اولین لب در جاده جمکران

0 views
0%

سلاماسم من محمد متولد سال 66 هستم از قم وداستانی رو که می خوام بر ای شما تعریف کنم یک تجربه تلخه یه جون می تون باشه داستان از اینجا شروع میشه که من با هم کلاسی خواهرم دوست شدم اون دختر رویا نام داشت متولد 72 با قد 160 وزن65 و با چهری زیبا برای من بود حدود6ماه از رابط تلفنی ما می گذشت که من اون برای ورود به سکس امده کردم قرار شد که بریم تو جاده جمکران اخ او جاده همیشه خالی از ماشین ادم بود من رویا روسوار کردم حرکت به سمت جاده شروع شد که رویا یه تکون به خودش دادو من متوجه لبه شورتش شدم خیلی با این صحنه حال کردم چند دقیقه ای گذشت بش گفتم اذت لب می خوام سری لب بم داد او اولین لبی بود که اون بهم داده بود رابطه ما با سکس شروع شد تا جای که فقد اسم رویا دختر بود اون حالا با یه خانم فرقی نداشت من میرفتم خونه انا اون می امد خونی ما تا جای که ار رابط ما 5 سال گذشته بود که با دعوا با فوش کاری رویا در تاریخ 3390 اون خانم من شد ظهر عقد کردیم شب یه جشن کوچیکی خواهرم برامن حاضر کرده بود جای شما خالی رویا برای اولین بار برای من رقصید من که مس شدم خدا خدا کردم که بریم خونه که همینم شد رفتیم مادرم برامون رختخواب روی زمین فرش کرده بودن رویا تا رسیدم در اتاق قلف کردو سری چراغ خاموش کردو کنار من خوابیداز زیر پتو شروع به خودن لب من کرداین اولین باری بود که رویا خودش شروع به سکس کرد لبم که خورد منم مس شدم بش چسبیدماون من کنار زدو گفت تو فقد نگاه کن شروارم کشید پاین شروع به خوردن کردکیرم خیلی داشت حال میکرد برگشت بم گفت نگاه نکن من بکن از پشت جلو همش دیگه برای تو منم چون باش از پشت حال میگردم برش ک از پشت کردم بم گفت محمدم یادت رفت که باید رویا کوچیکرو بخوری من یه نگاه کردم بش خندم افتاد بم گفت بچه نخند بخور من دیدم پدر این مست مست براش خردم گفت بغل پاهاشو بخورم خیلی بش حال میده اقا من براش خوردم دیدم سرمو فشار داد رو کسش دیدم ابش رفت تو دهنممنم باید ابم می امدکه بعد رویا برام خورد تا ابم امد خوب ما اون روز خیلی خسته بودیم برای همین دیکه سکس نکردیم تا صبح که باهم رفتیم حمام بعد از چند روز با باهم به اختلاف خوردیم در تاریخ 18390رویای من برای یکی دیگه ست من که حالایعنی 8492 هنوز رویا رو فراموش نگردم هر شب به یاد اون تا صبح بیدارم از من به شما عشق اول اگر دشمن شماهم بود ازش جدا نشیدخوش باشد من که برای همیشه تنها موندم دوستون دارم باینوشته محمد

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *