بازوهای دیوونه کننده

0 views
0%

تازه تو سایت سکسی آویزون بهم شماره داده بود که به عنوان قراره اول گفت که بیا خونمونمنم اولش راضی نشدم ولی به هر ترفندی بود منو راضی کرد خیالمو راحت کرد که اتفاقی جز حرف زدنو قلیون کشیدن نمیوفتهمنم بش نیمچه اعتمادی کردمو رفتموقتی رفتم دیدم مثه عکساش قد بلنده هیکل ورزشکاری با بازوهای خشگلو بزرگو خالکوبی شدهدیوونه ی هیکلش شدم راستش یکم کم اوردم با اینکه منم 1دختر با قد 170 و وزن 60 وقیافه ی خوبی هم دارم هستم اما اون خیلی کیر بود بدنشم برنزه کرده بودخلاصه نشسته بودم رو مبل که واسم چایو قلیون اورد داشتم میکشیدم که گفت چقد مودب نشستی من دوستای معمولیمم از تو راحت تر میشینن جلومخلاصه من شالمو در اوردم گفت من عاشق موهات شدم اخه فر خیلی دوست دارمو خلاصه موهامم باز کردم براشگفت بیا کنارم بشین رفتم کنارش کم کم با اون بازوهای خشگلش منو بقل کرد تو صورتش دودمو فوت میکردم اونم همین کارو کرد کنار هم دراز کشیدیمو کامل رفتم بقلش شروع کرد لبامو خوردن وای چه حس خوبی بوود اومد طرف گردنمو حتی توی گوشمم لیس میزد خیلی خوب بود خیلی حشری شده بودم کم کم نشستو منو همونطوری که رونام دور کمرشو گرفته بود بلند کرد وای که چه حس خوبی بود وقتی اونطوری با اون بدن قدرتمندش منو بلند کرده بودو بردم طرف اتاق خوابو تختش منو کامل لخت کرد همه جامو میلیسید خیلی حرفه ای بود درسته که بار اولم نبود اما واقعا کم اورده بودمو لذت مببردم کارایی که بام میکرد بهم گفت دختری گفتم اره دیدم داره سر کیرشو کرم میزنه گفتم من کون نمیدم اصلا گفت قول میدم اولش فقط درد داشته باشه کیر گندشو برد داخلو یکم نگه داشتو بعد یهویی کرد توجیغ زدمو اونم جلوی دهنمو گرفت واقعا داشتم جرررر میخوردم خیلی محکم میکرد اخرشم همه ی ابشو ریخت تو کونمالبته ناگفته نمونه که قبلش از بس واسم خوردو مالید و انگشت کرد که منم ارضا شدمبعدش 1بار دیگه هم باهم ارضا شدیمو من رفتم خونه تازه فهمیدم که زیر گردنم کبود شدهاما خداروشکر کسی نفهمیدامیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته nanaaaa

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *