اولین کون دادن به دراز

0 views
0%

سلام اسم من امیره خاطره ای که میخوام بردتون بگم برمیگرده به موقعی که اول دبیرستان بودم . دراز اسم یکی از دوستای دوران دبیرستانم بودکه به خاطر قد بلندش و لاغری که داشت بهش میگفتیم حدودا قدش ۱۹۰ خورده بود .منم اون موقع یه پسر ۱۶،۱۷ ساله بودم قدم کوتاه بود حدودا ۱۶۰ بودم تپلم بودم .من از قبل درازو میشناختم چون راهنمایی هم باهم بودیم ولی اون موقع خیلی نمیشناختمش واسه همین کاره زیادی باهم نداشتم .اولین دبیرستان که موقعه انتخاب رشته رسیده بود من رشته هنرو دوس داشتم چون خیلی راحت بود ریاضی هم نداشت به خاطر همین انتخابش کردم .روز اوله مدرسه بود دیدم هیچکسو نمیشناسم گوشه حیاط بقل دره ورودی نشسته بودم که دیدم دراز اومد تو مدرسه با همون تیپ لَشو خوشگلش با شلوار جین پاره که میشد فهمید پوسته خیلی سفیده داره البته من همون اول اصلا توجهی به تیپش نداشتم بعد احوال پرسی اینا این جا چیکار میکنی از این ورا وقتی فهمیدم اونم هنر انتخاب کرده خیلی خوشحال شدم خندیدم .چون رشته ما هنر بود کسی بهش زیاد توجه نمیکرد اصا کلاش شلوغ نبود کلا ۷ یا ۸ نفر این رشترو انتخاب کرده بودن .یه روز معلم نیومده بود سره کلاس بچه ها سوپر گذاشته بودم داشتن نگاه میکردنو میخندیدن بعد زنگ تفریح خوردو رفتیم حیاط من که بدجوری حشری شده بودم کیرم سیخ بود اون موقع کیرم زیاد دراز نبود ولی کلفت بود . دوباره رفتیم سره کلاس نصفه بچه ها کلاشو پیچونده بودنو رفته بودن خونم ۴ نفر سره کلاس بودیم منو دراز همیشه تهه کلاس بقل هم میشستیم بچه ها برقارو خاموش کردن بودم به بهونه این که معلم نیست بگیرن بخوابن منو دراز فقط عقب کلاس نشسته بودیم . با خنده به من میگفت کیرم از زنگ گذشته هنو سیخه هو نخوابیده منم هنو حشری بودم . راست بودم .کیره دراز از زیره شلوارش پیدا بود دراااز بودو نازک اسمش به کیرش میخورد ..منم بهش گفتم همینطور کیرمو دیدو گفت وای چه کوچع منم ناراحت شدم اولش بعد گفت ولی کلفته دستشو کشید رو کیرم منم اولش ترسیدم کسی ببینه هو سریع دستشو پس زدم اونم خودشو جم کردم دیدم دوباره داره دستشو نزدیک کیرم میکنه از رو شلوار اروم اروم این دفه زیاد سخت نگرفتم خیلی خوشم اومده بودم که زنگ خورد یه چند روز هی همین جوری با خجالت همو میدیدیم . یه روز زنگ اخر کلاس بود ما کلاس اضافه داشتیم تا ساعت ۳ من اجازه گرفتم برم دستشویی .دستشویی هم اون موقعه از چند راه روهه بود که زیاد معلوم نبود بعد ۵ دقیقه دیدم درازم اومد تو دستشویی یه قسما از دستشویی بودکه مخصوص سیگاری ها بود میرفت اون جا یه نخ روش میکرد میکشید منم اون موقه زیاد سیگاری نبودم .بهم تعارف زد گفت یه کام میگری منم گفتم باشه گرفتم ازش دیدم خیلی بود که یهو دستشو اورد رو کیرم بهش گفتم چیکاری میکنی عوضی که با التماس گفت فقط میخوام ببینمش منم اون لحظه خیلی حشری بودم صدا اوردم پایینو اون همین جوری از روشلوار دست میکشید روکیرم دسته منم گرفت گذاشت رو کیر خودش کیرش خیلی دراز بود ولی زیاد کلفت نبود بعد چند دقیقه مالیدن هم کیرشو از زیپ شلوارش در اورد گفت ببینش خیل خوشگل بود یه کیر درازه سر صورتی سفید من اولشم بدم اومد. بهش گفتم نه اول تو اون منم کیرمو دراوردم اون سریع گرفت دستش منم خیلی نزدیک بود ابم بیاد قشنگ میشد حشرم دید که میزد بیرون .یزره برام مالوند که گفت برگرد منم گفت نه گمشو از این حرفا همین جور که داشتتیم کیره همو می مالوندیم با اون یکی دستش داشت با کونم بازی میکردم منم صداشو درنیوردم چون خیلی خوشم اومده بود دستشو اروم از پشت شلوار برد تو داشت همین جوری باکونم بازی میکردم که ابم اومدم . وقتی ابم اومدم حشرم خوابید یهو گفتم بسته هو اینا شلوارو بستم اومدم بیرون دیدم همه رفته بودم منم کیفمو ور داشتم رفتم . فردا دوباره کلاس داشتیم تا ساعت ۳ دیدیم دراز دیر تر اومد تو کلاس رفت اون ور کلاس نشسته بود انگار ناراحت بود کع دیروز ول کردم رفتم دوباره معلم نداشتیم کلا هنرو به تخمشون میگرفتنو نیومدن سره کلاس . دراز به بهنونه پرسیدن سوال می یومد پیشم میشستم منم زیاد چیزی بهش نمیگفتم . دوباره بچه ها کلاسو پیچدنده بودم من مونده بودم درازو دونفر دیگه اون دونفر دیگه که رفتن تو اتاق ورزش پینگ پونگ بازی کنند منم درازم باهم رفتیم سیگار بکشیم . گوشیشو دراورد چند تا فیلم باهم دیدم که جفتمون دوباره داغه داغه شده بودیم رفتیم تو دستشویی من برا اون میمالیدم اون برا من یع بار با التماس بهم گفت سره کیرشو بخورم منم گفتم ولی بعش تویی هو اینا دولا شدم کیرشو گذاشتم رولبام اونم بادست سرمو گرفته بود بهش گفتم حالا نوبته توهه گفت همین قشنگ برو تاهش بیا تا منم برات بزنم منم قبول کردم کیره درازشو تا نصفش کردم تو دهنم که بادستش سرمو نگه داشته بود نمیزاشت بیام بالا دوبار واسش عقب جلو کردم که بهش گفتم حالا نوبته توهه که یهو دیدم زیپشو کشید بالا رفت . من خیلی ناراحت شدم ولی هنو حشری بودم . دهنمو شستم رفتم سره کلاس چیزی هم بهش نگفتم . چند روز گذشت کاری بهم نداشتیم که یه روز سره کلاس گارگاه رنگ امیزی معلم گفت برید با دراز رنگارو بیارید از پایین رفتیم رنگارو اوردیم کله سرتاپامون رنگی شده بود وسط زنگم بود ملعم گفت برید دستاتونو بشورید بیایید .دراز بعضی وقتا هی زیر چشمی نگام میکرد رفتیم تو دستشویی که گفت واسه اون موقعه معذرت خواهی کردم منم چیزی بهش نگفتم از پشت اومد بهم نزدیک شد منم چند باز پسش نزدم ولی خیلی خوشم اومده بود انگار عاشقش شده بودم . کیرمو از پشت هی میگرفت میمالید کیره خودشم کی از پشت میمالید به کونم منم خیلی حشری شده بودم دوباره باهم رفتیم تو دستشویی ته راهرو کیر همو گرفته بودیم تو دستمون میمالیدیم . یهو دیدم داره دستشو می یاره رو کمربندم بازش میکنه چون شلوارم پارچه ای بود سریع از پام افتاد با اون یکی دستش دیدم کرده تو شرتم داره کونمو می ماله خیلی خوشم اومده بود چیزی نگفتم که گفت برگرد منم گفتم بعدش تو باید برگردی قبول کردم برگشتم دولا شدم صدا می یومد داره تف میزنه سره کیره اروم اورد بین پاهام منم خیلی خوشم اومد چند بار بهم لاپایی زد هی تند ترش میکردم یهو جفترسینه هامو گرفت محکم فشار داد خیلی حال داد کیرشو از لاپام داورد که یهو ابش اومدم تا خواستم بگم نوبته منه دوباره سریع شلوارشو کشید بالا گفت به جاش برات جق میزنم بعد که ابم اومد منم حسش رفت ولی هنو از دستش ناراحت بودم .اخرای خرداد بود که امتحانا تموم شده بود یه چند روز بود درازو ندیده بودم هی تو تلگرام بهم میگفت دلم واست تنگ شده هو از این حرفا منم بلاکش کردم ..پدر مادرم چند روز بود ‌رفته بودم اصفهانمنم به زور این که امتحان دارم نمیتونم بیام اینا خونه مونده بودم . چند روز بد گفتم کارنامه ها اومده بیاد تحویل بگیرید رفتم مدرسه که دیدم درازم اومده بود مدرسه یزره احوال پرسی کردیم رفتیم چند نخ سیگار کشیدیم رفتیم تو پارک سره صحبتو باز کرده بودیم که دیدم کیرش سیخ شده منم یزره داغ کرده بودم بهم ت بریم قهوه خونه قلیون بکشیم گفتم نه من خونه قلیون دارم اینا چرا پول قلیون بدم اونم خوشحال شد گفت عه جدی کسی خونتون نیس گفتم نع رفتم مسافرت از پارک بقل مدرسه تا خونه ما ۵ دقیقه راه بود.رفتیم خونه رفتیم تو اتاقم ماهوراه روشن کردم هوه خیلی گرم بود یزره قلیون کشیدیم که من رفتم دست شویی برگشتم دیدم لباسشو فقط در اورده گفتم چرا لباستو در اوردی گفت خیلی گرمه اخع اهمیتی ندادم من به زور کیر سیخ شدهم قایم کرده بودم نشستیم با فاصله کم پیشه هم که گوشیشو دراورد گفت چندتا فیلم جدید دان کردم فیلما رو دیدم چندتاشو خلی داغ کردی بودیم بعد هواسم رفت به کیرش دیدم کیره درازشو از بالای شلوارش زده بود بیرون که زیاد به رو خودم نیورم . یهو دیدم دستشو اوردم کیرم منم یزره شل شدم دست کردتو شلوارم کیرمو در اوردن یزره باهاش بازی‌کرد بعد کیره خودشو در اودن دسته منم گذاشت رو کیرش یزره با کیره هم بازی کردیم گفت بزار برات یزره بخورم من رو زمین نشته بودم اونم اومد جلو کیرم دوزانو نشست سره کیرمو میخورد که من خیلی شل شده بودم خوشم اومده بود.بعد بهم گفت بخواب رو شکم منم گفتم باشه خوابیدم روشکم اوم یزره سوراخمو مالید و انگشت کرد منم خیلی خوشم اومده بود وا وا رفته بودم بعد یه تف زد سره کیرش گذاشت بین پاهام جفتمون لخته لخت شده بودیم یهو خودش انداخت رو من بدنه اون داغ داغ بود خیلی حس خوب بود کون من اون موقه خیلی تنگ بود خواست سره کیرشو بزار وو کونم که اصلا نمیرفت تو بهم گفت با تف سخته نمیشه رفتم از تو اتاق بقلی گشتم کرم نرم کننده پیدا کردم دادم بهش یزرشو مالید و انگشت کرد سره کیرش گذاشت دره سوراخم یزره فشار میداد منم خیلی زیاد درد نداشتم ولی دردش خیلی هس خوبی داشت که با یه فشار سره کیرشو کرد تو کونم منم یزره دردم اومد ولی خودمو گرفتم اروم اروم کیرشو تا ته کردتوکونم یه چند ثانیه خودشو همین جوری‌انداخته بود روم تکون نمیخورد که شروع کرد اروم تلبه زدم منم دردم اومده بود اروم می یورد بیرون میکرد تو خیلی حال میداد کیره منم از شق داشت میشکست . بدنش خیلی داغ بود تلبه رو سریع تر کرد منم هی دردم بیشتر کیره صورتی درازشو تا ته میکرد تو میکشید بیرون کونه من یزره هم مونداشت که بهش گفتم بسع دیگه گفت یزره دیگه محکم منو گرفته بود من کیرشو قشنگ تو وجوودم حس میکرم کیرشو یهو کشید بیرون انگار داشت ابش می یومد شروع کرد تند تند واسه خوش جق زدن که ابشو ریخت رو کونم خیلی داغ بود ابش دوباره سریع تا کیرش نخوابیده بود کرد تو کونم این دفعه خیلی دردم اومد سریع پسش زدم . یزره اونم کیرمو واسم خودو بعد بهش گفتم بخواب اونم خوابیم کونش خیلی سفید بودو تنک کیرمو یزره تف زدم خواستم هول بدم بره توش نمیشد خیلی خیلی تنگ بود. دراز گفت بزار برات بخورم منم قبول کردم بزره برا خودشو گفتم داره ابم می یاد برام با دست زد که ابم اومد ریخت رو فرش سریع دستامال اوردیم پاک کردیم خیلی حال داده بود بهمون ولی ابمون اومد یزره از حس افتادیم.دراز پاشد شرتو لباسشو پوشید منم رفتم دست شویی خودمو تمیز کردم برگشتیم یزره باهم قلیونو چند نخ سیگار کشیدیم که باید برم پاشد تا دمه در باهاش رفتم بهش گفتم به کسی نگه اومده بودی اینجا اونم گفت باشه .چند روزی گذشت خبری ازش نشد دیدم تو تلگرام دیلیت اکانت کرده از اون روز به بعد دیگه خبری ازش نشنیدم دوستاشم زیاد این جا نبودم خونم از مدرسه دور بود فقط اینو میدونستم ..خیلی دوس دارم یه بار دیگه ببینمش ..?نوشته امیر

Date: April 18, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *