دانلود

ایرانی کوس بزرگ انگشت تو کوس میکنه

0 views
0%

حدود 10 سال پیش بود. من 22 سالم بود.
اولین بار توی ایستگاه اتوبوس دیدمش. منتظر سرویس بود که بره سر کار. ی دختر سفید و خوشگل. قدش حدود 150 و اندامی. بیشتر از همه کونش نظرمو جلب کرد. یکم گودی کر داشت و کون کوچولوش خیلی تابلو پیدا بود.
رفتم جلو و بهش شماره دادم. نگرفت و روشو برگردوند. سرویسشون رسید و سوار شد و رفت.
فردا صبح دوباره همونجا بود. رفتم جلو و شماره را گذاشتم توی دستش و گفتم زنگ بزن. شماره را انداخت ولی بعد دیدم برداشت و رفت سوار سرویس شد. یک هفته منتظر بودم تا بلاخره پیام داد.
شما؟
زهره 21
منم امیر 22
خااصه ی هفته با پیام دادن طی شد تا قرار گزاشتیم صبح نیم ساعت زودتر بیاد و تو ایستگاه همو ببینیمو حرف بزنیم.
چند روز صبح زود میرفتیم بیرون و حرف میزدیم. خیلی جدی و خشک بود. همیشه هم یک مانتو مشکی تنگ و ی شلوار لی آبی میپوشید. با ی مقنعه مشکی که موهای فرفریش از زیرش میزد بیرون.
با چشمای درشت و مشکی.
خلاصه یک روز بعد از ظهر رفتیم تو پارک. دستشو گرفتم. اولش ناراحت شد بعد با اصرار من راضی شد که دست همو بگیریم. منم ی بوسش کردم که دوباره قهر کرد. منم عذر خواهی کردمو وقتی گفت تکرار نشه دوباره اون لپ سفید و گوشتیشو بوسیدم. چقدر لپش نرم بود.
خلاصه ی چندباری هم بیرون رفتیم تا کم کم با جوک سکسی سر حرف سکس باز شد. و دیگه شروع کردیم راجع به چیزای سکسی حرف زدن.
تا اینکه دوباره رفتیم تو پارک. همینجوری که روی نیمکت نشسته بودیم و دستش توی دست من بود آروم دستمو گذاشتم روی سینشو گفتم این سایز چنده؟
خندید گفت بدردت نمیخوره.
سینش کوچیک بود و از زیر مانتو گردیش کامل پیدا بود. یکم رو شوخی دست کشیدم به سینشو سینشو مالوندم.
دستمو گرفت و سرشو گذاشت رو شونم. منم دستمو گذاشتم روی رون پاهاش و یکم ور رفتم بعد دوباره سینشو گرفتم. سرشو بلند کردو تو چشمام نگاه کرد . چشماش خمار شده بود. منم لبمو گذاشتم رو لبش و شروع کردیم لب گرفتن. چه لب شیرین و خوشمزه ای داشت .
همینجور که لب میگرفنیم دستمو از زیر مانتو بردم تو لباساشو گذاشتم رو سینش.
یهو خودشو انداخت تو بغلم.
گفتم میخای بخورمش؟
با تردید گفت اینجا؟
گفتم آره کسی نمیاد. نترس و دکمه مانتوشو باز کردم.
خودش پیراهنشو زد بالا و سینشو در آورد. ی سینه کوچیک و سفید با نوک صورتی. با ولع شروع کردم به خوردن اونم همینجوری بیحال رو نیمکت اوفتاده بود. یکم که خوردم کیرمو درآوردم و گفتم حالا تو بخور. یکم من من کرد منم سرشو گذاشتم رو کیرم.اول یکم لباشو بهش مالید بعد نوکشو کرد تو دهنش. گفتم تا ته بخور. گفت آخه ….
منم گفتم آخه نداره و سرشو محکم فشار دادم کیرم رفت تو دهنش. خورد تا آبم اومد و زود از پارک رفتیم بیرون.
شب پیام داد که خیلی حال کردم سینه مو خوردی . منم گفتم کوستم میخورم. میخای گفت آره ولی نمیشه که.
گفتم تو بخای میشه. گفت حتما تو پارک؟
گفتم نه
گفت پس کوجا
گفتم نمیدونم….
خلاصه چند روز بعد خونمون خالی شد. پیام دادم بیا بریم بیروون.
زودی اومد.
یکم حرف زدیم و سینه هاشو مالیدم بعد گفتم بریم خونه ما تا کوستو بخورم.
ترسید گفت نه.
گفتم نترس کسی نیست.
خلاصه رفتیم خونه.
از قبل اسپری بی حسی خریده بودم. یکم به کیرم زدم و شروع کردم ازش لب گرفتن. خوب که حشری شد مانتوشو در آوردمو . چه بدن سفیدی داشت. شروع کردم به خوردن سینه هاش. کم کم شلوارشو آوردم پایین. یکم خجالت کشید و نزاشت شورتشو در بیارم. منم ی بوسش کردمو شورتشو کشیدم پایین. وای ی کوس کوچولوی صورتی بدون مو.
انگار خودش از قبل موهاشو زده بود که براش بخورم.
شروع کردم به لیسیدن چوچولیش ک آهش در اومد و سر منو فشار میداد رو کوسش.
پاشدم یکم اسپری زدم به سوراخ کونش. و دوباره شروع کردم به خوردن کوسش و با ی دست سینشو میمالیدم. تا دیگه ارضا شد.و وقتی ارضا شد پاهاشو دادم بالا و نوک کیرو گزاشتم دم کونش
گفت پردمو پاره نکنی.
گفتم نترس و آروم نوک کیرو فرو کردم تو کونش. دیدم زیاد چیزی نگفت. فهمیدم کاملا کونش بی حس شده. آروم آروم عقب جلو کردمو هربار بیشتر کیرمو فرو میکردم تو تا اینکه همش رفت.
خیلی کون تنگی بود. کیر خودم درد گرفت.
یکم کرم زدمو دوباره کردم توش و تلمبه زدم. کیر خودمم بیحس بود .
برش گردوندم و داگی استایل کردم تو کونش باز.
دیگه خسه شده بود هی غر میزد که بسه بریم بیرون
دوباره دمر خابوندمش و اومدم روش. یکم سینه هاشو خوردم و پاهاشو باز کردم و کیرمو تا ته کردم تو کونش. ی ده دقیقه ای تلمبه زدم تا آبم اومد و همه را خالی کردم تو کون تنگش….
اونم نفهمید اصلا….
ی چند دیقه ای روش خابیدم و لب گرفتیم و کوس و سینه هاشو مالیدم بعد گفتم بریم. اونم پاشد لباساشو پوشید. و پرید تو بغل من و بوسم کرد و گفت مرسی.
منم گفتم من ممنونم بابت سکس.
و از خونه اومدیم بیرون.

Date: January 1, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *