکوبید که من با نحوه کوبیدن کسش از بس شهوتی شده بودم که قدرت انجام کاری رو نداشتم…الهام کمرشو تا میتونست به سمت عقب میبرد و بعد محکم به سمت جلو روی کیرم میکوبید.من دیگه از بس شهوتی بودم میدیدم…کمر الهامو گرفتم چندتا تلمبه میزدم از رو شلوار میکوبیدیم بهم.تا اینکه کم کم دستمو بردم از پشت تو شرتشو لمبره های کونشو چنان چنگ گیزدم و میکشیدم از هم باز میکردم که آب کسش و که لای پاهاش بود و حس میکردم.کون الهامو از هم باز میکردم و لای کونش با دستم بازی میکردم تو آسمونها میرفت…چنان حرفای سکسی میزد که من از روی شهوت قدرت انجام کاری رو نداشتم.میگفت دوست دارم جرررررررم بدی و پاره ام کنی کسمو خون بیاری.تا ته ته رحمم پر کیرررررر کنی کیرتو تا ته حس کنم کسم پرپر بشه زیر گوشم میگفت بکن منو منو بکن….منم دو سمت کرو کونشو میگرفتم تا جون داشتم میکوبیدم ولی الهام تا کوبیده میشد به کیرم کسشو میچرخوند روی کیرم تا مثلا تا ته حس کنه کیرمو…..چنگ زدم مانتم الهامو کشیدم بالا 2تا دستامو از زیر مانتو بردم پستونا الهامو تو مشتم گرفتم و چنان فشار میدادم دختره بیچاره کسشو فقط میچرخوند روی کیرم چنان فشار میداد که حس میکردم لای کسش رو یهو دیدم الهام چنان میکوبه به کیرم که منم از رو شهوت 2طرف کمرشو گرفتم و الهامو میکوبیدم به کیرم که خودم ارضا شدم و یهو دیدم کوبیدناش آروم شد و لب میگرفت و خودشو میمالید روی کیرم….مست مست شهوتی شهوتی رو کیرم نشسته بود و ازهم لب میگرفتیم.موقع برگشت به خونه دیدم عزیزم اس ام اس داد که از تنازی امروز خیلی لذت برده و از بس هوسی شده که وقتی رسید خونه شورتش و که از بس خیس شده بوده عوض کرد….ما همش صبح ساعت 830 اینطوریا قرار میزاشتیم لب دریا و تا ساعت 1باهم بودیم.دفعه بعدی رابطمون الهام دانشگاه بود برگشتنی باهم خواستیم بیایم داخل شهر بهش گفتم بریم 1چیزی بخوریم.رفته بودیم مثلا بریم کافی شاپ که تا رفتیم تو دیدیم کافی شاپ نیست و قهوه خونه هست و تا توجه کردیم دیدیم 1دختره مرده لم دادن رو تخت.الهام اولش بدش اومد ولی چند باری بهم گفت بریم قهوه خونه که من قبول نمیکردم آخه همش سر صبح مجبور بودیم همو ببینیم سر صبحم که نمیشد شکم خالی قلیون کشید….تا اینکه مجبور شدیم بریم مکان خودمون.تا رسیدیم لب دریا همدیگه رو بغل کردیم و خودمونو بهم میمالیدیم.الهام از اونجایی که قدش کوتاهه خودشو وایستاده به سختی میکشید روی کیرم.تا جایی که بهش گفتم تو قدت کوتاهه خودتو نمیتونی بمالی به کیرم و شکمت میخوره به کیرم که الهام میگفت من کیرتو لای کسم حس میکنم….و شروع میکرد خودشو میکشید بالا و میاورد روی کیرم باور کنید چند باری نوک کیرمو حس کردم لای شیار کس الهام گیر کرده از رو شلوار الهام وقتی حشری میشد سکسی سکسی میشد . من عاشق همچین دخترییم. حمله میکرد به کیر….دیگه با دستش از رو شلوار کیرمو چنگ میزد و هی میمالید ومیگفت دوست دارم خودم کیرتو از رو شلوار دست بکشمو راست راستش کنم تا وقتی از رو شلوار راست میشه و معلوم میشه کسم آب بیفته ….دوست داشتم همیشه لختش کنم لب ساحل بکنمش.لب ساحل جایی بود که 1خونه نیمه کاره درستش کرده بودن به الهام گفتم بیا بریم تو لباسامونو در میاریم لخت لخت میفتیم رو هم….هیچوقت نمیومد.یا کنارش باغی بود همش زود میومدم میرفت میگشتم انقده دوست داشتم بخوابونمش زمین از کس و کون بکنمش اما هیچوقت نمیومد.تا اینکه رفتیم گوشه ای و وایستادیم روبرو هم لب میگرفتیم که خودمو لای پاها الهام جا کردم و هی کیرمو فشار میدادم به کسش و دیدم الهامم داره همراهی میکنه و هی 1قدم خودشو فشار میده روی کیرم تا اینکه حرکت کمرمون با چرخش روی کس وکیر همدیگه بود و دستامونو دور کمر هم محکم گرفته بودیم و خودمونو بهم فشار میدادیم.الهامم که از بس هوسی شده بود کیرمو از رو شلوار میمالید منم کسش و میمالیدمو دست کرده بودم توی شورتشو کسشو میمالیدم که دیدم الهام دستشو برده تو شلوارمو کیرمو میماله.تا اینکه کیرمو گرفت قربون صدقه ش میرفت و میگفت واااااااای چقدر نرم و چقدر داغه …..منم کس الهامو پر آب کردم و بهم میگفت دوست دارم کیرتو تو کسم حس کنم…..ازم میخواست تو سوراخ کسش انگشت کنم…..منم چوچوله الهام جونمو میمالیدم و یهو انگشت میکردم تو سوراخ کس الهام….1چیزی بهم میگفت بیخیال وجدان بشم و انگشتمو تا ته بکنم تو سوراخ کسش و پرده اش رو پاره کنم تا بعدا هروقت میتونم بکنمش…..دوست داشتم یهو انگشتم تو کس الهام فشار بدم.الهامم چون میترسید یهو شهوتی بشم و پرده کسشو پاره کنم حساسیت به خرج میداد و احتیاط میکرد……طوری شده بود وقتی کس الهامو مشت کرده بودمو انگشتامو لای کسش میمالیدم کمرش و میچرخوند و پاهاشو باز میکرد و انگار میخواست بشینه خودشو سمت پایین میبردو کمرو کونشو به طرز قشنگی انگار میخواد روی کیر بشینه و کسشو رو کیر بماله به سمت پایین میچرخوند….من از دیدن این کاراش هوسی شده بودم و الهامم 1ریز دستش روی کیرم بود.دیگه طوری شد که کیرمو از شلوار در آوردم که الهام از رو ترس گفت نه نه الاهن یکی میاد که من دستشو گذاشتم روی کیرم اونم اول با کمی ناز بعد با لب و کل کیرمو مالیدن شروع کرد ور رفتن کیرم….الهام همش تو سکس تل که با هم داشتیم میگفت دوست داره تموم کیرمو تا ته تو دهنش جا کنه….من نشستم رو سنگها و الهامم جلو پاهام نشست و کیرمو بر انداز کرد و شروع کرد مالیدن….بهش گفتم عزیزم دوست دارم برام بخوری….شروع کرد مالیدن کیرمو و بعد عین جنده لاشی ها کیرمو زیر دماغش مالید و انگشت کرد و بویی کرد و چسبئند به لبش…من از دیدن کاراش شهوتی شهوتی شده بودم….نمیدونم شایدم قبلا هم با دوست پسر قبلیش امتحان کرده بود د.ست داشتم گاییده شدنشو جلو چشام ببینم.دوست داشتم 3نفر بودیم 2نفر روبروم رو هوا نگهش میداشتن و پاهای الهامو باز میکردن من جلوش وای میستادم تا میتونستم میکوبیدم تو کسش…..الهام کیرمو میمالید و میکشید زیر بینیش و بووو میکرد بعد 1لب از نوک کیرم میگرفت و 1لیس از پایین بیضه هام تا سر کیرم زد و همه کیرمو 1ریز کرد تو دهنش….من از دیدن ساک زدنش مخصوصا تا ته خوردنش شهوتی شهوتی شده بودم….الهام همینطور پشت سر هم تا ته کیرمو تو دهنش جا میکرد و سرشو میچرخوند تا کیرم و خوب تا ته تو دهنش جا کنه…..منم که از دیدن ساک زدنش هوسی میشدم تا ته ساک زدنشو انکار میکردم تا برام بیشتر ساک بزنه و شهوتم و بیشتر کنه….انقده ساک میزد تا اینکه سر کیر میرسید عین آبنبات مک میزد انگار آبمو از کیرم میخواست بکشه بیرون…بهم میگفت دوست دارم آبتو از تو کیرت بکشم بیرون….میگفت دوست دارم بریزی رو کسم ….گرما آب کیرتو رو کس و پستونام حس کنم و وقتی آب کیرت و میریزی روی کس و پستونام با کیرت آبتو بمال رو کسم و پخشش کنو تا میتونی تو دستت بگیر بکوب و ضربه بزن عین شلاف به کسم و سر کیرتو بمال روی نوک پستونام….الهام واقعا سکسی بود.من واس هیکلش دیگه عاشقش شده بودم و مخصوصا بیشتر علاقه ای که بینمون بوجود اومده بود….الهام چنان کیرمو میمکید که من مست شده بودمو فقط نگاهش میکردم…تا اینکه برگشت بهم گفت کیرت شیطون شده امروز….منظورش این بود اینهمه ساک زده هنوز آبش نیومده آخه وقتی سکس تل میکردیم تا حرفا سکسی میزد من زود ارضا میشدم و بهم میگفت زود انزال….بهم گفت کیرم شیطون شده….منم پاشدم خودمو لای کس الهام جاکردمو کونشو چنگ زدم دیوانه وار به قصد پاره کردن میکوبیدم….یهو دیدم خود الهام دستشو دور کمدم گذاشته تند تند میکوبه کسشو….بهم گفت اووووووووف کیرتو همشو لای کسم حس میکنم….منم که عاشق جملات سکسی الهام جون بودم لمبره های کونشو فشار میدادم به سمت خودم تا کس الهامو جررررر بدم….دستمو تو شورتش کردم و کون نرم و بزرگشو از 2طرف باز کردم و هی لای کونش دست میکشیدموبا سوراخ کونش بازی میکردم و آب کسشو از لای پاهاش سمت کونش میمالیدم و دور سوراخ کونشو خیس میکردم….الهام بهم میگفت شورتم خیس خیسه….منم بهش گفتم دوست دارم کیرمو از روی شورت خیست فرو کنم تو کست … الهام سرش پایین بود و کیر راست شده منو دید میزد که وقتی میکوبم به کسش چطوری تکون میخوره….بهش گفتم الهام؟همش دوست دارم وقتی هواست نیست که من هستم یهو از پشت بچسبم بهت و کیرمو لای کونت بمالم….دیدم الهام برگشت باور کنید وقتی خم شد کون بزرگش چنان خودنمایی میکرد که من از روی شهوت یهو خواستم ارضا بشم….دیدم الهام کمرو کونشو میچرخونه رو کیرم و میگه کونم برا توهست عزیزم دوست دارم از پشت جرررررم بدی و کیرتو تا ته تو کونم حس کنم….چمن حس میکنم ترکا سکسی ترین و حشری ترین دخترا رو دارن واقعا دیوانه میکنن دختراشون .دختراشون پستوناشون بزرگ .کونشون حرف نداره…..تازه خودشون انقده حشرین که اجازه نمیدن به آدم تا اختیار سکس و تو دست بگیریم…..الهام کونشو چنان میکوبید رو کیرم که من لذت میبردم هم از دیدن کونش آخه مانتوشو داده بود بالا 1کمی از کمرو شورتش مشخص بود منم دست کردم از زیر مانتو 2تا پستوناشو گرفتم آخه عشق اینم دخترا وقتی خم شدن پستوناشون آویزونه 2دستی چنگ بزنم و تو دستم بگیرم…..2تا پستونا الهامو گرفته بودمو فشار میدادم تو چنگمو هی میکشیدم….دیگه روش از پشت به حالت خم شده دراز کشیده بودم دیگه….تموم جلو بدنم چسبیده بود به پشتش…..الهامم تو این حالت کونشو میچرخوندو یهو فشارم داد به دیوار با کون بزرگش کیرمو له میکرد….من از دیدن این کارش تعادلم بهم ریخت کون الهامو 2دستی گرفتم چنان میکوبیدم کیرمو به کونش الهام دیگه اااااااه و اووووووه ش بلند شد و پستوناش با چنان سرعتی دیدم تکون میخوره که چنگ زدم گرفتم پستوناشو و مدام فشار میدادم و میکشیدم تا آویزون تر بشه….الهام یهو دیدم کونشو بهم فشار دادو وایستاد منو به دیوار پرس کرد…..روشو برگردوند گفت از کس میخوام لذت ببرم حالا….منم که دیگه شهوتی شده بودم بلندش کردم از جلو رو دستام بلندش کردم آوردم لای پاهام و محکم میکوبیدم تو کسش دیدم گردنمو گرفته چشمای الهام چنان خمار شد و صورتش جلو چشمام بود چسبوندمش به تخته سنگ دیگه روی 1تخته سنگ بزرگ دراز کشیده بود وپهن شده بود منم تو همون حالت عین فیلما که رو دست و بازو نگه میدارن و رو هوا میکنن تو کس الهامو تو همین پوزیشن میکردم که دیدم الهام چنان چشماش هوسیه و 1اوووووووفی کرد که حالت لب و چشماشو دیدم متوجه شدم ارضا شده و دور گردنم حلقه زده بودو منو به خودش فشار میداد …..منم دیگه با سرعت میکوبیدم تو کسش که خودمم از این وضع الهام که جرررر خورده و پاررررره شده ارضا شدم…..تا اینکه الهام شب بهم گفت دوست داره اینطوری بکنمش و پاهاشو بدم هواااااااااا تا میتونم تا ته بکنم و تند تند که کیرمو تا ته رحمش حس کنه…….بهم میگفت دوست داره کیر 25 سانتی بره تو کسش…..و تا ته بشینه روش و جرررررش بده….یادمه بهش میگفتم آدمایی هستن که کیر 1متری هم دارن تا اینکه ببینم عکس العملش چطوریه…. الهام اولا میگفت نهههههههه اونا کسشو جر میدن…..کم کم به کیرا خیلی بزرگ هم علاقه پیدا کرد….میگفت دوست دارم از کیر 1متری لیز بخورم عین آسانسور بشینم روش و تا ته رحمم حسش کنم میگفت دوست داره ببینه تا کجا میره توش….1بار باهم رفته بودیم کافی شاپ …رفتیم طبقه بالا دیدیم 2تا پسرو دختر نشستن.ما باهم صحبت میکردیم تا اینکه دیدیم اونا پا شدن و رفتن…. ماهم که سفارش غذا داده بودیم طول میکشید تا آماده بشه….منم روبرو الهام نشسته بودم تا اینکه دیدم الهام میگه بیا کنارم بشین منم رفتم کتارش اول باهم لب گرفتیم تا اینکه هردو همدیگه رو میمالیدیم….من دستمو کردم تو شلوارش دیدم دستم یه شکمش فشار میاره…..الهام پاشد کره شلوارشوگرفت که بده بالا دیدم وااااااااای کونش چنان تو شلوار خودنمایی میکنه و چنان کمرشو عین سکسی ها تو شلوار میچرخوند کیرم راست شد….الهام متوجه شد و یهو کیرمو از رو شلوار میمالید و دستشو زیر بیضه هاو میکشید که دیگه از کنار رون پاهام زد تابلو معلوم شد….. منم دستمو کرده بودم تو شورت الهامو کس نازو بزرگشو میمالیدم الهام میگفت کسم کیر میخواد بهش گفتم اینجا که نمیشه کاری کرد….خواست کیرمو درارم که گفت نه تابلوه و یکی میاد زشته….گفتم خب کیرم تورو میخواد…یهو دیدم بچه ها الهام دکمه های بالا مانتوشو باز کرد و هر2تا پستوناشو انداخت بیرون باور کنید همچین پستونایی از نزدیک ندیده بودم…چنان بزرگ بود هر کدوم از سرمون هم بزرگتر بود واقعا الهام راست میگفت وقتی میخوابه میفتن رو گردنش…..وقتی پستوناشو دیدم نوک پستوناش داشت خود نمایی میکرد….نوک هرکدوم از پستوناش آنچنان تیز بود به اندازه 1بند انگشت ما آقایون میشد….معلوم بود الهام من تو خلوت نقشه رسیدن به کیر منو داشته…..پستونا الهام چنان گرد و بزرگ بودن که من اول خواستم 2تا پستونا جنده لاشی خانممو بمالم ولی نشد هردوشونو تو دستام بگیرم و مجبور شدم سینه سمت راستی رو گرفتم ….اووووووووف 1کس تو فست فود جلوم نشسته و میخواد جررررش بدم…..نوک پستوناشو مک میزدمو میکشیدم و دور نوک پستوناش با نوک زبونم میلیسیدم.نوک پستوناشو با تیزی دندونم میکشیدم تا اینکه دیدم الهام کیرمو محکم فشار میده متوجه شده داره لذت میبره….برام نوک پستوناشو اندازهش برام جالب بود .نوک پستوناشو اندازه گرفتم دیداندازه 1بند انگشتم میشه…. قهوه ای کاکاویی….چنان مک میزدم و حمله میکردم بهش که دیدم الهام سرشو انداخت بین پاهام و به کیرم حمله میکنه….چنان کیرمو از گوشه شلوارم گاز میگرفت که مست مست شدم و ارضا شدم به الهام گفتم همه آبمو کشید بیرون…..الهام دیدم خودشو جمع و جور کرد و بعد غذا برا اینکه از الهام جونم تشکر کنم و این دفعه من خالیش کنم بردمش لب دریا…..از روی شلوار همو میمالیدیم تا اینکه 2تا دستامو بردم تو شلوارشو کونشو میمالیدم و هی از هم بازش میکردم لمبره های کونشو……الهامم طبق معمول کسشو روی کیرم میچرخوند…..تو فکر کردنش بودم….. دستمو دور سوراخ کونش میچرخوندم و آب کسشو به سوراخ کونش میمالیدم و تا اینکه خودش گفت میخام…..اول انگشتمو با آب کسش خیس کرده بودمو فشار دادم تو سوراخ کونش….دیدم الهام کسشو فشار میده به کیرمو 1آآآآآآآآآآآه کوچیک میکنه منم همینطور انگشتمو با سوراخ کونش بازی میدم….1بند انگشتم رفت تو کون الهام….واااااااااای دوست داشتم کیرمو 1سر جای انگشتم تو اون کون نرم و گاییدنی الهام فرو میکردم…. دیدم الهام میگه اووووووووف….به من بیشتر حال میداد برا اولین بار پاره شدن و باز شدن عشقتو تو بغلت ببینی….منم دیدم درد میکشه و انگشتم بیشتر از این نمیره تو…..انگشتمو در آوردم گذاشتم تو دهنم….آنچنان خوشمزه بود طعم کونش باور کنید انقده دختر تمیز ندیده بودم…..انگشتمو کردم تو کونش چند تا فشار دادم باره گذاشتم تو دهنم و مزه میکردم و از این کار لذت میبردم…. دوست داشتم از پشت سرمو میکردم لای کون الهامو زبونمو تو کونش فرو میکردم و لای کون تا روی کسشو میلیسیدم…..انگشتم خیس خیس کردم و یواش یواش تا ته کون الهام فرو کردم….همینکه فرو میکردم الهام کمرشو میداد سمت عقب و یهو میداد جلو خودشو میچسبوند به کیرم که منم با انگشتم هی بازی میکردم تو سوراخ کونش….حالا دیگه انگشت بزرگ دستم تا ته تو کون الهام بود….یهو الهام دستش دورم حلقه کرد و گفت در بیار میسوزه……منم گفتم تازه تا تتتتتتتتتتته رفته و دوست دارم جا بازکنه…..الهام کسشو میچرخوند روی کیرم و انگشت منم با چرخوندن کس و کمر الهام تو کون نازش جا باز میکرد……تا اینکه اون دستمم گذاشتم تو کس الهام و هم کسش رو میمالیدم هم انگشتم تو کونش بود …..تا اینکه دستم لای کس الهام بود و با انگشت دستم که تو کونش بود فشار آوردمو الهامو از زمین بلند کردم دیدم پاهاش رو هواست و خودشو تکیه داد بهم ومنو محکم گرفته….رو هوا چنان کسشو میمالیدم و از پشت انگشتم تو کونش بود و حالا تو سوراخ کونش راشت جررررررش میداد دیدم دست و پا میزنه.دستم از تو شورتش در اوردم الهام خودشو لای پاهام جاکرد و با کسش میکوبید به کیرم منم حشری حشری شده بودم و انگشت بزرگ دست چپمو چنان عین قلاب گرفتمو الهامو عین قلاب آویزون میکنن از پشت به سمت بالا کشیدم الهام گفت اوووووووووف جررررررر خوردم که منم دستمو کردم تو شورتش که انگشتمو تو سوراخ کسش کنم که دیدم الهام نمیتونه رو پا وایسته و خودشو به من تکیه داده و بهم میگه آبموووووو حس میکنی؟من که دستم شده بود خیس خیس و از آب کس الهام جون چون خیلی دوست داشتم آبشو بخورم با انگشتم آبشو رفتم بچشم دیدم میزنه پشت دستم که نجسه آب کسم…..1خورده از آب کسشو چشیدم دیدم دهنم کززززززز شد و آب دهنم هی خشک میشد….بعد که از الهام پرسیدم با کونش حال کردم گفته که چند روزه سوراخ کونش میسوزه…….مشخصه که کیررررررررر میخواد تا عادی بشه براش…..الهام همش بهم میگفت دوست دارم کیرتو لای پستونام بزاری تلمبه بزنی منم دهنمو باز کنم تا وقتی کیرت از لای پستونم بیرون میاد بره تو دهنم سرشو بلیسم……..من نمیدونم پستونای این دختر چقدر بزرگ بود….شاید واس خاطر این بود که شاید زیاد میمالید یا از قبل دوست پسراش زدنش زمین افتادن به جون الهام من….الهام برای من فوق سکسی بود…به قول خودش هیچ جای بدنش استاندارد نیست…..کونش که شبیه 5 هست و تو خونه مامانش بهش تیکه میندازه که کونش چقدر بزرگه…..یا حتی بهم میگفت کسش انقده بزرگه میگفت وقتی میره دریا میبینه استخوان کسش از مال بقیه جلوتر زده……باور کنید کس الهام به سختی تو دستم جا میشد با اینکه دستا من بزرگه….یا حتی پستوناش که آبمو در میاورد نوک کاکاویی و به اندازه 1بند انگشت و گرد سایز 80 کیر هر کسی رو راست میکرد و همه عاشق بدست آوردنش میشدن…..مخصوصا اگه با الهام کسی تجربه سکس رو داشته باشه……الهام عاشق حمله کردن به کیر و مک زدن بیضه ها و تا ته ساک زدنه و دیوانه وار تلمبه میزنه……گاییدنی ترین دختر دنیاست….1بار الهامو بردمش تو شهر قدم بزنیم بهم گفت با دختر عمش که از تبریز اومده بود اومده بودیم تو این کوچه 2تاپسره از این پرتقالا سبز نارس رو درخت بوده رو محکم میزنه به کون الهام …منم تا تصور کردم کون الهامو که جلوم راه میرفت هوس کونشو کرده بودم… رفتیم لب ساحل داخل شهر روی تخته سنگها که نشسته بودیم دیدم رون پاهامو میماله و به کیرم نزدیک میشه دیگه کیرم طاقت نیاورد و کم کم داشت حال میومد….کنارم نشسته بو الهام…..دست کردم زیر مانتو از بالا مانتوش پستوناشو گرفتم…..گفت الان یکی میاد متوجه میشن….گفتم بریم پس 1گوشه ای بشینیم…..بلند شدیم رفتیم 1گوشه ای نشستیم دیدم داره از روی شلوار لای پاهامو میماله و رون پاهامو میماله….منم 1کم با پستوناش بازی کردمو و نوک پستونا الهاممو تیز کردم و بعد دستمو بردم تو شلوار الهام….پاهاشو باز کردم ….باز باز….دراز کشید روی زمین…..دستشو کرد تو شلوارم کیرمو فقط فقار میداد.بهش گفتم بیضه هامم بماله و تو مشتش بگیره…..دیگه لهام مست مست خوابیده بود روی زمین و پاهاش باز باز…دستم 1ریز روی چوچوله الهام بود و هر از گاهی تا وسط پاهاش و لای کونش میبردم چنان میمالیدم که یهو دیدم الهام رنگش سفید شده و بیحال بیحال شد حتی نمیتونست پاشه….خودش که میگفت چشاش تار شده بود….که حتی پاشدیم بریم دیدم نمیتونه خوب راه بره…..الهام من. همش عاشق این بود از این لواشک لوله ای ها دور کیرم بپیچه و ساعتها برام ساک بزنه…..منم بهش میگفتم دوست دارم آبم همون لحظه دراد و لواشکارو با آب کیرم بخوری…..الهام عاشق خوردن آب کیرم بود…..میگفت دوست دارم چنان ساک بزنم و بیضه هاتو بکشم و نوک کیرتو مک بزنم زخم بشه که حتی آب کیرمم در اومد ول نکنه کیرمو تا قطره آخر آب کیرمو بخوره و جلوم تو دهنش نشونم بده و بعد بخوره جلوم تا من ببینم هوسی بشم بکنمش…..یا حتی الهام من.دوست داشت روی کیرم مربا بریزه و بخوره کیرمو منم بهش میگفتم دوست دارم کیرمو که با مربا میخوری دوست دارم با همون مربایی که رو کیرم مونده بکنم تو کست و تلمبه بزنم ….الهام انقده بدن سکسی داشت که 1بار میره تبریز…خونه دختر داییش….شوهر دختر داییش شب نقشه گاییدن الهامو کشیده بود و بهش پیشنهاد داد تا موقع خواب الهامو بکنه….و حتی شب الهام که میترسید موقع خواب بیاد بکندش یواشکی چندباری اومد ترتیبشو بده که نشد……تقصیره مرده نبود….الهام بدنی داره که به چشم میاد….مخصوصا کون و پستوناش هوس هر مردی رو در میاره…..1مطلبی راجع به خانمها خونده بودم تواینترنت که میگهخانمها چند دسته اند. اونایی که مچ پاهاشون یا لگن پاهاشون بزرگه هوسشون زمانی بصورت کامل خالی میشه که تا ته تو کسشون کوبیده بشه….این برا من انگار همینطور ثابت شد….آخه مچ پاها و لگن پاهای الهام کلفت بود و همش هم میگفت من عاشق اینم که کیرتو تا ته توی رحمم حس کنم…..و وقتی کیرمو تا ته میچسبوندم چنان میکوبید و از کوبیدناش حس میکنم که این واقعا همینطوره….1بار کنارم نشسته بود و لب ساحل دکمه های شلوارشو باز کردم و خواستم کسشو بخورم……سرمو بردم لای پاهای الهام کسشو بوسیدم و بعد رفتم تا چند تا لیس بزنم دیدم نمیزاره میگه دوست ندارم برام بخوری……….ولی حالا میگه دوست دارم بخوابی رو زمین و منم پاهامو باز کنم بیام رو صورتت وقتی خم میشم سوراخ کسمو بینی حشری بشی و کیرت برام راست بشه….. و بشینه رو صورتم من زبونمو تو کسش ببرمو لای کسشو بخورم…..الهام عاشق حمله کردن به کیره…..همش دوست داره با صدای بلند ساک بزنه و بیضه هامو بکشه و بهش حمله کنه……عاشق شورت و لباسهای سکسیشه که بخوابه جلوم خودشو بماله تا من ببینم هوسی بشم بیام بکنمش…نوشته سینا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *