بابا کیر تو کون دوستم کرد آبشو ریخت توش

9646
Share
Copy the link

بابا کیر تو کون دوستم کرد آبشو ریخت توش

از اراک این دومین خاطره ای هست ک اینجا مینویسیم این داستان گی من هست پس هر کی دوست نداره نخونه اولین داستان اسمش بود
کون پر از اب من
آخرهای اردیبهشت بود ک مسعود گفت میخوام برم واسه مغازه جنس بخرم میای ۲ سه روز بریم یزد اصفهان قبول کردم مسعود تو کار صنایع دستی هست و روز قبل از حرکت رفتم حموم بدنمو شیو کامل کردم ساکمو بستم و ژل لوبریکانت و کاندوم برداشتم صبح روز سه شنبه حرکت کردیم بعد از ظهر رسیدیم یزد بعد از خوردن نهار مغازه ها ک باز کردن واسه خرید رفتیم هوا خیلی گرم بود غروب شد ک رفتیم هتل اتاق گرفتیم وارد اتاق ک شدیم رفتیم حموم یه دوش گرفتیم (منظور از رفتم با هم نیست جدا از هم)بعد از یه استراحت کوتاه واسه شام رفتیم شام ک تموم شد مسعود قرص تاخیری خورد برگشتیم تو اتاق نزدیکهای ساعت ۱۲ مسعود گفت با اینکه خسته ایم ولی از سکس نمیشه گذشت ک با علامت سر حرفشو تائید کردم رفتم دستشویی پشتمو با فشار اب تمیز کردم مسعود هم رفت اومد گفت بیا تختها بچسبونیم به هم کاندوم ژل از تو ساکم در اوردم با دستمال کاغذی گذاشتم رو پا تختی برقها خاموش کردیم بجز شب خواب اویز دیواری ک نور کمی داشت دراز کشیدیم بغل هم ک با کیرش بازی میکردم و میمالیدمش گفت بخور حالت 69گرفتیم کیرشو گرفتم دستم اول چندتا بوس کردم از زیر تخماش تا بالا کیرشو زبون میکشیدم زبونمو دور کلاهک کیرش میچرخوندم لیس میزدم سر کیرشو کردم تو دهنم شروع کردم مک زدن ک مسعود کونمو میمالید و تو دستش فشار میداد دیگه کیرشو کردم تو دهنم کامل واسش ساک میزدم اب شهوت بی رنگی ک از کیرش میومد میخوردم ک مسعود ژل زد رو سوراخم انگشت کردن اماده کردن سوراخم قربون صدقم میرفت میگفت با وجود تو احتیاجی به زن ندارم تو زن خودمی گفت سوراخت اماده شده برگرد تا بکن ولی مثل همیشه بدون کاندوم میکنم منم کاندوم کشیدم رو کیرم ک ارضا شدم تخت کثیف نشه مسعود کیرشو با سوراخ کونم تنطیم کرد اروم فشار داد تو کامل ک رفت تو تلمبه هاش شروع شد دستشو گذاشه بود رو کمرم و کمرمو گرفته بود تلمبه میزد بعد از چند دقیقه گفت متکا بنداز زیر دلت دراز بکش منم کاری ک خواست انجام دادم کونمو سوراخم اومد بالا کیرشو کرد تو کونم تند تند تلمبه میزد دیگه تلمبه هاش تندتر شده رود ک تو همین حالت ارضا شدم کاندم گذاشتم تو دستمال کاغذی مسعود هم میگفت تو زیر خواب خودمی و صفر زنت منم مال خودمی منم اروم آخ و اوخ و ناله میکردم میگفتم بکنم کونم و سوراخم مال خودتو کیرت مسعود هم خوشش میومد ک گفت به پهلو بخواب لاپا بذارم کیرش میخورد زیر تخمام یهو کیرشو کرد تو کونم تلمبه هاش محکم میزد برم گردوند پاهامو دادم بالا کیرشو از جلو انداخت تو سوراخمو بدنمو میمالید و میکردم شکم نسبتا بزرگش و بدن پر موهش شهوتیم میکرد کیرشو کامل در میورد و دوباره میکرد تو با هر تلمبه ای ک میزد بدنم رو تخت جا به جا میشد منم حال میکردم ک کیر مسعود تو کونم میره ک خودشو چسبوند بهم ابشو ریخت تو کونم خوابید روم منم دستمو کردم تو موهای سرش و بازی کردن دستمال داد گذاشتم جلو سوراخم چندتا بوسم کرد بعد از تمیز کردن خودمون از پشت چسبوند بهم بغلم کرد و خوابیدیم صبح بعد از حموم تحویل دادن اتاق خرید کردن راهی اصفهان شدیم غروب بود ک رسیدیم اصفهان یکم تو شهر چرخیدیم بعد رفتیم هتل و بعد از خوردن شام مثل شب گذشته اماده سکس شدیم ولی اونشب کل کارها من خودم کردم مسعود دراز کشیده بود کیرشو واسش میخوردم مسعود چشاشو بسته بود سوراخمو اماده میکرد میگفت کاشکی هر شب پیشم بودی به کیرم حال میدادی میخوابیدی زیر کیرم ک یکم ژل زدم رو کیر مسعود با سوراخم تنظیم کردم نشستم روش شروع به بالا پایین کردن رو کیرش کردم با موهای سینه هاش بازی میکردم مسعود هم با دوتا دستاش کونمو گرفته بود از هم باز کرده بود دوباره تو کاندوم ارضا شدم بلند شدم پشتمو کردم به مسعود نشستم روش و واسش اخ و اوخ میکردم اونم کمرمو میمالید ک گفت پاشو خم شو تا بکنم دستمو زدم به دیوار و خم شدم کیرشو کرد تو کونم و با دوتا دستاش کمرمو گرفت و تو کونم محکم تلمبه میزد منم با دوتا دستام کونمو از هم باز کرده بودم ک رگ زیر کیرش مثل نبض میزد و اب کیرشو خالی کرد تو کونم کامل ک خالی کرد همون حالت ک کیرش تو کونم بود بلند شدم وایساد گردنمو خوردن و بوس کردن از لپام سوراخ کون من هم باز و بسته میشد دستمال گذاشتم جلو سوراخم بعد از اینکه خودمون تمیز کردیم اومدیم روتخت دراز کشیدیم ک من رفتم کیر مسعود خوردن تخماشو کلی لیس زدم و خوردم با اینکه کیرش خوابیده بود ولی حال میداد کلا میکردم تو دهنم اونم با موهام بازی میکرد خوابیدیم صبح تا غروب خرید کردیم اخر شب هم تو حموم سکس کردیم جلو پاش زانو زدم کیرشو گذاشت دو دهنم تلمبه میزد و بهم میگفت امشب مثل یه زن واسم اخ و اوخ کن ناله کن تو حموم دیگه صدا بیرون نمیرفت تو حالت تلمبه زدن بلند بلند واسش آخ اوخ میکردم و ناله میکردم اونم محکم میزد رو کونم جوری ک کونم قرمز شده بود منم میگفتم بکنم کونمو بکن اونم بیشتر شهوتی میشد تلمبه هاشو محکمتر میزد تخماش میخورد به تخمام صدای برخورد بدنامون تو حموم پیچیده بود اب هم باز بود حموم بخار کرده بود ایندفعه کشید بیرون ابشو خالی کرد رو کمرم کیرشو میمالید به سوراخم ابشو تمیز کرد سکسامون معمولا نیم ساعت بود جمعه صبح بعد از یه ساک زدن اب دار اساسی یه کون دادن و سیراب کردن سوراخم با ابش راهی اراک شدیم از اون روز تا حالا چند بار دیگه کونمو کرده همیشه هم ابشو تو کونم خالی میکنه الان ک این داستان نوشتم هوس کیر مسعود کردم
ببخشید طولانی شد
هرکی فحش بده دایورت رو خودش و خانوادش

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *