اولین کوسی که دادم به پسر خاله ام بود

0 views
0%

یادمه دو یا یازده سال پیش بود دلم لک می زد برای یه کیر کلفت اخه تاحالا جز چندر پسر بچه ها هیچ کیری ندیده بودم یه پسر دایی داشتم چهار سالش بود چندرش کوچیک بود وقتی تنها میشدم هی می مالیدم به کوسم بلکی بند شه اما نمیشدخلاصه که برای یه کیر دیدن له له می کردم .. اینقدر که حاضر بودم پرده امو بدم ویه کیر بره تو کوسمخلاصه یه روز رفتم خونه خاله پسر خاله تنهایی نشسته بود پشت سیستم وعکسای فوتبالیست ها را می دید یواشکی شورتمو در اوردم گذاشتم تو کیفمرفتم روی کاناپه روبروشو ویعنی یادم نیست شورت پام نیست به صورت سرپا نشستمچشم پسر خاله ام افتاد به کس من چون که همون وقت صورتش شد تشت خون وخجالت کشیدمن پاهامو بازتر کردم اونم زیر چشمی به کس مودار من نگاه میکرد وروی خودش نمی اورد یه دفعه دیدم لای پاش زیر شلوارش بالا اومدیه دفعه نفهمیدم چم شد بی اختیار پریدم روی شلوارشو یه گاز محکم گرفتم به کیرش وای چه حالی داشتم اون موقع یه چیزی سفت اومد تو دستام همیشه فک می کردم کیر در همه حال نرمه.. اما ازین سفتی خوشم اومد قبل از اینکه پسر خاله از هاج وواجی از رفتار من به خودش بیاد شلوارشو کشیدم پایین ودبمک وبمک اینقدر که نوک کیرش زخمی شد اونم محکم موهامو فشار می داد به طرف کیرش از روی صندلی بلند شد ومنو کشوند طرف تختبا هم غلط خوردیم روی تختبی اختیار کیرشو گذاشتم دم کوسمو محکم فرستادم تو کوسم خیلی دردم اومد اما دردی همراه با یه دنیا حال اومدن..جیغی کشیدم.. خون از کوسم چند قطره ای ریخت بیرونمی سوخت کوسماما اینقدر حشری بودم که اهمیت نمی دادم فقط کیر می خواستمبعد سر وته شدیم کیر اون دم دهن من کس من دم دهن اون می سوختم اما زبون پسر خاله تو کوسم چرخ می خورد کیر اون تو دهنمالان که دارم می نویسم کوسم حسابی خیس شده از اون خاطرهیه ساعتی کیرش تو کوسم چرخ می خورد یاد شبایی افتادم که تو اتاق پدرم کیرش تو کس مادرم بود وصدای ملچ ملوچ اب کس مادرم نمی گذاشت بخوابم وهی میگفت مرد بسه کوسم ترکید بچه ها بیدار میشن وهی پدرم بالا می رفت وپایین می اومد حالا کیر توی کس خودم بود وهی پسر خاله روی کوسم بالا وپایین میرفت وتند تند تلمبه میزد روی تشک پر اب خون واب کوسم مخلوط شده بود یه دفعه کوسم داغ شد واب پسر خالم ریخته شد تو کوسم هنوز من ارضا نشده بودم پسر خالم فهمید وقتی کاملا ابش اومد سرشو دم کوسم گذاشت اینقدر میک زد تا ابم اومد دوتایی ولو شدیم کف اتاقحالا اون خانم داره اما ماهی یه بار به یاد اون روز کیرش باید تو کس من بره تا خاطره اون روزمون فراموش نشهنوشته سوزان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *