اولین سکس ام با شیما

0 views
0%

ميخوام اولين سكسمو براتون تعريف كنم،واقعيمن بچه كم حرفي هستم،ولي رك و راحتم با همه خجالتم سرم نميشهسمش شيما بود تو چت باهم آشنا شديم بعد يه مدت قرار گذاشتيم همو ديديمو ازهم خوشمون اومد،پشت تلفن و sms حرفاي سكسي باهم ردوبدل ميكرديم ولي با شوخي و خنده روز اولي ك ديدمش بعد كلي قدم زدن تو خيابونا و حرف زدن رفتيم تو يه پاركي نشتيم لحظه هاي آخر بود خوشحاليمون به بغض تبديل شده بود،گفت حرفاي آخرو بزن ك بريم،ت چشاش زل زدم نگاهش كردم آروم آروم لبامو چفت كردم به لباي نازش،صورتشو داد پايين ك جدا بشم ازش ولي من با ولع لباشو ميمكيدم. . .دستمو گذاشتم رو سينه هاش و ميمالوندمشون. . .ديگه چشاش مست شده بود،منم چونشو تا زير گردنش ميبوسيدمو ميليسيدم. . .خوشمزه بود دستمو گذاشتم لاي پاهاش. . .چقد نرمو داغ بود آروم ميماليدمش و لباي عسليشو ميخوردم. . .اونروز تموم شد چندبار ديگه هم باهم رفتيم بيرون درحد همون لب و مالوندن بود كارامون،جفتمون تو كف بوديم ولي جاشو نداشتيم يه روز ك ميخواستيم باهم بريم بيرون و قبلش هماهنگ كرده بوديم زدو شانس ما مادرم با خواهرم سر صبح رفتن خريد،پدرم ك سركار بودو خواهر ديگمم مدرسه بهش زنگ زدم گفتم شيما مياي خونمون كسي نيست؟ گفت من ك ياد ندارم مگه خودت بياي دنبالم تازه از خواب بيدار شده بودم لباس كردمو رفتم دنبالش.بعد ١ ساعت رسيديم خونمون اومد تو خونه،خونمونو اتاقمو بهش نشون دادم،بعد رفتيم خونه ديگمونو بهش نشون دادم،رفتيم تو اتاق رو تخت نشستيم،هردومون ميدونستيم از هم چي ميخوايم دستشو گرفتم تو دستم و نوازش ميكردم. . .نرمو لطيف بود. . .همين جور ك دستاشو نوازش ميكردم صورتمو بهش نزديك كردم و لبامو چسبیدم به لباش. . .شيرين بود. . .لباشو ميخوررم دستمو پشت كمرش حركت ميدادم. . .خوابوندمش رو تخت شالشو باز كردم دستمو بردم لاي موهاش لب تو لب شديم. . .دستشو برد تو موهام نوازش ميكرد،لپاشو بوسيدمو شروع كردم به ليسيدن صورتش. . .ميبوسيدمو ميليسيدمو ميرفتم پاينتر. . .چونشو. . .زير گردنشو. . .داشت لذت ميبرد،به خودش ميپيچيد. . .مانتو شلوار تنش بود،ازم خواست تا لباساشو در بياره،دونه دونه دكمه هاي مانتوشو باز ميكرد و من داشتم نگاش ميكردم ك چجهري لخت ميشه مانتشو در اورد زيرش يه تاپ صورتي پوشيده بود،دوباره خوابيد رو تخت و با نگاه شهوت آلودش بهم فهموند ك به كارم ادامه بدم از رو تاپش سينه هاشو ميمالوندم،سوتين نبسته بود،سينه هاشو گرفتم تو مشتم و عين وحشيا چنگ ميزدم. . . صداي آه و نالش بلند شده بود. . .تاپشو كشيدم بالا دستاشو گرفت بالا تا راحت در بيارمش،براي اولين بار بود لخت ميديدمش. . . سر سينه هاش بزرگ تر از خود سينه هاش بود دستمو گذاشتم رو سينه هاش داغ بود و نرمو كوچولو،با اينكه ٢٠ سالش بود ولي اندامش ريز بود سينه هاشو يكم مالوندم بعد سرمو گذاشتم رو سينه هاش. . .چه بويي خوبي ميداد بدنش. . .سينه هاشو از پايين بطرف نوكش شكل دايره اي ميليسيدم. . .نوك سينه هاش تيز شده بود. . .زبونمو گذاشتم رو نوك سينه هاش. . .لرزيد. . .يكم بيحال شده بود. . .نوك سينه هاشو عين ني ني ها گذاشتم تو دهنم و ميمكيدم. . .صداي ناله هاش شهوتيم ميكرد. . .دستاش لاي موهام بود و ميگفت بخور عزيزممممم. . .مال خودتههههه. . .سينه هاشو ول كردم و همينجوري ميلسيدمش. . .گردنشو ميك ميزدم،گفت مواظب باش كبود نكني دندونامو ميكشيدم رو گردنش،ازين كارم خيلي خوشش اومده بود،سرشو داد بالا تا كل گردنشو دندون بكشم،چشاشو بسته بودو ميخنديد. . .يه لب ازش گرفتم و لاله گوششو جا كردم تو دهنم و ميك ميزدم. . .پشت گردنشو ميليسيدم. . .با اين كارمم لذت ميبرد. . .زير بغلاشو ميليسيدم،اونم آبدار. . .بي اختيار پایان بدنشو ميبوسيدمو ميليسيدم،چون از صميم قلب دوسش داشتم پرستشش ميكردم. . .با سوراخ نافش بازي ميكردم. . .يه ليس سرتاسر از رو نافش تا چونش كشيدم لباشو گرفتم تو دهنم و عين وحشيا ميخوردم. . .آروم گاز ميگرفتم. . .دستمو گذاشتم لاي پاهاش و ميمالوندم. . .از رو شلوارم نرم بود شلوارشو تا زير زانو هاش كشيدم پايين پاهاشو كشيد تو شيكمش تا در بيارم،شورتش صورتي بود،با تاپش ست بود از رو شورت زبونمو گذاشتم رو كوسش و محكم ميليسدمش. . .داشت ناله ميكرد. . .آي ي ي ي ي . . .شورتشو كشيدم پايين. . .حسابي تميز كاري كرده بود،بدون مو،تميز،از لاي كوس صورتيش آبش داشت ميرفت لاي كونش،پاهاشو از هم باز كردم و سرمو گذاشتم لاي كوسش،يه ليس كشيدم لاي پاهاشو تا رو كوسش و همه آبشو خوردم،دفعه اول بود ك طعم كوس ميچشيدم،خوشمزه بود،يه ترشي بخوصوصي داشت در عين شيرينيش لاي كوسشو ميليسيدم. . .اوم م م م م. . . لبه هاشو محكم ميليسيدم و ميمكيدم. . .دوطرف كوسشو با دست گرفتم و ازهم باز كردم،صحنه خوشگلي بود،زبونمو تا ته جا كردم تو كوسش. . .ميچرخوندم زبونمو تو كوسش بدجور داغ كرده بود كسشو ميچسبوند محكم تو صورتم و با دستش سرمو محكم فشار ميداد. . .داشت آه و اوه ميكرد. . .حسابي صورتم خيس شده بود. . .بهش گفتم بيا 69 رو هم بخوابيم. . . اومد روم خوابيد. . .كوس خوشگلش جلو دهنم بود. . .سرشو برد سمت دودولم. . .وقتي لباشو گذاشت رو دودولم حس خوبي داشتم،اروم مك ميزد و زبوبنشو دورش ميچرخود. . .تا ته ميكرد تو حلقش. . .با خايه هام بازي ميكرد. . .ليسشون ميزد. . .خيلي خوب ساك ميزد منم كوسشو ميليسيدم. . .با صداي حشيريش گفت عشقم كيرتو بكن تو كوسم قبلا بهم گفته بود جلوش بازه،ميگفت ارتجاعيه بعده ها فهميدم مطلقه بود از روم بلندش كردم خوابودمش رو زمين پاهاشو باز كردم انگشتمو يواش كردم تو كوسش و همزمان ميليسيدمنوشته‌ بینام

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *