اوپن شدن من

0 views
0%

سلام دوستان.من مریمم و الان که دارم این خاطره رو مینویسم28سالمه.ون ازوقتی که یاد گرفتم سکس چیه دوست داشتم جنده لاشی بشم ولذت خودم رو با دیگران تقسیم کنم.من از14 سالگی میدادم و در 19سالگی اوپن شدم.این خاطره درمورد اوپن شدنمه.در19سالگی بایه پسری دوست شدم که خیلی پسرخوب و آقایی بود منم خیلی دوسش داشتم. اونقدرکه اگه یه شب صداشو نمیشنیدم خوابم نمی برد.هرچه قدر این دوستی بیشتر ادامه پیدا میکرد من بیشتر به اون وابسته میشدم تا اینکه یه بار از راز جندگی من باخبر شد.اون که فهمیده بود من سرکارش گذاشتم باهم یه قرارسکس گذاشت تا عقده شو سرم خالی کنه. منم چون دوسش داشتم نتونستم بهش نه بگم.خلاصه اون منو برد خونه دانشجویی شون.منم بهش اعتماد کرده بودم واصلانمی دونستم چه بلایی قراره سرم بیاد.وقتی من رفتم داخل خونه سریع منو انداخت روکاناپه وشروع کرد لباموخوردن.اونقدرباحال لبامومی خورد که دیگه نتونستم خودموکنترل کنم وتو10دقیقه دوبارارضاشدم.یهوصدای دراومد.من سریع بلندشدموشالموسرم کردم که بهم گفتنترس دوستامن.من که جا خورده بودم سریع بلند شدم که برم اما دستمو گرفت و گفتوایساحالاحالاها باهات کارداریم.گفتمداریم؟گفتآره من و دوستامگفتماماقرارمون این نبود.(آخه من تاحالا به چندنفرنداده بودم)گفتهمین که گفتم و اومد یه سیلی محکم بهم زد وگفت جنده لاشی ی هرزه.من گریم گرفته بود وبهش التماس می کردم که بذاره برم.اما…ساعت حدود4بعدازظهربود.راستی یادم رفت بگم اسم دوستم علی بود واسم دوتا دوستای دیگش محسن ورضا بود.رضامنوبردتوحموم وکلی باهام ور رفت وانگلکم کرد.وقتی اومدم بیرون تعجب کردم.علی ومحسن با کیرهای شق شده نشسته بودن روکاناپه.رضامنوبرد پیششون وانداختم رو زمین وگفتخشن ترین سکس عمرت رو تجربه خواهی کرد.منم که حشرم آمپرچسبونده بودگفتمعاشق کیرسه تاتونم.منونشوندن جلوپاشون.محسن رفت اسپری رو آورد.هرسه شون اونقدراسپری زدن که اسپریه ته کشید.نشسته بودن رو کاناپه و منم داشت همینجور واسشون ساک می زدم اوناهم تو لذت بودنو گاهی وقتاچندتاسیلی بهم می زدن.تقریبا1ساعتی واسه سه تاشون ساک زدم و بعدش منو خوابوندن روزمین.علی رفت زیرم وکیرشوتاته کردتوکونم جوری که تاسی ثانیه داشتم جیغ می زدم.هم زمان محسن اومدروم خواست بکنه تو کسم که بهش گفتم دخترم اماحرفمو به تخمشم حساب نکردتااومدم جیغ بکشم رضا کرد تو دهنم.دیگه واقعا نمی تونستم تحمل کنم.داشتم آتیش می گرفتم که محسن گفت اینجوری نمیشه.بلندشد رفت یه جعبه از توکیفش درآورد روش نوشته بود کاندوم خاردارباطعم فلفلباید اغرارکنم که اون لحضه ریدم به خودم.اومد به همه ی بچه ها یه دونه داد و من کاندومارو براشون کشیدم.دوباره به همون حالت شدن ولی اینباروقتی کردن داخل داشتم از سوزش می مردم.تا یه ساعتی داشتن همینطوری می کردنو هی جاشونو با هم عوض می کردن.تو این یه ساعت من بیشتر از 7-8بارارضا شدم ودیگه آخااش حتی نای آه کشیدنم نداشتم وفقط بین اون سه تا اینوراونور می شدم تا اینکه ازروم بلند شدن اولش فکر کردم ارضا شدن اما بعد دیدم دارن میگن خیلی گشاد شدی اینجوری حال نمیده.محسن بلندشدرفت ازتو کیفش کرم تنگ کننده آورد کس و کونمو مالید.یه نیم ساعتی داشتن منو می مالیدن تا کرم اثر کنه.منم دوباره سرحال اومده بودمو داشتم همراهیشون میکردم.بعدش منو بردن داخل حمام واونقدرکردنم که دیگه حتی نتونستم ازتو حمام بیام بیرون ومنو همون جا ولم کردن.وقتی از حمام اومدم بیرون ساعت هفت بود.رفتم تو اتاق که لباسامو بپوشم برم که دیدم علی نشسته روتخت گفتکجا؟؟؟تازه اولشه.تاصبح باهات کار دداریم.بچه هارو صدازد اومدن.منو انداختن رو تخت وافتادن به جونم.رضا اونقدرمحکم تلنبه می زد تو کونم که حس کردم رودم از تودهنم ریخت بیرون.دوسه ساعت گذشته بود واونا همچنان منو می کردن اما خبری از ارضا شدنشون نبود.دیگه یادم نیس کی دست از کار کشیدن.آخرین بار که ساعتو دیدم 11شب بود وبعدش فک کنم بی هوش شدم.صبح حدود ساعت 9 بود که بیدارشدم سه تاشون کنارم خوابیده بودن.وقتی دست کشیدم رو بدنم همه جای بدنم خیش بود.دهنم پراز آب بود واحساس کردم که وقتی جابجا میشم یه مایعی از کس و کونم میریزه بیرون.کس کشا ابشو نو تو کس و کون و دهنم خالی کرده بودن.خواستم بلند شم که دیدم اصلا نمی تونم تکون بخورم.با کلی فحش ونفرین بیدارشون کردم تا ازروم برن کنار تازه اون موقع بود که فهمیدم کیرشون هنوز تو کس و کونمه.بازور رفتن کنار و من هر کاری کردم نتونستم بلند شم.دیکه هیچ آبی بین مفصلام نبود تابتونن تکون بخورن.ستاشون منو بلند کردن و بردن انداختنم تو حموم.بعد از یه ساعت اومدم بیرون.اونا دوباره خوابیده بودن.منم شمارمو گذاشتم تو جیب هر سه شون ولباس پو شیدمو رفتم.علی با صدای بهم خوردن در بیدار شده بود.رسیدم سر کوچه بهم زنگ زد و گفتپولتو نگرفتی.منم برگشتم خونشون.وقتی رسیدم در کوچه وایساده بود. 200هزارتومن بهم داد و گفتاز این به بعد هر هفته باید بیای اینجا.منم که برق 200تومن گرفته بودم جوابشو ندادمو رفتم. ازاون به بعدتاحالا همه جورسکس داشتم واونقدرپولدارشدم که الان هیچکس فکر نمی کنه من یه جنده لاشی باشم.نوشته‌ مریم

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *