اولین سکس بعد 45 روز

0 views
0%

خیلی وقت بود به سایت داستان سکسی سر نزده بودم هر وقت که میومدم و چشم به داستاناش میخورد اونقدر با خودم ور میرفتم که چند بار تو یه روز ارضا میشدم و آخرش فقط یه حس کمر درد واسم میموند و سر دردتصمیم خودمو گرفتم تا دیگه داستان های سکسی رو نخونم تا خیلی با خودم ور نرمو ابم بیاد بجز وقتایی که واقعا بهش نیاز داشته باشمیادم رفت خومو معرفی کنم شیوا هستم 24 ساله و متاهل. یه چند سالی میشه که ازدواج کردم تو این مدت دو بارداری ناموفق داشتم که بعد اخرین بارداری چون برای برداشتن بچه نیاز به جراحی داشتم 3زارین شدم و طبق توصیه پزشک تا 45 روز نباید نزدیکی میکردم روزای اول واسم مهم نبود از بس درد داشتم که اصلا بهش فکر نمیکردم ولی هر دو یا سه شب واسه اینکه شوهرمو ارضا کرده باشم وقتی میومد کنارم و بغلم میکرد دستمو اروم میبردم پایینو از رو شلوار کیر و خایه هاشو واسش میمالیدم انقدر که دیگه طاق باز میخوابید و فقط لذت میبرد منم میرفتم بین دوتا پاش و تخم سوراخ کونشو میخوردم اونقدر از خوردن تخماش و مخصوصا سوراخ کونش لذت میبرد که بهش گفتم اگه کیر داشتم میکردم تو کونت تا بفهمی چ لذتی داره…بعد خیلی اروم شروع کردم به زبون زدن به کیرش که که یه آبی هم ازش راه افتاده بودبه چند دقیقه ای این کارو ادامه دادم بعد همه کیرشو با ولع شروع کردم به خوردن و به قول امیر خیلی حرفه ای واسش ساک میزدم که دهنم پرشد از از منی (دروغ نمیگم میتونم مایع منی و تو دهنم نگه دارم طعم خوبی داره عاشقشم ولی هیچ وقت به خوردنش فکر هم نکردم)بعد چند دقیقه رفتم سمت روشویی و دهنمو اب کشیدم و امدم یه لب حسابی از هم گرفتیمو خوابیدیم.تا چند وقت من فقط به ارضا شدن امیر فکر میکردم تا اینکه دیگه حالم خوب شده بود و یه بارم پریود شده بودم…(نمیدونم بقیه دخترام مثل من هستن یا نه ولی من وقتی پریودم خیلی حشری میشم)یه چند روزی گذشت خیلی دلم حوس کیر امیرو کرده بود ولی حیف،سر کار بود حتی اگه هم خونه بود حاضر نبود روضه شو باطل کنه مطمعنم میگفت باشه بعد افطار…یه روز صبح که از خواب بیدار شدم دیم شرتم یه کم خیسه دستمو بردم تو شرتم کسم حسابی خیس بود خیلی وقت بود خودمو ارضا نکرده بودم گوشیمو برداشتم و یه چند تا فیلم تو گوشیم داشتم پلی کردمشونو با نگاه کردن به فیلم دست به کسم میکشیدم اب از کسم راه افتاده بود یه انگشتمو کردم تو کسم و چوچولمو با انگشتم میمالیدم تا ارضا شدم بازم دلم میخاست ارضا شم یاد این افتادم که این فیلمارو از سایت داستان سکسی گرفته بودم مودمو روشن کردم و تو تبلتم تایپ کردم(www.shahvani.com)منتظر بودم تا یه چند تا از این داستانای سایت داستان سکسی و بخونم شاید بیستا شونو خوندم تا اینکه واقعا بیحال شدم یه نیم ساعتی و همونجا رو تخت خوابیدم رفتم یه دوش گرفتم و منتظر اومدن امیر شدم…یه چند روزی گذشت و من هرروز به یاد قدیما خودمو با داستان های سکسی سایت داستان سکسی ارضا میکردم امیر خیلی سرش شلوغ شده بود اینروزا وقتی هم که میومد خونه فقط خواب و وقتی من خواب بودم اون بیدار تا سحری و صبح هم که خونه نبود…ساعت 10بود از خواب بیدار شدم مثل همیشه امدم سراغ سایت داستان سکسی عکساشو نگاه میکرم و داستاناشو میخوندم اصلا حواسم به گذر زمان نبود صدای درو شنیدم امیر بود خودمو به خواب زدم اونم لباساشو عوض کرد و اومد کنارم خوابید،خیلی زود خوابش برد منم که حشرم زده بود بالا دستمو گذاشتم رو کیرش شروع کردم به مالیدن میدونسم اگه بخوام فقط به کیرش دست بزنم شاید زودتر از اون چیزی که فکر میکردم ابش میومد دستمو بردم تو شرتش کیر داغشو لمس کردم حس میکردم نسبت به قبل بزرگتر شده تو دستم گرفتم و فشارش دادم خایه هاشو مالیدم صدای ناله هاشو میشنیدم بیشتر حشریم میکرد دیگه بیدارش کرده بودم کمک کرد شرتشو شلوارشو با هم در بیارم افتادم یه زبون به کیرش زدم که منو کشید بالا فیس تو فیس شده بودیم لباشو گذاشت رو لبام منم همراهیش میکردم داشت لبامو با حرص میخورد انگار تا حالا لبامو نخورده بود چند بار خواستم لبامو ازش جدا کنم که یه گاز کوچولو از لبام گرفتو این یعنی هنوز میخواد لبامو بخورهمنو برگردوند رو تختو خودش اومد روم شروع کرد گردنمولیسیدن سینه هامو(سایز75)از یقه تاپم اورد بیرون با دستاش داشت داشت اونارو میمالید و با زبونش با نوکشون بازی میکرد و ولع اونارو میخورد ااااه صدام دیه درومده بود انقد خورد سینه هامو تا ارضا شدم ولی امیر هنوز ارضا نشده بود دستمو بردم سمت کیرش تا تو دست بگیرمش که نذاشتیه انگشتشو کرد تو دهنم منم واسش خوردمش انگشتو کشید بیرونو به گذاشت رو سوراخ کونم داشت از این کار لذت میبرد به حالت سگی خوابوندم سوراخ کونو کسمو لیسید داشتم بیهوش میشدم یه انگشتشو کرد تو کونم زبونشو توکسم داشتم دیوونه میشدم انگار تو اسمونا بودم که دوباره ارضا شدم و بیحال خوابیدم رو شکم.ازم پرسید بسه یا هنوزم میخوای بخورمت خانوومی؟-بهش نگاه کردمو با یه لبخند بهش گفتم من که هنوز کیرتو نخوردم ارضا شدنم بدون اینکه تورو ارضا کنم حال نمیده-(-میدونم کیر خودمم در حال انفجاره مگه نمیبینیش ولی یک ربع بیشتر به اذان نمونده پاشو یه چایی بزار واسم اینقد بهت حال دادمخودمو جمع و جور کردمو رفتم اشپزخونه چایسازو روشن کردم و بهد چند دقیقه چایی رو دم.تو این فاصله رفتم دستشویی و خودمو تمیز شستم. …تازه چیدن میزو تموم کردم که صدای اذانو شنیدم امیر هم اومد همه لباساشو پوشیده بود بهش گفتم مگه قرار نبود روضتو با کیر زدن به من باز کنی هووم ؟-بزار یه حالی به این شکم بدم یه انرژی هم بدست بیارم که حد اقل وقتی دارم اون کس خوشگلتو تلمبه میزنم کم نیارم -)…….میزو جمع کردمو ظرفارو شستم اومدم تو پذیرایی دیدم نشسته جلو تلویزیونو داره مستند میبینه منم که از این شبکه مستند زیاد خوشم نمیاد رفتتم پیشش نشستمو شروع کردم به شیطنت. .سرمو گذاشتم رو کیرش شق کرده بود شلوارشو دراوردم نشستم رو زمین و از سوراخ کونش تا سر کیرشو میلیسیدم داشت اهو ناله میکرد نوک سینه هامو گرفته بود تو دستاش و داشت اونارو میمالید حس کردم یه چیزی از کسم اومد بیروون دست کشیدم رو کسم کسمو مالیدم میخاسم دستمو یه تف بزنم که اه خدا چی میدیدم انگار تازه پریود شده بودم از ای کار منصرف شدم رفتم نشستم رو پاهای امیر و با یه دست کیرشو گرفتم تو دستامو میکشیدم رو کسم لبام رو لبش بود… سینه هامو میخورد و منم با یه دستم سرشو به سمت سینه هام فشار میدادم ازش میخواسم محکمتر واسم میک بزنه کسمو هر از گاهی میزدم به کیرش نبض کسم با دیدن کیر سریعتر میزدحس خوبی بود نشستم رو کیرش با دوبار بالا و پایین میرفتم که با دستاش محکم منو نگه داشتو همه ابشو تو کسم خالی کرد…نمیخواستم به این زودی تموم شه به حرکتم ادامه دادم بعد یه دقیقه منم ارضا شدم…اولین بارم بود که خاطره مو نوشتم خیلی طولانی شد مرسی از اینکه وقت گذاشتید و خوندید امیدوارم لذت برده باشین.اشکالی چیزی هم داره اگه به بزرگی خودتون ببخشید. بووووسنوشته شیوا

Date: January 21, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *