اولین سکس من با عشقم

0 views
0%

سلام.میخوام داستان اولین سکسمو براتون تعریف کنم 23 سالمه قدم165 وزنم 60 زیاد خوش هیکل نیستم اما قیافم خوبه با دوست پسرم چند ماهه اشنا شدم خیلی دوسش دارم تو تعطیلات عید بود که ازم خواست برم خونشون منم قبول کردم کلی به خودم رسیدم و رفتم پیشش تا منو دید بغلم کرد کلی بوسم کرد بعد اروم لباشو گذاشت روی لبم شروع کرد به خوردن منو بغل کرد گذاشت رو تختش هم لبمو میخورد هم با دستش سینمو میمالید اروم بلوزمو دراورد یه شرتو سوتین سفید پوشیده بودم اولش خجالت میکشیدم اما بعدش عادی شد واسم سوتینمو باز کرد سینه هامو تو دستاش گرفته بود هم میخوردشون و هم میمالیدشون منم حسابی حشری شده بودم شلوارکشو در اورد اومد خوابید روم بازم لباشو گذاشت رو لبم کیرشم گذاشت رو کسم منم پامو حلقه کردم دور کمرش بلوزشم از تنش در اوردم اون لحظه حس خوبی داشتم خودشو میمالوند روی من دیگه کم کم صدای ناله ی من درامد اونم همش قربون صدقم میرفت کیرش رو کسم بزرگو سفت شده بود حسابی داشتم حال میکردم اومد کنارم خوابید دستشو از روی شرت گذاشت رو کسم و شروع کرد به مالوندن وااااااااااای دیگه داشتم داد میزدم اروم دستشو کرد توی شرتم و چوچولمو میمالوند به معنای واقعی داشتم حال میکردم انگشتشو از پایین سوراخ کسم میکشید تا بالا دوباره چوچولمو با دستتش محکم میمالوند انگشتشو روی چوچولم میلرزوند کسم خیس خیس شده بود این جوری انگوشتشو راحت تر میتونست رو کسم تکون بده منم به پهلو شدم سرشو اورد نزدیک گوشم لاله گوشمو میلیسید منم خودمو چسبیدم بهش یه پامو انداختم رو پاش اونم با انگشت وسطیش داشت سوراخ کسمو حسابی میمالوند واقعا نمیتونم بگم که اونموقع چه حالی داشتم میخواست شرتمو در بیاره که مانع شدم اخه هنوزم خجالت میکشیدم ازش ولی راضی نشدو درش اورد اونقدر کسمو مالید و انگشت کرد تا ارضا شدم اخه من پرده داشتم و نمیتونستیم سکس کنیم.شرتشو از پاش در اوردم کیرش خیلی بزرگ نبود اما خیلی تمیز بود سرمو نزدیک کیرش بردمو سرشو کردم تو دهنم از مزش خوشم نیومد اما دیدم سینا داشت حال میکرد براش حسابی ساک زدم اونم داشت اه و ناله میکرد ازم خواست با دست کیرشو تند تند بالا پایین کنم تا ابش بیاد دوباره اومد به پهلو پیشم خوابید منم کیرشو گرفتم تو دستم و تند تند براش بالا پایین کردم اونم داشت سینه ی منم میمالید که ابش اومد همرو ریخت رو شکمم دوباره ازم لب گرفتو بهم گفت خیلی دوست دارم بغلم کردو با هم 1 ساعت خوابیدیم.نوشته سارا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *