دانلود

انگشت رو تو کوس و کون دختره مردم میکنه

0 views
0%

انگشت رو تو کوس و کون دختره مردم میکنه

یادته اونشب گفتی مادرزنت ازونکارا ک با پدرزنت میکنه با تو هم انجام میده؟
خب پدرزنم یه هفته ست تهرانه مادرزنمم تازه پریودیش خوب شده بود یکم حالش بد بود اونشب ک پیام دادم کجایی دارم میترکم زنگ گفت یکم خرید دارم برام انجام بده بیار گرفتم رفتم خونش، خواهر زنمم نبود گفتم کجاست گفت امشب خیلی بهانه باباشو گرفت گذاشتمش خونه مادر بزرگش بعد طبق معمول برام چایی ریخت با زنجبیل گفت بخور برات خوبه یکم خوردم تند بود با اصرارش مجبورم کرد بخورم همشو خلاصه گفت خسته نیستی یکم ماساژت بدم دیگه منتظر جواب نشد پاشد دستمو گرفت برد تو اتاقش گفت لباستو درار یکم ماساژت بدم خستگیت در بره راستش یکم عجیب شده بود رفتارش بلند بلند و تند نفس میکشید چراغ خوابو روشن کرد گفت دراز بکش منم دمرو خوابیدم روغنو اسپری کرد روم بعد گفت اینجوری نمیشه درشو باز کرد یکم ریخت پشتم زیاد بود از تنم سر خورد ریخت رو تخت برگشتم بگم بهش یواش ک دیدم سوتین تنش نیست سریع رومو برگردوندم گفت چیه خجالت کشیدی هیچی نگفتم هنگ بودم اصن شروع کرد مالیدن پشتم کم کم سینه هاشو چسبوند بهم و دیگه با دست نمیمالید با سینه هاش همه ی پشتمو چرب کرد دیگه نفساش شده بود آه و اوففف کمربندمو گرفت برم گردوند قلابشو باز کرد تو چشاش هوس کیر میدیدم هی لبشو گاز میگرفت دستاش میلرزید هول بود زیپمو با دندون کشید پایین بو میکرد شورتمو ی گاز کوچولو زد وای تو چشام خیره شد و خندید گف جووون چ بویی میده کیرت شلوار و شرتمو کشید پایین با هم کیرم یهو افتاد بیرون مردم از خجالت بدجور شق شده بود تا حالا اینجوری تحریک نشده بودم داشت میترکید واقعا دستش یکم چرب بود هنوز تخمامو مالید کیرمو نگه داشت و سرشو کرد تو دهنش وااااای چ داغ بود کامش میکش میزد در میاورد تا آخر میکرد تو دهنش تا ب حلقش برسه یکم خورد دیگه داشتم میمردم گفتم آبم داره میاددد بسسسه محکمتر ساک زد انقد خورد تا آبم پاشید تو حلقش تازه دیدم دستم تو موهاش گره خورده و سرشوو دارم فشار میدم ب کیرم خخخ اوردمش عقب نفس نمونده بود براش طفلی ولی چشاش برق میزد و لبش خندون بود دور لبشو زبون میزد نشست دیدم دستش تو شرتشه اشاره کردم با سر خندید و درش آورد نزدیک صورتم کرد وااای اصن بوی بد نمیداد خل شدم لیس زدم دستشو دیوانه وار یهو دیدم سرم لای پاشه دارم میبلعم کسشو جیغ ریز میزد گف کیر میخوام لنتی جر بده کسمو اصن چیزی نمیدیدم فقط داغیه کسشو رو کیرم احساس کردم وای دیوونم کرده بود لنگای تپلش سر شونم بود و داشتم تلمبه میزدم تو کسش نزدیک سرش شدم در گوشش گفتم دوسش داری؟ گفت آرزوم بود ی روز بکنی کسو کونمو تا اینو گفت تو دلم عشق کردم آخه تو کف کونش بودم راه ک میرفت مخمو میگایید با کونش چن دفعه ک تو آشپز خونه از کنارش رد میشدم چسبونده بودم بهش خیلی بزرگ بود غرقم میکرد، خلاصه همونجور ک کسشو میگاییدم لباشو کردم تو دهنم چقد گوشتی بود با ولع پذیرایی کرد از لبام زبونمو محکم میخورد منم کیرمو آروم میاوردم بیرون محکم میکردم توش کمرمو گرفت یهو گف بزن تن تند بکن کسمو جرم بده لرزید و ارضا شد پاهاشو دادم پایین دستام بی حس شده بود ولی کیرم تازه کونشو میخواست برش گردوندم ی بالش گذاشتم زیر شکمش سوراخ کونش قشنگ اومد بالا با زبون خوب خوردمش و بازش کردم بدش نمیومد انقد دنبه داشت کونش که با دست دو طرفشو گرفته بود ک سوراخ کونش پیدا شه وای رویام گاییدن چنین کونی بود عالی بود از همه نظر دور سوراخش سفید خوشبو و تمیز آخ تنگگگگ معلوم بود پدر زنم کون کن نیست; قشنگ آمادش کردم کیرمو بردم دم دهنش گفتم خیسش کن همه جاشو زبون زد تف میچکید ازش دوباره خوابوندمش ی تف هم من انداختم رو سوراخش و کیرمو گذاشتم روش آروم هول دادم دیدم داره بالشو گاز میگیره به روی خودم نیاوردم چون نمیخواستم این لحظه رو از دست بدم با اینکه خیلی دوسش داشتم ولی نتونستم خودمو کنترل کنم کردم تو کونش تا دسته خیلی تنگ بود معلوم بود اونم دوستم داره هیچی نگفت بهم انقدر تنگ بود داشت میکند کیرمو بعد پنج بار عقب جلو رگامو احساس کردم تو کونش ک آبم ازش رد میشد و میریخت توش در اوردم برگردوندمش خوابیدم روش و لباشو میخوردم و قربون صدقش میرفتم تازه سینه هاشو پیدا کرده بودم چ بزرگ و نرم بودن نوکش سفتتت خودمو خفه کردم دیگه باهاش گفتم میخام بخوابم تو بغلت عشقم قبول کرد سرمو نوازش کرد دیگه چیزی نفهمیدم تا با بوسای ریزش رو لبم بیدار شدم ساعت یکه شب شده بود پا شدم جفتمون لخت بودیم لباس پوشیدم گفتم برم گفت ن امشب مال منی گفتم بذار برم زنم شک میکنه گفت نه میگم خسته بوده خوابش برده خلاصه رفتم کله پاچه گرفتم اوردم زدیم ب بدن و تا صبح تو بغلش بودم نازم میکرد و قربون کیرم میرفت تا دیگه آفتاب زد و خوابش برد …

Date: December 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *