اولين سكس با علی در سفر شمال

0 views
0%

سلام دوستانمن اولین باره میخوام بنویسم چند ماه پیش كه از رابطه ای خارج شده بودم با دوس پسرم علی اشنا شدم بعد یه مدت از اشناییمون خیلی به هم علاقه مند شدیم و جوری بهم وابسته بودیم كه حد نداشتعلی ٢٦ سالشه و من ٢٤ سالم یه پسر قد بلند لاغر با ظاهر معمولی توی اون مدت خیلی حسمون بهم زیاد بود وقتایی كه باهم تنها بودیم شهوت تو چشمای جفتمون بیداد میكرد ولی چون تایم كمی بود باهم بودیم كاری نمیكرذیم تا اینكه یه سفر دو روزه با هم رفتیم شمال اولین شبی بود كه میخواستم كنارش باشم وقتی رسیدیم رفت دوش گرفت و اومدتپش قلبم به هزار رسیده بود تو اتاق نشسته بودم روتخت و تو گوشی بودم كه برخورد ریش مردونشو با گوشم حس كردم گرمی نفساش كه اسممو صدا می زد شل شدم كه دستاش سر خورد رو سینم زبونش رو گردنم حركت میكرد و چشمام و بسته بود دیگه هیچی نمی فهمیدم من و خوابوند رو تخت و سنگینیشو حس میكردم روم بود چشماش بسته و داشت دیوانه وار گردنم و لیس میزد و لباسامو از تنم در میاورد نمیتونستم مقاومت كنم خودم خیلی بهش نیاز داشتم زیرش با یه شرت مونده بودم نوك سینه هام و میك میزد و من تو حال خودم نبودم كه سفتی كیرش و لای پام حس كردم فشار میاورد به كسم و حسابی خیس بودم پاهام و وا كردم و بیشتر فشار میداد داشتم ناله میكردم زیر تن مردونه اش و عرق كرده بود صورتش لباشو رو بدنم تكون میداد و رفت سمت كسم زبونش و گذاشت رو چوچولم و چرخوند روتختی و چنگ میزدم دستامو گرفت و گذاشت رو سرش سرشو فشار میدادم سمت كسم و اون میك میزد من خیس خیس بودم فقط میخاستم ك ارومم كنه و تو اوج بود سرش و اورد بالا صورتش از ابم خیس بود اومد روم تو چشام نگاه میكرد و میگفت بكنمت چشام بهش التماس میكردن و با دستش كیرش و كشید به خط كسم ناله میكردم و میكوببد كیرش و رو كسم سرش و میكرد تو دیوونه شده بودم بیشتر خم شد روم و كیرش و فرستاد داخل آه بلندی كشیدم كه صدای جون گفتنش میومد و اروم اروم عقب جلو میكرد و من اوج لذت سكس و درك كردم لباش رو گردنم بود و پام دور كمرش دیگه خالیم نبود داد میزدم محكمتر بكن فشارشو بیشتر كرده بود و تلمبه های محكم میزد با هر تلمبه اش كمرش و چنگ میزدم كه صدای ناله هام بالا گرفت كیرش خیس شده بود از ابم و دیدم نفساش تند شده فشار ابش تو كسم نبض زدن كیرش حالم و دگرگون میكرد عجیب …نوشته banu

Date: March 12, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *