اولین سکس من تو لواسون

0 views
0%

سلام من نگارهستم 23 سالمه و این خاطره ی اولین سکسمه ک واقعیه و واسه 3 سال پیشه قیافم تعریف نباشه قشنگه تیریپامم اکثرا خفنه شاید واسه همینه ک تونستم ارین و ک یکی از پولدارا و بچه خوشگلای تهران بود و همه دوستامم تو کفش بودند و تور کنم.ماجرای اولین سکسم از اونجا شروع شد3ماه از رفاقتمون گذشته بود ک ارین بحث سکسو پیش کشید و من چون فک میکردم زوده قبول نکردم همین باعث شد ک رابطمون کم شه و تا روزی ک با ی دختره تو ماشینش دیدمش ک حس حسادت باعث شد باز بهش بزنگم شب نشده باز حرف سکسو پیش کشید و من از ترس این ک باز رابطمون قط نشه قبول کردم و قرار شد بم وقتشو خبر بده تا این ک 3روز بعدش ز زد و واس 5شنبه قرار گذاشت ک بریم ویلا لواسونشون ک پارتی بود.واقعا استرس داشتم ولی هیچی کم نزاشتم از اپلاسیون تا بهترین رنگ مو لباس سکسی و…5شنبه رفتم پیش یکی از دوستام ک گیشا ارایشگاه داشت و ی ارایش سکسی کردم و ساعت 6 ارین اومد دنبالم وقتی سوار ماشین مدل بالاش شدمو چشمم ب فیس باحالش ک حسابیم ب خودش رسیده بود خورد همه استرسم جاشو ب ی حس قشنگی داد تا این ک رسیدیم ویلا. دوستش رامین ترتیب همه کارای مهمونیو داده بود از در ک رفتیم تو دود همه فضارو گرفته بود اکثر دخترا ب سمته ارین اومدنو بوسیدنش ک ی حس حسادتی دلمو چنگ زد منم با چند تا از دوستاش سلام و احوال پرسی کردم ک از نگاه های هیزشون خوشم نیومد چند دقیقه ای نگذشته بود ک برقا خاموش شد و فقط نور ملایمی روشن بود و موزیکی پخش شد و دختر پسرا همه مشغول رقصیدن شدند ک ارین با دو پیک مشروب اومد سمتمو گفت چرا بیکار وایستادی عشقم بزن ب سلامتیه امشب منم شروع ب خوردن کردم نمیدونم چند پیک اما زیاد خوردم مشغول رقصیدن با ارین بودم ک گفت چند لحظه وایستا عشقم و رفت سمته رامین و ی چیزی در گوشش گفت و رفت سمت دختر دیگه ای و مشغول رقصیدن شد ک رامین اومد سمتمو دستشو دور کمرم حلقه کردو خودشو چسبوند بهم و مشغول رقصیدن شدیم ک رامین لباشو اروم رو لبام گذاشت سرمو ب عقب کشیدمو ی نگاهی ب ارین انداختم ک لباش تو لبای دختره قفل بود اینو ک دیدم منم لبامو رو لبای رامین گذاشتمو شروع ب لب گرفتن کردم لباشو میک میزدم و زبونشو میخوردم لب پایینشو میکشیدم حالم اصن خوب نبود سرم گیج میرفت و تو فضا بودم ک رامین دستمو کشید و ب سمت بالا برد ارین تو راه بم گفت برو عشقم ک خودم میام پیشت رفتیم بالا رامین در ی اتاقو باز کرد و منو کشید تورامین منو ب سمت تخت کشید و انداخت رو تختو خودشو انداخت روم گرمای تنش داشت دیوونم میکرد دوباره لبامونو دوختیم ب هم و شروع ب لب بازی کردیم رامین اروم دستشو برد رو سینه هامو شروع ب مالیدن کرد یواش یواش صدای اهم ب هوا رفت من رو سینه هام خیلی حساس بودمو قبل از اینم ارین چندبار تو ماشین بهشون دست زده بود و حالم خراب شده بود…خلاصه رامین بلندم کرد و لباس تنگموسریع از تنم در اورد حالا دیگ با ی شرت و سوتین ست سکسی جلوش خوابیده بودم نگاهش رو تنم واقعا حشری بود و حالمو خراب میکرد اخه اندامم واقعا خوب بود از 15سالگی پیوسته باشگاه میرفتمو وزنم 62 و قدم 172 بود سینه های بزرگ و خوش فرمی داشتم باسنمم تقریبا بزرگو گوشتی بود رامین اروم اروم دکمه های لباسشو باز میکردو ب تنه من نگاه میکرد بعد از این ک پیرنشو دراورد دوباره خوابید روم و اروم از کنار سوتینم سینمو کشید بیرونو شروع ب میک زدن کرد نوکشو گازای اروم میگرفت و میکشید زبونشو دورش میکشیدو اروم میگفت جوون چه سینه های سفتی داری خوشگل ااوم میکنمشون من ک دیگ حشرم رو هزار بود بش میگفتم سوتینمو درار سینه هامو بکن اما اون میگفت تحمل کن تا ارینم بیاد کیرشو ک سفت سفت شده بود از رو شلوار رو کسم فشار میداد این اولین باری بود ک ی کیرو ب این خوبی رو کسم حس میکردم واقعا حس خوبی داشت رامین جفت سینه هامو تو دستاش گرفته بودو فشار میداد و لیس میزد گردمنو میک میزد لیس میزد حس میکردم همه جامو کبود کرده دسشو گرفتمو ب سمته کسم بردم اونم شروع ب مالیدن کرد واقعا بهم حال میداد کسم خیس شده بود داشتم زیر تنش ب خودم میپیچیدم ک صدای باز شدن در اومد برگشتم دیدم ارین با قیافه ای هوسی روبروی در وایستاده و ب ما نگاه میکنه دکمهای پیرهنش بازبودو ب رامین گفت ادامه بدین و خودشم اومد رو صندلی کنار تخت نشست و ب ما نگاه میکرد رامین از پشت موهامو کشید وسرم و داد عقب محکم لبامو میخورد حشری تر از قبل شده بودو منم دیگ تو فضا بودم ک ارین پا شد و اومد طرفم رامین از روم پا شد و ارین اومد روم تنش فوق العاده داغ بود بوی ادکلن همیشگیش پخش شده بود لباشو گذاشت رو لبامو محکم میک میزد بلندم کردو سوتینمو باز کرد و افتاد ب جون سینه هام یکیشو میخوردو یکیشو میمالید رامینم دستشو گذاشته بود رو کسمو میمالید دیگ واقعا داشتم حال میکردم ارین همینطور ک تنمو لیس میزد ب شرتم رسید و شروع کرد از رو شرت کسمو مالیدن داشتم دیوونه میشدم ک گفتم ارین دربیاارش ارینم میگفت جووون چیه جنده لاشی کوچولو حشری شدی دوسد اری بکنمت اره؟منم ک حالم خیلی بد بود میگفتم اره بکنم ارومم کن ارییینارین شرتمو با دندون دراورد و ی نگاه حشری ب کس سفید و تمیزم انداخت و زبونشو اروم با ی حالتی رو لب بالاییش کشید و گفت جووون چه کس اکبندی بعد ب پهلو خوابوندتمو ب رامین گفت بیا ی حالی ب جنده لاشی کوچولومون بده رامینم اومد جلو کسمو ی پامو بالا دادو شروع ب خوردن کسم کرد وای نمیدونید ک چه حالی داشت زبود داغشو میکشید رو کسم رو چوچولم بازی میداد منم بلند اه میکشیدم ارین رفت پشتمو انگشتشو کرد تو دهنمو گفت خیس کن براش خیس کردم اونم اروم گذاشت رو سوراخ کونمو باهاش بازی میکرد رامینم زبونشو میکرد تو کسمو تا ته فشارش میداد توش و با ی دستشم سینه هامو میمالیدو میگفت اخ چه کس خوشمزه ای داری ابتو بخورم سکسی ارین انگشتشو کرده بود تو کونمو دیگ یواش یواش داشت دردم میومد اما با حسی ک از خوردن کسم بم دست میداد تحمل میکردمتا این ک رامین پا شد جلو روم وایستادو شروع ب دراوردن شلوارش کرد شلوارشو ک دراورد کیرش روی شرت تنگش باد کرده بود نگاهمو ب خودش جلب کرد شروع ب در اوردن شرتش کرد ک کیرش مثل فنر افتاد بیرون سیخ سیخ بود خیلی کلفت بود نسبت ب کیراییی ک تو فیلما دیده بودم دیگه ارین تقریبا انگشتشو تا ته تو کونم کرده بودو جلو عقب میکرد و ی دردیم تو کونم حس میکردم ارین انگشتشو دراوردو وایستاد و شروع ب در اوردن لباساش کرد ک رامین منو خوابوندو اومد روم کیرشو گذاشت دمه دهنمو محکم فشار داد تو دهنم کیرش واقعا کلفت بودو تو دهنم جا نمیشد وقتی دید نمیخورم بلند گفت بخور ساک بزن جنده لاشی بدو منم اروم شروع کردم ب میک زدنش وارد نبودمو گاز میگرفتم رامین میگفت لیسش بزن بدو منم تند میک میزدمو لیس میزدم تخماشو گذاشت جلو دهنمو گفت لیس بزن بدووعوضی بعد کیرشو تا ته کرد تو دهنم ک باعث شد عق بزنم و رفت کنار ک ارین اومد بلندم کرد و نشوندم جلو کیرش اولین بار بودکیرشو میدیدم حس میکنم از مال رامینم بزرگتر بود گفت ساک بزن بدو کیرشو گرفتم دستمو سعی کردم هرچی تو فیلما دیدم انجام بدم لیس میزدمو سرشو میک میزدم تا ته میکردم تو حلقمو در میاوردم رامینم از پشت انگشتشو کرده بود تو کونمو بازش میکرد ارین میگفت واای چه زبونه داغی داری اخ بخوورش عوضیبعد ارین بلند م کردو 4دستو پا خوابوندم رو تخت رامین سر کیرشو واسش کرم زد میدونستم میخواد از پشت بکنتم شنیده بودم ک خیلی درد داره ولی اون موقع تو ی حس دیگه ای بودم رامین اومد جلومو کیرشو گذاشت در دهنم منم شروع کردم واسش خوردن ارینم کیرشو اروم در کونم بازی میداد ک یهو با ی حرکت سریع نصفشو کرد تو ک واقعا دردم اومد و جیغ بلندی کشیدم ک رامین با فشار دادن کیرش تو دهنم خفش کرد ارین همون مقداری ک تو رفته بود و جلو عقب میکرد ک ی درد همراه با لذت داشت رامینم کیرشو تو دهنم جلو عقب میکرد ارین یواش یواش کیرشو بیشتر تو میکرد و میگفت جوون چه کون تنگی داری جنده لاشی خانوم چقدر داغه حال میکنی همزمان ب دونفرحال میدی خوبه میگامت اره؟موهامم تو دستاش میکشیدو میگفت میخوام امشب جفتمون جرت بدیم و همزمان با این حرفش کیرشو تا ته کرد تو کونم ک واقعا حس کردم جر خوردم و میخواسم خودمو بکشم کنار اما رامین نمیزاشت ارین تند تند عقب جلو میکرد و یواش یواش دردش داشت برام تبدیل ب لذت میشد حال میکردم ک ارین کشید از توش بیرونو رامین رفت پشتمو بدون بازی ی مرتبه کل کیرشو کرد تو کونمو باز جر خوردنو حس کردم تند تند تلمبه میزد ی حسی تو کسم داشتم دوست داشتم از کس بکنتم وقتی رامینم کیرشو دراورد ب ارین گفتم ارین از کس بکنم ک گفت اخه کوچولو پرده داری ک گفتم مهم نی مییخووامارین ی نگاهی ب رامین کرد و منو بلند کردو خوابوند رو تخت و کیرشو گذاشت در کسم داغی کیرش رو کسم حالمو بد میکرد کیرشو اروم کرد تو کسم و فشار میداد توش یکم ک رفت تو با ی فشاری تا ته کرد تو ک درد بدی تو تنم پیچید و خون از کسم ریخت بیرون داد زدم ک کشید بیرونو با دستمالی ک رامین بهش داد کیرشو و کس منو تمیز کردو دوباره کرد تو داد زدم ولی اون بی اعتنا جلو عقب میکرد یواش یواش حال عجیبی تو کسم را افتاد داشتم خوب حال میکردم اونم معلوم بود واقعا حال میکنه کشید بیرونو بلندم کرد و منو ک واقعا نمیتونستم راه برم گذاشت رو پاهای رامین ک رو مبل نشسته بود رامینم کیر سیخشو گذاشت تا ته تو کسم و من بالا پایین میکردم ک ارینم کیرشو گذاست در کونم و اروم فشار داد تو حالا داشتم همزمان با دو کیر گاییده میشدم و جالب بود دیگ ب جا درد حال میکردم دوتاشون محکم تلمبه میزدنو ارین میگفت جون دوس داری؟حال میده میگایمت؟منم میگفتم اره بکنین تند اخیهو صدای 2تاشون بالا رفتو کشیدن بیرونو نشوندنم جلوی خودشونو شروع کردن مالیدن کیراشون رامین میگفت ابمون اومد تا تهش میخوری باشه؟بعد از چند ثانیه اول اب رامین اومد ک کیرشو کرد تو دهنمو همشو اون تو خالی کرد و من از مزه شوریش واقعا حالم بد شد بعد اب ارین اومد ک نصفشو تو دهنمو بقیشو تو صورتم خالی کرد.اونشب و اونجا خوابیدم صب با نوازشای دستی چشامو باز کردم فک کردم رامینه یا ارین اما با یکی از دوستاشون پدرام برخوردم اون روز ب پدرامم از کس و کون دادم خلاصه ک حسابی گاییده شدم و تا ی هفته راه رفتنمم سخت بود ولی هنوزم ک هنوزه هر وقت هوس کنم ب رامین یا ارین ز میزنم000بچه ها اگه خاطره اولین سکسمو دوست داشتید بگید ک باز بنویسم از بقیه سکسام.خدافظنوشته نگار تهرانی

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *