دانلود

اموزشه کوس لیسی

0 views
0%

اموزشه کوس لیسی

سلام اسم من سعیده و 15 سالمه.این خاطره برمیگرده به ماه پیش که دوستم محمد برای پلیستیشن میخواست بیاد خونه ما.ساعت 6 بود که صدای زنگ اومد.رفتم درو باز کردم و اومد داخل.سلام و احوالپرسی کردیم و بعد رفتیم داخل.پلیستیشن رو را انداختم و شروع کردیم به بازی کردن.وسطای بازی هی میدیدم دستشو میزاره رو رانم.توجهی نمیکردم و به جنبه شوخی برمیداشتم.بعد بازی دستشو گذاشتم رو رانم و بهم گفت سعید نظرت چیه یه حالی بهم بدی.عصبی شدم و گفتم خجالت بکش تو رفیق منی.یهو اومد سمتم و بغلم کرد.زورش زیاد بود. منو انداخت رو تخت.داد میزدم که ولم کن ولی گوشش بده کار نبود.یه طناب گوشه اتاقم افتاده بود که تا اونو دید برش داشت و اومد سمتم.نمیتوستم تکون بخورم.دستامو بست و شلوارمو کشید پایین.داد میزدم ولم کن محمد ولی گوش نمیکرد.کیرشو در اورد و اورد سمت دهنم گفت بخورش.کیرش خیلی بزرگ بود.با گریه بهش گفتم لطفا محمد ولم کن.یه سیلی محکم بهم زد و دهنمو بزور باز کرد و درجا کیرشو کرد تو دهنم.داشت حالم بد میشد.تو دهنم تلمبه میزد.خیلی حال بدی بود.بعد یه دقیقه ساک زدن کیرشو در اورد و به شکم منو خوابوند و کونمو باز کرد.توف کرد تو کونم و کیرشو رو سوراخم میمالید و منم داد میزدم ولم کننن.بهم گفت خفشو و لذت ببر.داشت کیرشو میمالید به کونم که یهو کرد تو سوراخم.درد و سوزش شدیدی بدنمو فرا گرفت.اشک از چشمام اومد و داد میزدم درش بیار درش بیار.ولی گوش نمیکرد.بعد چن یه دقیقه دردش کمتر شد و محمد شروع کرد به تلمبه زدن.داشتم میمردم و التماس میکردم ولی اون فقط حال میکرد.بعد دوسه دقیقه کیرشو در اورد و بزور کرد تو دهنم بعد تو دهنم تلمبه زد و کل ابشو خالی کرد تو دهنم.کیرشو در اورد و دستشو گذاشت رو دهنم و گفت یه قطرش بیرون بریزه تا شب کونتو میکنم.مجبور شدم همشو قورط بدم.مزش خیلی بد بود.شور و لزج بود.داشتم بالا میاوردم.بهم گفت از این به بعد جنده منی و باید همیشه بهم بدی.بعد فهمیدم که ازم فیلم گرفته.گفت هرموقع گفتم باید بیای و بدی وگرنه فیلمتو پخش میکنم.منم هرهفته از ترس ابروم میرم و بهش کون میدم.و شدم جنده اون
ببخشید اگه بد نوشتم اخه بار اولم بود

Date: December 10, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *