اولین باری که بهم تجاوز شد

0 views
0%

من اکنون 18 سالمه و خوب و بد را می فهمم میخواهم برای سایر کاربران جریان اولین تجاوز به خودم را تعریف کنم اگر منتشر کردید ممنون میشم14 سال بیشتر نداشتم که رفتیم خونه دوست پدرم که در شهر … بودند ایشون با پدرم خیلی صمیمی بودند و هروقت باهم می شدند دیگه از دنیا دل میکندندشب موقع خواب پدر و دایی یوسف باهم خوابیدند -مامان و خواهرکوچولوم با خانم دایی یوسف و اینا و بالاخره من با سیاوش پسر دایی یوسف رفتیم اطاق سیاوشاولین بار بود که من در کامپیوتر سایت سکسی رو دیدم یعنی سیاوش بهم نشون دادعکس کس خانم بود عکس کیر بود و عکس کون و اینامن اولش خجالت میکشیدم اما با توضیحات سیاوش من هم جسارت کردم و نگاش کردمیکی دو ساعت اینارو نگاش کردیم و بعدش کامپیوتر خاموش و ما رفتیم توی رختخوابسیاوش توی رختخواب غلطید به طرف من و از دیده هایمان سوال کردو گفت خوبند بدند وسیاوش پرسید از دیدن کدوم صحنه بیشتر خوشت اومد و من صحنه ای که در آن دوتا پسر داشتند کیر همدیگر را میخوردند رو گفتم البته داشتم توضیح میدادم که چون فیلم بود خوشایند بود نه عکس که حرفمو قطع کرد و گفت میخواهی ما هم مال هم رو بخوریم؟من شرم کردم چیزی بگم اما او گفت سکوت علامت رضایت است البته با دیدن اونا یکم من هم تحریک شده بودم و باز چیزی نگفتمسیاوش اومد جلوتر و دستش رو آورد و کیر منو گرفت تو دستش و مالشش دادراستش کیر من هم با مالش او کمی بلند شد او منو تحریک نمود و من علاقه مند شدم که همون کار رو بکنم و من هم دستمو بردم و از کیر او گرفتمشیاوش اینقدر با من از اینکارا کرد که دیگه براش رام شدم اینجا بود که یه هو دیدم رفته پشتم و شلوارمو کنده و کیرش رو انداخته لای پامگفتم سیاوش من از اونا نیستم گفت مگه میگم هستی دو سه روزی که اینجائید حال بکنیم و من با این فکر که اینکار دو طرفه خواهد بود قبول کردمبعد از کمی سیاوش منو روی تختخوابش به پشت خواباند و خودش نشست داخل پاهام وپاهامو انداخت رو شونه هاش و یواش یواش نوک کیرش را وارد کونم نموداینقدر منو می مالید و انگشت کرد که وارد شدن کیرش را نفهمیدم یعنی می بوسید لمبرهامو می مالید و انگشت کرد و اینا که من سخت تحریک شده بودم تا نصف کیرش وارد کونم شد دردم اومد ازش خواستم بکشه بیرون که او فریبم داد و منو سخت چسبید و کیرش را اونجا نگهداشت تا که آبش را داخل کونم خالی نمود ولی کونم سخت درد گرفتبعد از خالی شدن چون دید ناراحتم گفت بیا تو هم بکن ولی درد کون من اجازه نمیداد و من گفتم نمیخوام اما کونم توسط سیاوش باز شده بود و من مورد تجاوز قرارگرفته بودمروز دوم نه روز سوم باز هم خواست اینکار رو بکنه من مانع شدم سیاوش گفت ببین صدای اونروز رو ضبط کرده و اگر نزارم ابرومو میبره و من ترسیدم و راضی شدم سیاوش دوباره منو بکنه و سیاوش ایندفعه منو بوصرت قمبل و سگس خوابند و از عقب کیرش رو که بزرگتر از مال من بود وارد کونم نمود و هرجا میگفتم بسه دردم میاد میگفت حیسسسو من از ترس ابرو ریزی تحمل کردم و سیاوش انوروز هم منو بخوبی گائیدنوشته م م م

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *