اولین رابطه ام با بهرام

0 views
0%

قضیه از جایی شروع شد که ما به یه دورهمی دعوت شدیم … خلاصه بگم نشستیم مست کردیم …خیلی خوردم مشروب….بدنم گر گرفته بود …چشام باز نمیشد …پاهام لمس شده بود و میخاستم بلند شم به زور بلند میشدم….که بچه ها موزیک و پلی کردند…با دوست دختر یکی از بچه ها داشتم میرقصیدم که یه هو یکی از پشت دستشو دور شکمم حلقه کرد و زیر گوشم اروم با یه نفس داغ گفت این خانوم کوجولویه مست و ببین چه جوری میرقصه …بهرام بود…برگشتم نگاش کردم چشاش یه برق خاصی زد …گفتم عه دیوونه اذیتم نکن…گفت برقص خوشکلم امشب واست سوپرایز دارم…..خیلی خوشم ازش میومد …یه پسر قد بلند و اندامه متوسط نه لاغر ونه چاق داشت ….داشتم میرقصیدم که دلم خواست دوباره مشروب بخورم رفتم سه تا پیک زدم و دیگه یادم نمیومد چیکار میکردم …خیلی مست شده بودم..دنبال بهرام گشتم و بهش گفتم بهرام من خوابم میاد ..دسته منو گرفت برد تو اتاق رو تخت درازم کرد ..گفتم من میخابم ..گفت بخاب جوجه راحت باش …داشتم بیهوش میشدم که حس کردم از پشت یکی اومد بغلم کرد…لباشو اورد پشت گردنمو یه بوس کوجولو از پشت گردنم کرد..به رو خودم نیاوردم …فقط میدونستم قلبم داره بالایه هزار میزنه ….دستشو اروم اورد بالا رو شکمم میکشید و برد پایین کرد زیر لباس از زیر لباس دستشو اورد بالا و اروم نوکه انگشتشو از زیر سوتینم رد کرد و خورد به سینم….تموم بدنم مور مور میشد….بدنش انقد داغ بود که فک میکردم پشتم چسبیده به شوفاژ….اروم سینمو گرفت تو مشتش ….یه فشار ریزی داد یه اه کوچولویی کشیدم…که گفت الهی دورت بگردم جوجه کوچولویه من …برگشتم نگاش کردم لباشو گزاشت رو لبم …یه هو مثه گرگ زخمی لبامو گاز گرفت …..تعجب کردم از کارش …ربونشو تا ته کرد تو دهنم داشتم خفه میشدم که یه هو اومد روم …بزرگیه کیرشو حس میکردم لایه پام که از رو لباس به کسم فشار میداد ….بدنم انگار تو اتیش بود …کسم نبض میزد …لباشو از رو لبام برداشت و گزاشت رو گردنم میمکید گردنمو انقد مست بودم که فقط دل م میخاست منو بکنه بدنم هیچیو حس نمیکرد جز کیر کلفتش وسط پام …یه هو منو برگردوند دستام رو تخت بودو به حالت سجده بودم که یه هو شلوارمو کشید پایین و کیرشو مالید و انگشت کرد به دره کسم…جیغ زدم گفتم نه من دخترم بهرام..گفت بهتر پس از کون میکنمت باورم نمیشد که این همون بهرام مهربون باشه که حالا اینجوری میکنه خیلی مست بود چشاش کاسه خون بود….گفتم نه دردم میاد یکی زد رو لپ کونم که جایه انگشتاش میسوخت یه جیغ ریز زدم گفتم چته وحشی ….گفت وحشی دوس نداری باشه اروم میکنم …سره کیرشو مالید و انگشت کرد به سوراخ کونم…انقد مست بودم که بدنم کلا بی حس بود …یه کم تف مالید و انگشت کرد و اروم سرشو هل داد …دردی حس نکردم که یه هو هل داد تو چنان جیقی زدم که کلا مستی از سرم پرید ….تا اومدم صحبت کنم دوتا انگشتشو کرد تو دهنم و سرمو اورد بالا و به شکل داگ استایل نگهم داشت …دیگه داشتم از حال میرفتم دوس داشتم جیغ بزنم تا میخاستم جیق بزنم انگشتاشو بیشتر فشار میداد ….با دسته دیگش کسمو میمالید یه حسی داشتم خیلی خوب بود …تند تند تلمبه میزد و هر چند ثانیه دستشو از رو کسم برمیداشت و محکم میزد رو کونم…دستشو گاز گرفتم که محکم کیرشو تا ته فشار داد ..هم میسوخت هم حال میکردم….کسم و تند تند مالید و انگشت کرد که داشتم ارضا میشدم از موهام گرفت سرمو کشید عقب و گوشامو میخورد….و تند تند هم تلمبه میزد و هم کسمو میمالید…که من ارضا شدم…..یه ااااهییییی کشیدم که بهرام گفت قوربون اه کشیدنت بشم من ….تند تند تلمه زد تا خودشم ارضا شد و ابشو ریخت تو کونم،،،،دوتامون لش افتادیم رو تخت ….خیلی خوب بود…بهترین حس و تو مستی تجربه کردم …تا صب تو بغل هم خوابیدم …صب بیدار شدم …باورم نمیشد که از کون بهش دادم ..پایان ببخشید اگه طولانی بود …نوشته anda

Date: January 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *