اولین کون دادن امیر

0 views
0%

سلاممن اسمم امیره ۱۸ سالمه کون بزرگو سفید با یه سوراخ خیلی تنگم دارماین داستان برایه دوماه پیشه که برای اولین بار رفتم کون بدممن خیلی حشری ام…خیلییییی…استیلمم مردونه نیست لاغرم ولی ی کون بزرگو خوش فرم دارم.من اولا جرعت این که برم ب کسی بدمو نداشتم بخاطر همین وقتی تنها میشدم فقط با خودم ور میرفتمو خیارای عزیزم????عاشق لباس زیر زنونه ام هستم و اکثر وقتایی که کسی خونمون نیست میرمو میپوشمش.ی چند وقتی همینجوری گذشت دیگه برام تکراری شد میخواستم ی چیزه جدیدو تجربه کنم بخاطر همین رفتم ک ی کیر برای خودم پیدا کنم.توی گروه تلگرامی با ی پسری ب اسم علی اشنا شدم از من ۶ سال بزرگتره.اول شرو کردم براش عکس میفرستادم اون هی قربون صدقه ی کونمو بدنم میرفت هرجوری میخواست واسش عکسو فیلم میفرستادم.از این کار خیلی لذت میبردم که ی کیر بهم اینجوری دستور میداد.چند روز گذشت خیلیی حشری شده بودم هرروز شرتم خیس میشد علی ام هررور با عکساو فیلمایه من حشری تر میشد.علی ی کیر خیلی بزرگو کلفت داره اون موقع بدجوری وو کف کیرش بودم دوست داشتم همش بخورمشو کونمو باهاش پاره کنه.خلاصه چندروزی همینجوری گذشت که علی گفت خونمونو دارم خالی‌میکنم پاشو بیا اینجا دیگه نمیتونم تحمل کنم منم که از خدام بود ولی خیلی خجالت میکشیدم.فردای اون روز حسابی ب خودم رسیدمو اماده شدم ک برم پیش علیی شورت قرمز زنونه پام کردم با ی ساپورت زیر شلوارم(علی اینجوری خیلی دوست داشت)ماشین گرفتم رفتم دمه خونشون..از جلویه خونشون رد شدم ترسیدم برم بالا خونشونو رد کردم دیدم یکی از پشت داره صدام میزنه.اون لحظه هم خوشال بودم هم کلی خجالت کشیده بودم.برگشتمو رفتم خونشون.اون رفت تو آشپز خونه منم رفتم کیفمو گذاشتم رو مبلو داشتم تلوزیونو نگا میکردم(ی فیلم گی گذاشته بود اونو داشتم میدیدم)همین که من داشتم فیلمو نگا میکردم یهو دیدم یکی از پشت چسبید بهم شرو که ب مالوندنه بدنمو خوردن گردنم.واااای حسش عالیی بود بلخره ب چیزی که نیخواستم داشتم میرسیدم.کیره گندش از پشت چسبیده بود ب کون نرم من منم با دستم از رو شلوار براش میمالوندم.محکم منو گرفته بود زورش خیلیی زیاد بود.شروع کرد ب دراوردن لباسام وقتی شلوارمو دراورد دید براش چی پوشیدم حسابیی حشریو وحشی شد.برم گردوند رو ب خودشو شرو کردیم ب خوردنه لبایه هم.اووووم اون لبا خوشمزه ترین چیزه دنیان.کم کم منم خجالتم داشت میریختو نرم میشدم.دستشو انداخته بود رو لپایه کونمو میمالیدشونو چک میزد بهش منم محکم داشتم لباشو میخوردمو بغلش‌کرده بودم.ساپورتمو از پشت پاره کرد کلن دراوردش برام.منم پریده بودم تو بغلش پاهامو قلاب کرده بودم دوره کمرشو داشتیم لبایه همو میخووردیم.همونجوری منو برد رو تخت خوابوند خوشم خوابید رووم.شورتمو دراورد دستشو انداخته بود لایه کونمو داشت با سوراخم بازی میکرد منم همونجوری داشتم لباشو میخوردمو لذت میبردم.از روم بلند شدو چرخوندتم جلویه کیرش.هنوز شرت پاش بود ولی کیرش از روی شرتشم بزرگ بودو منو دیوونه میکرد.سرمو گرفت کیرشو کرد تو دهنم.مزه کیرش عالییی بودد منم شرو کردم با ولع براش کیرشو خوردم اونم داشت سوراخ کونمو لیس میزدو انگشت میکرد توش تا جا برای کیرش باز شه.یکی دو دقیقه که کیرشو حسابی خوردمو خیسش‌کردم دوباره چرخوندتم تا کونم بره جلوی کیرش.کونمو قبلم کردم عقب سره کیرشو گذاشت رو سوراخمو ارون ی ذرشو کرد تو.از شدت درد داد زدم کلی عرق کرده بودم.جلوی دهنو گرفت جوری که صدام نمیومد بعد از پشت بدنشو چسبوند بهمو ب گوشامو گردنم زبون میزدو همینطوری اروم اروم همه ی کیرشو کرد تو کونم.کیرش تا اخر رفته بود تو سوراخم داشتم جر میخوردم ولی از شدت لذت هیچ دردیو دیگه نمیفهمیدمو اروم اروم اه میکشدم علی ام تا دید که دیگه کونم داره جا باز میکنه رفت سراغ تلمبه زدن.هربار محکم تر میکرد تو کونم جوری‌که تخماشو حس میکردن میخوره ب بدنم.منم که فقط داشتم از اون کیره بزرگ لذت میبردم دیگه.چن دقیقه همینجوری پشت هم تلمبه زد بد کیرش کشید بیرون.وااای سوراخم انقد باز شده بود حس میردم هوا میره توش.منو خوابوند رو کمر پاهامو داد بالا.با همون حرکته ول هنه ی کیرشو کرد تو کونم منم محکم تر اه میکشدم چون خیلی داشتم لذت میبردم.خودشم خوابید رومو همونجوری تلمبه میزد تا چن دقیقه که بعدش بهم گفت ابمو چیکار کنم گفتم میخوام بخورمش.کشید بیرونو گرفت رو صورتم.بیشترش ریخت تو دهنم یکمم ریخت رو صورتم همرو تا قطره ی اخرش خوردم.دوباره بلندم کرد کیرشو بخورم واسش منم با اشتهای بیشتری میخوردم و لیسش میزدم.یکم که خوردم گفت بلند شو بشین روم منم که عاشق این پوزیشن بودم سری نشستم روشو کیرشو تا ته کردم تو کونمو روش بالا پایین میشدم.ازش تو همین حالت لب میگرفتمو گردنمو میخورد.چن دقیقه همینجوری سر کردیم که گف ابم داره میاد منم داشتم ارضا میشدم.ایندفه بهش گفتم همینجوری ادامه بدیم میخوام ابشو بریزه تو کونم.تندتر بالا پایین میشدم علی ی اهی کشید منم احساس‌کردم که کونم داره از ی چیزه داغ پر میشهو خودمم همون لحظه ارضا شدم.وااای کونم پر شده بود اب کیر حس خیلی خوبی داشت.اخرشم همونجوری که جفتمون خسته بودیم خوابیدیم بغل همو کونه تنگ من حسابی‌گشاد شد اون روزخوشال میشم اگه نظر بدید❤نوشته امیر

Date: November 3, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *