اولین سکس آرمین

0 views
0%

اسمم آرمینه 19سالمه میخواستم اولین سکسمو تعریف کنمتابستون بود هوای تهران خیلی گرم بود خانوادمون تصمیم گرفتن که واسه تفریح برن شهرستان یعنی شمال.تموم خانوادمون شمالن به غیر از ما و یکی از خاله هام که تهرانیم.بگذریم5مرداد بود هوا خیلی گرم تو ماشین نشستیم و رفتیم شمالما اونجا ویلا داریم ولی من اصلا دوست نداشتم برم اونجا چون هم تنها بودم هم حوصلم سر میرفت.تصمیم گرفتم برم خونه پدر بزرگم که اونا تو یکی از دهاتا زندگی میکردن.هوای شمال تقریبا خنک بود و ملایم.وقتی رفتم اونجا همه تحویلم گرفتن و به وجد اومدمروز خیلی خوبی بود چون نزدیکای 1سال میشد که شمال نیومده بودمیکی از داییام هنوز ازدواج نکرده بود و با من خیلی صمیمی بود و همه چیو واس هم تعریف میکردیم ماه قبل اومده بود تهران که باهم رفتیم استخر و من ماساژش دادم نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی ماساژ دادنم نمونه است داییم با ماساژ دادنم به وجد اومده بود و از اینکه خستگیاش از بین رفته بود خوشحال شده بود.چند روز خونه ما بود برگشت شمال.یکی از خاله هام بیوه است و شوهر نداره. ولی ی بچه داره باهاش خیلی صمیمیم.در مورد همه چی هم صحبت میکنیم. داییم که از تهران برگشته بود واسه خالم تعریف کرده بود که چطوری ماساژش دادم.ی شب که پدر مادرم رفته بودن ویلامون من تو دهاتمون موندم اون شب داییم با رفیقاش رفته بود باشگاه نیومده بود خونه پدر بزرگ و مادربزرگمم رفته بودن عیادت یکی از فامیلاشون.من و خالم تو خونه تنها بودیم که خونه بسیار بزرکی بود.خالم بچشو تو یکی از اتاقا خوابوند ساعت تقریبا 9شده بود.خاله ام صدام کرد گفت آرمین ی لحظه میای کمکم کنی؟منم که حوصلم سر رفته بود از خدا خواسته رفتم پیشش.خالم ی ذره توپله و سبزست ولی استیلش یدونست وقتی رفتم پیشش ی لباس خواب پوشیده بود که تا نصفه سینه هاش معلوم بود که سوتین نبسته بودو سینه هاش افتاده بود،که تا دیدم یهو دلم خالی شد، لباس خوابش تا بالای زانو بود.میخواست ی پلاستیک که توش کرم و از اینجور چیزا به نظر میرسید از بالای کمد در بیاره.منم کمکش کردمپلاستیکو آورد پایین و ی کرم ورداشت بم گفت بریم تو اتاق منم که شکه شده بودم چیزی نگفتمو دنبالش راه افتادم تو اتاقش.وقتی رفتم تو اتاق لباسشو در آورد که وااآی 2تا سینه سفید و خوش فرم زده بود بیرون خالم 26 سالشه.منم کاملا رنگم پرید و گفت چی شده چرا سرخ شدی منم سرمو انداختم پایین بم گفت از داییت شنیدم که ماساژت حرف نداره نمیخوای خالتو ماساژ بدی منم گفتم خالی بسته. گفت چرا بهونه میاری واسه ماساژ ندادن؟رفت رو تختو رو شکم خوابید و کرمو بهم داد گفت بیا با این ماساژ بده منم که حسابی شق کرده بودم کنار تخت وایسادم.اونم کیر شق شده منو دید که داشت شرتمو پاره میکرد و ی خنده تمسخر آمیزی کرد.کرم که مخصوص ماساژ بود روی کمرش ریختمو آرووم آروم مالیدم کمرشو،کیرم داشت از شلوارم میزد بیرون.دیدم کمکم داره آه و ناله میکنه و میگه همین خوبه ادامه بده بیشتر بمال.منم که از فرصت استفاده کرده بودم،که ماشاا…تو ماساژ سکسی فول بودم بهش ماساژ سکسی دادم.گفت آرمین باسنمم ماساژ بوده منم که خوشحال از این که نقشم گرفت و ماساژ سکسیم جواب داد رفتم سراغه باسنش وآآآآی چه باسن نرمی وآی چقدر خوش فرم و سفید بود.دست کردم لایه باسنشو ماساژ دادم و بالا و پایین میبردم که دستم خورد به کسه گرمش که خیلی خیس بود یهو دیدم پاهاشو چسبوند به هم.برگشت دید کیرم داره از شق شلوارمو پاره میکرد شروع کرد به درآوردن شلوارم که وقتی شلوارمو درآورد کیرم زد بیرون حسابی کلفت شده بود.که آب حوسم داشت میریخت بیرون سرشو آورد که کیرمو بخوره کرد تو دهنش و بعداز چندبار جلو و عقب کردن دیدم آبم داره میاد.بهش گفتم خالهاونم فهمید و شروع کرد با دست مالیدن بعد آبم با فشار زده بود بیرون و تختو خراب کرد.رو لبه تخت نشستو پاشو باز کرد و سرمو گرفت چسبوند به کسش تا ی زبون زدم دیدم داره داد و فریاد میزنه و آآآه و آآآآهه میکنه شروع کردم بیشتر زبون زدن.با دستان سینه های نرمو داغ که روش عرق ریخته بودو مالیدم چه سینه های خوش فرمی واااای.محشر بود دیدم داره ار حال میره از خوردنو مالیدن دست ور داشتم خوابوندمش رو تخت تا ی ذره سرحال شه ازش ی لب گرفتم و از اون لبای ورم کردش دیونه شدم ودستمو کردم تو کسش و جلو عقب کردم.کیرم که خوابیده بود دوباره قد علم کرد آوردمش لبه تخت پاهاشو باز کردم کیرم آروم آروم گذاشتم تو کسش که شانس نداشتمو صدای بسته شدن در حیاط اومد وای داییم بود رفت تو دستشویی حیاط و ما هم سریع خودمونو جمع و جور کردیم و روکش تخت که کثیف شده بود و انداختیم تو لباس شویی و بم گفت دفعه بعد بیشتر حال میکنیم و ی چشمک زد و گفتم حتما ماساژت میدم و خندید و ازم لب گرفت و منو از اتاقش انداخت بیرون.اینم سکسه مناولین بار بود که سکس کردمو مینوشتم اگه بد بود ببخشیدنوشتهآرمین

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *