اولين سكس من با فاطمه

0 views
0%

سلامپیمان هستم اگه غلط املایی داشت شرمندهاین داستانی که میخوام براتون بنویسم تقریبا بر میگرده به ساله ٩١ اون زمان من حدودا ١٧ سالم بود و به نوعی اولین رابطه جدیم میشه گفت بودرشتم کارو دانش بود و تازه وارده دانشگاه شده بودم اون زمان فیس بوک خیلی رو بورس بود و تو فیس بوک من با دختری اشنا شدم سه سال از من بزرگتر بود اسمش فاطمه بود یک ماهی از دوستی ما گذشت که قرار شد فاطمه بیاد خانه ما . ما سعادت اباد بودیم و یک هفته هم خانه خالی بودتقریبا وسط های پاییز بود هوا هم سرد بود هم خنک گاهی نمه بارون هم میزدشنبه بود که قرار بود فاطمه کلاس دانشگاه رو بپیچونه و بیاد پیش منشبش تا صبح با هم حرف میزدیمو چت میکردیم بلاخره صبح شد و فاطمه را افتاد که بیاد من هم میز صبحانه را اماده کردم خودم زود تر خورده بودم زنگ ایفون زده شد من در باز کردم و منتظر شدم تا فاطمه بیاد بالا وقتی رسید سلام کردم و بغلش کردم وارد خانه که شد مانتوشو دراورد منم گفتم بشین صبحانه بخور و من نشستم و تلویزیون تماشا میکردم صبحانه اش که تموم شد اب پرتغال که براش خریده بودم اورد و باهم خوردیم نشست تو بغلم یه نمه مه گپ زدیم بهش گفتم بریم بخوابیم گفت اوهوم بعد دستشو گرفتم و رفتیم تو اتاق من فضای اتاق رو به نوعی لش تور درست کرده بودم چنتا توشک رو زمین با نور بنفش کمرنگ وارد اتاق شدیم من چنتا موزیک ملو داشتم با لپتاپ پلی کردم و لش کردیم تو تخت دست ساز من(توشک ها) کنار هم پنجره نزدیک تخت بود یکم بازش کردم هوا عوض بشه اولین رابطم بود فاطمه پشت به من کرده بود و من هم بغلش کردم یکم استرس داشتم و موهاشو نوازش میکردم چند دقیقه بعد برگش و چشم تو چشم هم شدیم لب هامون فاصله کمی باهم داشت همینطور که نگاهش میکردم یک حرارتی ازش میومد که واقعا میگم بعضی وقتا حس میکردم دارم میسوزم به حدی که حشری شده بود یواش یواش دیدم لبش داره نزدیک لبم میشه لبشو چسبوند به لبم چند ثانیه گذشت که شروع کردیم خوردن اب هم دیگه حس عجیبی بود مزه خاصی داشت نرم گوشتی و داغ اهنگ پلی بود و گاهی نمه بارون میخورد تو صورتمون لبامو بعضی وقتا میکشدو گاز میگرفت عالی بود یواش یواش شروع کردم سینه هاشو مالوندن میخواستم سریع تر سینه هاشو ببینم بلاخره لبمو جدا کردمو شروع کردم گردنشو خوردن لرزش های ریزی داشت نفس نفس میزد رفتم پایین تر چاک سینشو لیس میزدم اومد تاپشو در بیارم دستشو گزاشت روش دستشو بوس کردم شروع کردم انگشتاشو خوردن حشری تر شد ناله های ریز میکرد تاپشو دادم بالا دراوردم انداختم گوشه اتاق موهاش ریخت رو صورتش شروع کردم دوباره لباشو وحشی میخوردم گاز میگرفتم با دستم سینه هاشو میمالیدم بهترین حس دنیا بود داغ نرم بدنش معمولی بود اما خوش فرم سوتینشو کشیدم بالا در اوردم فقط داشتم سینه هاشو نگاه میکردم عاشق بدنش شده بودم همونی که ارزوشو داشتم سینه های گرد شصتو پنج نوک کوچیک و صورتی ملایم شروع کردم صورتمو تو سینه هاش میمالیدم فقط ناله میکرد نوکشو که کردم دهنم بدنش لرزید میخواست از دهنم در بیاره فقط میک میزدم خیلی خوب بود نرم طعمه عجیبو جدیدی داشت حسابی سینه هاشو مالیدمو خوردم میخواستم چون باره اوله تا همینجا تموم کنم که دستشو اروم کرد تو شلوارم یه لحضه لمس شدم کیرمو گرفت تو دستشو باهاش بازی میکرد وقتی تخمامو میمالید دیوونه میشدم گوشمو میخوردو با کیرم بازی میکرد لمس شده بودم حسابی داغ کرده بودم نشست رو پام یه لب گرفت شورتو شلوارمو باهم کشید پایین شروع کرد کیرمو خوردن یکم دندون میزد ولی خوب میخورد گرمایه دهنشو رو کیرم حس میکردم وقتی تخمامو میک میزد بدنم میلرزید با کیرم بازی میکردو محکم ساک میزد خیلی حشری شده بود وقتی نگاهش میکردم دیوونه میشدم نور کم کیر من تو دهنش موهای پریشون بوی نمه خاک و بارون یه لحظه دیدم ابم داره میاد بهش گفتم گفت میخوام بخورمش ابم پاچید تو گلوش بهترین حس بود خالی شدم کیرم خوابیده بود اومد لش کرد روم خیس عرق بودیم باز سینه هاشو میمالیدمو از رو شلوار با کونش بازی میکردم که دراز کشید کنارم دکمه شلوار لیشو باز کرد گفتم شاید دیگه تکرار نشه رفتم روش شیکموش لیس میزدمو میومدم پایین زیپ شلوارشو باز کردم خیلی تنگ بود به زور کشیدم پایین که شرتش هم درومد وقتی شلوارشو دراوردم جواربش هم درومد پاهاش رو مه دیدم دیوونه شدم انگشت های لاغر کشیده رگش زده بیرون لاک قرمز تمییز سفید حسابی داغ کردم شروع کردم روی پاش بوسیدن انگوشتاشو میمالیدم تو صورتمو میخوردم یواش یواش اومد بالا ساقشو لیس میزدمو گاز میگرفتم رونش لی میزدم واقعا خوب بود وقتی گاز میگرفتم دلم میخواست بکنمش کسش اب انداخته بود یه کم مو ریز داشت ولی مثل سینه هاش صورتی کم رنگ و کوچیک بدم میومد ولی اونقدر حشری شده بودم لباسمو دراورد خشکش کردم شروع کردم لیس زدنو میک زدن که یه جیغ کوچیک کشیدو نفس نفس میزدو میلرزید عالی بود اما ابش که میومد حالمو بد میکرد یکم که خوردم برش گردوندم کونه کوچیکی داشن ولی خیلی نرم نبود چنتا سیلی محکم زدم که قرمز شد سوراخش اکبند بود تمیز تنگ چنتا لیس زدم که هی جیغ میزد کیر من سایزش معمولی بود تقریبا ١٧ سانت با کلفتی متناسب شروع کردم انگشت کردن کونش تف مینداختمو انگش میکردم کیرم سفت سفت شده بود انگشه سوم یکم اذیت میشد ولی میگفت بکن تقریبا حس کردم که باز شده فقط تف میزدم به سوراخش دهنم خشک شده بودو تف هام لزج میترسیدم بدون کاندم بکنم ولی دیدم نمیشه یه نمه کیرمو مالیدم به کوسش که لرزید و خوابید باز کمرشو اوردم بالا سگی قمبل کرده بود خیلی خوشگل بود سفید لاغر سر کیرم یه تف زدم سنگ سنگ بود. ستام میلرزید مالیدم به سوراخش اروم فشار میدادم بره تو کونش یکم میرفت یه دفه در میرفت فقط نفس نفس میکردو ناله های ریز صداش اتاقو پر کرده بود همچی اروم شده بود صدای تیک تاک ساعتم میشنیدم بهش گفتم دودستی کونتو باز کن فاطمه سرشو گزاشت رو متکا با دستاش لپای کونشو باز کرد سوراخ خیس نیمه باز صورتی تیره عالی بود سر کیرم گزاشتم دم سوراخش میلرزیدو ناله میکرد اروم فشار دادم سر رفت تو که یه جیغ کوچیک زد میدونستم داره درد میکشه گفتم فاطمه خوبی میگام اره گفتم فاطمه خودت باهش بازی کن فشار بده بره داخل با دستش لپای کونشو میکشد که باز تر شه اروم عقب جلو میکرد واقعا حس بی نظیری بود شروع کردم کسش با دستم بمالم که یه دفه حشری شد تا ته چسبوند کونش به کیرم تخمام چسبیده بود به کسش داشتم از حال میرفتم بهترین لحظه عمرم بود یه گرمای بی نظیر رو کیرم حس میکردم گرم نرم عالییی شروع کردم اروم تو کونش تلمبه زدن کیرمو در نمیوردم اروم میزدم تو کونشو ناله میکرد بعد از چند دقیقه کشیدم بیرون یه صدای میداد وقتی از کونش در میومد کیرم سوراخش قشنگ باز شده بوده نبض میزد کیرمو فشار دادم تو کونش خوابیدم روش تلمبه میزدم سینه هاشو میکشیدمو میمالیدم بهش گفتم بلند شو من بخوابم بشین روش دارد کشیدمو بلند شد بدنش عالی بود سفیدو لاغر اومد روم کیرمو گرفت تو دستشو میمالید به سوراخشو میخواست بشین روش خیلی حشری شده بودم یک که رو کیرم بالا پایین میرفت حس کردم داره ابم میاد وقتی ناله هاش موهای پریشونشو میدیدم سینه هاش که بالا پایین میشد جفتمون داغ داغ آتیش و باد خنکی که از پنجره میمود بیشتر تحریکم میکرد دیدم ابم داره میاد که سریع کشیدم بیرونو بلندش کردم خودمم بلند شدم بغلش کردم کیرم رفته بود لای پای اب کسش خیس خیس کرده بود بهش گفتم دسستو بزن به دیوار قمبل کن کیرمو رو سوراخش باز میدادم با دستم جق میزذم حس کردم که داره ال میاد محکم کردم تو کونش تا ته جیغ کشیدو اومد تکون بخوره که چسبیدم بهش سینه هاشو گرفته بودم تلمبه میزدم گرمای سوراخش دیوونم کرده بود که ابم اومد تا ته چسبیدم بهش و خالی کردم تو کونش یه لحضه بدنم خالی کردو داشتم می افتادم زمین بالا ترین لذتی بود که تاحالا داشتم ریختن اب کیرم تو کونش یکم صبر کردم کیرم خوابیدو کشیدم بیرون افتادم رو توشک لش بی حال فاطمه هم خوابید روم یکم که صر حال اومدیم رفت خودشو خالی کنه منم زنگ زدم پرپروک دوتا پیتزا بیار حال نداشتم لباسمو بپوشم غذا که رسید گفتم لباستو بپوش پول بردار برو دم در بگیر نشستیم رو مبل من لخت کیرم خوابیده ژله ای شده داشتیم پیتزا میخوردیم که مامانش زنگ زد کجای گفت کلاسم تموم شده دارم میام غذارو که خوردیم گفتم برام ساک میزنی نشست جلو پام با مانتو شروع کرد ساک زدن ولی اصلا ابم با ساک نمیمود گفتم فاطمه میزاری بریزم تو صورتت گفت نه اینا ولی قبول کرد اخرش گفتم یکم ناله کن منم داشتم جق میزدم که ابم راحت اومد صورتشو اورد جلو ریختم تو صورتش یکمم ریخت رو فرش عاشق این بودم که ابمو بریزم تو صورت دختر. رفت صورتشو شست گفت من باید برم من هنوز لش بودم بغلش کردمو رفت بیرون و درم بست تقریبا ٣ماهی دوست بودیم که بعدش کات کردیمممنون از دوستاناین بود داستان سکس من با فاطمهکه براتون نوشتمواقعا سخته با گوشی نوشتن و گفتن حس و حاله اون لحظهامیدوارم که دوست داشته باشید اولین داستان سکس ام بود که تصمیم گرفتم بنویسم براتوننوشته emiemi

Date: December 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *