انتظارشو نداشتم

0 views
0%

سلام اولین بارمه مینویسم و میخوام داستان پوریا رو بگم.یه مرده همشهریم بود که از اینستا اشنا شده بودیم و بعضی وقتا تو تل حال همو میپرسیدیم.والبته بگم من ازش خوشم میومد ولی ندیده بودمش از رو به رو.تا این ک داشتیم ی بار میحرفیدیم پوریا ازم عکس خواست و دادم و گف فردا حتما بریم بیرون.فرداش خوشکل کردم و تیپ قرمز زرشکی زدم و رفتم سوار ماشین شدم.رفت سمت خروجی شهر دوتا دلستر انگور گرف و زدیم جاده.رف تو یه جاده خلوت و کنار رودخونه نگه داشت برگشت سمتم گف پیاده شیم گفتم چرا؟گف تو دلسترت الکل ریخته بودم بچه ها منتظرمونن.که من چشام گرد شدو چون تا اون موقع اصلا تجربه نکرده بودم نگاش کردم ک زد زیر خنده شوخی کردم منم با مشت حمله کردم بهش چن تا زدمش ک دستامو گرفت و نزدیک لبم شد ومحکم گرف گفتم پوریا سرمو عقب کشیدم ک گردنمو دودستی گرف و داشت لبامو محکم میخورد داشتم کم کم ی چیزیو حس میکردم که گرمم میشد و کسم نبض میزد.اروم اروم منم داشتم لباشو میخوردم که اومد سمت گوشام وگردنم.آروم داششت میخورد که نفسم دیگه تیکه تیکه شد و ی اوه از گلوم اومد بیرون ک انگار پوریا رو دیوونه کرد.چونمو گرف گف جوووون و محکم سینمو تو دستش فشار داد داد کوچولو زدم پوووریا ک اصلا توجهی نکرد شروع کرد لخت کردنم.نفساش داغ بود میخورد بهم خجالت میکشیدم سرمو تو سینش قایم کردم که دستاش رفت سوتینمو وا کرد از زیر لباسم گف پیاده شو برو عقب منم رفتم واومد چسبیده بود بهم منم فقط صداش میزدم ک جوری سینمو میخورد هی صدام کشیده تر میشد و اون وحشی تر.بالا تنمو لخت کرده بود که ولم کرد و کیرشو دراورد گف ساک بزن گفتم پوریا نمیتونم ک سرمو گرف محکم برد روکیرش و کرد تو دهنم.براش میخوردم و اخ و اوخ میکردتو دهنم تلمبه میزد چن بار عق زدم سر کیرشو میک میزدم و با زبونم بازیش میدادم.جدام کرد سرم رو شونش بود داشتم گردن و گوشاشو میخوردم کیرش مثل سنگ تو دستم بود واونم داشت با ممه هام بازی کرد ک اروم دم گوشم گف بزارم تو کونت؟گفتم نه گف درد نداره حال میکنی گفتم نه گف انقد حشریم کردی دوتا تلمبه بزنم اومده داد زدم سرش نههه ک گف اروووووم و سریع شلوارمو دراورد افتاد بجون کسم میخورد و من دگ جیغم دراومده بود که واقعا حس کردم دگ اروم و قرار ندارم وکسم ی جوری میشد محکم گرفتمش پوووووریا ک گف جانم ارضاشدی و اومد بالا گف برگرد کونت بازم گفتم نه که سرمو گرف گف پس بخور تا ابم بیاد.انقدی براش ساک زدم ک اب دهنم کلا رو کیرش بود میک که میزدم دهنم شور میشد اونم کسمو میمالید و با ریتم اون منم جلو عقب میکردم کیرشو خیلی طول کشید تا ابش اومد و گف بسه اومد دهنمو کشیدم عقب و پوریا چن تا دسمال کاغذی گرفت و پاکش کرد.لباسامو پوشیدم بند سوتینمو بست رفتیم جلو چن تا لب ازم گرف و گفت خوبه دگ کیرم کم خرحه تاخیری نمیخاد که من بازم افتادم به جونش و زدمش و بعدم برگشتیم.خیلی دوس دارم بازم بشه برم زیرش و هم کون وکس بدم بهش.فکر پوریایی ک روم خیمه بزنه وپردمو بزنه….اوف.نوشته )

Date: June 10, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *