اولین سکسم با دوست دخترم مهسا

0 views
0%

سلام میخوام داستان اولین سکسمو با دوس دخترم براتون تعریف کنممن سعیدمو 23 سالمه قدم 175 و وزنم 85 و اضافه وزن دارمقضیه بر میگرده به چند هفته پیش ینی بهمن همین امسال(96)من یه دوسدختر داشتم به اسم مهسا که بعد از این قضیه دوستیمون بهم خوردمهسا دختر زیاد خوشگلی نبود چادر هم بود اما بدن فوق العاده ای داشت سینه های 75 و بدن سفید و خوشگل که الان بهش فکر میکنم آبم میاد خخخبریم سر اصل مطلبمنو مهسا هردو مون حشری بودیم و تو پارک و سینما همو دسمالی میکردیم مهسا چادرشو میکشید رومون و دسمالی میکردیم همویشب که داشتیم سکس چت میکردیم مهسا بهم پیشنهاد داد چادر ببریم و تو یه پارک چادر بزنیم و بتونیم همدیگرو ارضا کنیم من از پیشنهادش خندم گرفته بود ولی هردومون حشری بودیم همون موقع بهش گفتم چرا چادر میتونیم تو خونه اینکارو بکنیم خیلیم بهتره لخت لخت تو بغل همیمو راحت میتونیم سکس کنیماونم با هزار بدبختی قبول کرداونروز از پادگان اومده بودم و با هزار زور و زحمت خانوادمو راضی کردم برن خونه پسر داییم تا بتونم مهسا رو بیارم اونام قبول کردن و منم یه بهونه آوردم که دیر تر برم اونجاخلاصه رفتنو زنگ زدم مهسا اومد رفتم دنبالش و آوردمش خونه تا خونه دل تو دلم نبودبا هزار زحمت اومدیم تو خونه و فورا بغلش کردمو دستمو گذاشتم رو کونش هردومون از شهوت داشتیم میموردیم مهسا داغ تر از من بودسریع چادرشو درآووردمو و مانتوشو باز کردم تیشرتشو دآووردم و اولین بار بود سینه های نازشو میدیدم وای 75 واقعی بودبغلش کردمو از پشت سوتینشو باز کردم خوابوندمش رو رخت خوابم و عین وحشیا افتادم رو سینه هاش انقد خوردن تا قرمز شده بودنلب و خوردن سینه هاش عالی بودیه شلوار کمر کش تنش بود سریع رفتم سراغش و اول شلوارشو درآووردم و از رو شرت یکم با کس نازش بازی کردم کیرم داشت میترکید از شق درد بلاخره لحظه دیدار فرا رسید و شرتشو کشیدم پایین و کس نازشو دیدم که عین بلور میدرخشید اولین کاری که کردم پاهاشو از هم باز کردم و با زبون افتادم به جون کسش طعم شور و گرمش هنوزم تو دهنمه اووووفانقد کسشو خوردم تا ارضا شد بعد شلوارمو در آووردم و خوابیدم اونم اولین بارش بود کیر میدید کیر منم 17 سانته و کلفته داشت از حال میرفت از خوشحالی خخخبرعکس خیلی از دخترا کیرمو گرفت و کرد تو دهنش وای اولین بارم بود که ینفر کیرمو میخورد اونم دختر خلاصه بدجور داشتم حال میکردم گفتم تف بزن بهش و بشین روش اولش فکر کرد میگم بکنه تو سوراخ کسش گفتم نه دیوونه روش سر بخور با دهنش تف جمع کرد و با زبون کشید رو کیرم و نشست روش چنتا بالا پایین کرد تا برا بار دوم ارضا شد منم خواستم آبشو بخورم که ریخته بود رو کیرم یه آه بلند کشید و خوابید بغلم ولی هنوز بازم رمق داشت برا ادامهمنم دیدم آبم نمیومد گفتم بزارم تو سوراخ کونت که گفت نه مگه قول ندادی تو سوراخ نکنی منم یکم زر زدمو راضیش کردم تا اجازه داد بزارم تو کونش با انگشت وسطم چنبار کردم تو سوراخش که هیچی نمیگفت دردش نمیگرفت یا شایدم میگرفت و از شهوت زیاد چیزی نمیگفت چون خیلی خیلی تنگ بود حالت داگ استایل نشوندمشو اومدم کیرمو گذاشتم در سوارخش و خواستم بکنم اما انقد تنگ بود نمیرفت داخلش هر چقدرم کرم زدم نمیرفت منم دیدم داره درد میکشه کلا بیخیال سوراخ شدم و دوباره کیرمو مالیدم به کسش که دوباره ارضا شد اما من هنوز آبم نیمد اون بیحال شده بود ولی منم باید ارضا میشدم گفتم بهتره اذی تش نکنم و جق زدم بعد ده دقیقه ریختم رو سینش و دسمال بهش دادم و خودشو پاک کردامیدوارم خوشتون اومده باشه.نوشته سعید

Date: February 4, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *