اولین سکس ستاره

0 views
0%

این موض.ع بر میگرده به 4 سال پیش وقتی هنوز18 سالم بود.چند ماهی بود با 1 پسر دوست شده بودم. راستش اولین و آخرین دوست پسرم بود.خیلی پسر خوبی بود و دوستیمون 1 دوستی کاملا سالم بود. 1سالی بود با هم دوست بودیم اما هیچ رابطه ای با هم نداشتیم. تا اینکه 1روز مثل همیشه رفتم خونه شون. حرف زدیم و ورق بازی کردیم. مادر و پدرم مسافرت بودن و منم به بهانه کنکور نرفته بودم.برام مشروب آورد و نشستیم با هم مشروب خوردیم و فیلم دیدیم.وسزای فیلم بود که حس کردم حسابی مشروب داره اثر میکنه و تنم داره داغ میشه. از اونجایی که هر دومون خیلی حشری و سکس دوست بودیم(البته اینو بعد از این جریان فهمیدیم) یواش یواش خودمو تو بغلش جا دادم اونم بدون اینکه نگاهم کنه منو بغل کرد و گونه هامو بوسید. آروم بهش گفتم میخوام با هم باشیم.نگام کرد و گفت مطمئنی؟لبامو گداشتم رو لباشو اونم لبهامو بوسید و مک زد.چند دقیقه بعد آروم گردنمو بوسید و لیس زد. گفت بلدی؟گفتم نهمنو برد تو اتاقشو درو قفل کرد. کسی خونه نبود اما احتیاط کردیملب تابشو آورد و نشست رو تخت منو نشوند جلوش و تکیه دادم بهش. لب تابشو گذاشت رو پامو 1 فیلم سوپر گذاشت . تا حالا همچین چیزی ندیده بودم.گفتم تو که اینقدر هاتی چرا تا حالا نخواستی با هم باشیم .آروم تاپمو در آورد و گفت میخواستم خودت ببخوای همینطوری که فیلمو میدیدیم آروم گردنمو بوسید گوشمو خورد.یکم قلقلکم اومد اما خوشمم اومد.دستهای مردونشو گداشت رو سینه هامو آروم نوکشونو مالید.انگشتهاشو کرد تو دهنم. منم لیسشون زدم. بعد انگشتهای خیسشو گداشت نوک سینه هامو چرخوند.داشتم تحریک میشدم.یواش یواش سینه هامو فشار دادو دستشو آروم از روی شکمم تا شلوارم کشید.نفسم بند اومده بود. صدای نفسهای اون با صداهای توی فیلم قاطی شده بود. داشتم دیوونه میشدم. گفت دراز بکش. کنارش دراز کشیدم.لب تابو گداشت کنار و دراز کشید روم. با زبون سینه هامو لیسید و با دستاش فشار داد. همینطوری که سینه هامو میمالید گفت اینقدر سینه هاتو میمالم تا سایزشون از 65 بشه 75خندیدم.اومد بالا و لبهامو مکید.با1 دستش با سینه هام ور میرفت و با دست دیگه اش دکمه های شلوارمو باز کرد.دستشو کرد تو شورتمو با انگشت کسمو مالید.بلند شد و شلوارو شورتمو در آورد.واستاد و نگام کرد و گفت میدونستی میخوام بکنمت؟ چه کس تمیزی؟( من همیشه اصلاح کامل میکردم )شلوارشو در آورد.شورتش باد کرده بود. گفتم میخوام کیرتو ببینم.شورتشم در آورد. چشمام داشت در میومد.کیرش هم کلفت بود هم درازاومد نشست رو سینه هامو سر کیرشو کرد تو دهنم. منم با زبونم با کیرش بازی کردم و لیسش زدم.چند دقیقه کیرشو خوردم.اونم با دست کسمو میمالید. داشتم دیوونه میشدم. کسم خیس شده بود.صدای نفسهاشو میشنیدم.کیرشو گداشت لای پامو مالوند به کسم. کسم داشت منفجر میشد.همو میبوسیدیمو درباره کس و کیر حرف میزدیم.خواست بلند شه. نزاشتم. گفتم میخوام تا تهش برم. با تعجب نگام کرد گفت مستیگفتم هرچی فقط منو بکن.رفت از اتاق خواهرش 1 کرم آورد و سوراخ کونمو چرب کرد. با انگشت 2 3 بار کونمو فشار داد. درد داشت گفت کیرمو بکنم تو کونت بکارتش پاره میشه) خندیدم.گفت هروقت درد داشت بگو نکنم. گفتم باشهسر کیرشو گداشت رو سوراخ کونمو آروم فشار داد. جیغ کشیدم. ترسید.گفت درش بیارم؟ گفتم نه نفسم بند اومده بود درد هم داشت منو میکشت.آروم اروم بقیه کیرشو تا دسته کرد تو کونمو دراز کشید روم.گفت بسه ؟ گفتم .نه فقط یکم صبر کن دردش قطع بشه.دستشو برد زیر مو کسمو مالوند.کمکم دردش کمتر شد. گفتم من خوبم. گفت مطمئنی؟ گفتم آره.بادست دیگه اش سینهمو محکم فشار داد و گفت خودت خواستی. شروع کرد تلم زدن. کیرش تو کونم بالا پایین میرفت و منم ناله میکردم.دستاشو گداشت رو شونه هامو محکم نگهم داشت کیرشو تا سرش اورد بیرون و فشار داد تو. 1516 بار اینکارو کرد.بیحال شده بودم.کشید بیرون و منو چرخوند سرشو گداشت لای پاهامو با زبون کسمو لیس زد. 2 تا از انگشتهاشو کرد تو کونم . ناله هام اتاق و پر کرده بود وحشیانه کسمو میخورد.آبم داشت میومد.با زبونش آبمو خورد.پاهامو گرفت بالا و دوباره کیرشو کرد تو کسم و تلمبه زدو دیگه درد اول و نداشتم 5 دقیقه بعد آبش اومد افتاد روم و لبهامو خورد و کفت دفعه دیگه از کس…دفعه بعد رو بعدا میگم)نوشته ستاره

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *