بردگي زوركي

0 views
0%

سلام من اميرم يه پسر عادي مث بقيه پسرا بلاخره بعد از سه سال دارم گي رو ترك ميكنم اين داستان واقعي و واسه من اتفاق افتاده اگه دوس ندارين نخونين هم ىرىناكه هم گيه اين رو هم بگم آمار ثابت كرده ٥٠٪ گي ها ميتوانند گي را ترك كنند توسط روش هاي ذهني خاص و به كمك يه روانشناس خوب خب خدا منو دوست داشت كه كمكم كرد كه الان ديگه گي نباشم و مث يه پسر عادي به زندگي ام ادامه بدم از همه پسرا هم خواهش ميكنم گي ها رو مسخره نكنن خيلي زجر ميكشن من تجربه اش را دارم آنها هم آدمند و حق زندگي دارند.خب ديگه پر هرفي بسه-بهار سال ٨٩ بود من دوم راهنمايي بودم كه مدرسه برنامه اردوي سه روزه ي مشهد گذاشت ما مدرسمون هم راهنمايي داشت هم دبيرستان روز اردو بود كه مديرمون ديد تعداد گروههاي راهنمايي و دبيرستان طوري نيست كه از هم جدا باشند و مجبوره يكي از اونارو بياره تو بروبچ راهنمايي منم كه سرگروه بودم ولي جرات نمي كردم مث بقيه بچه ها به اون دستور بدم داشتيم وارد كوپه مون ميشديم كه گفت سرگروه تويي گفتم بله گفت من ميلادم يه دست داديم و وارد كوپمون شديم .چند ساعتي از حركت قطار ميگذشت حدود ساعت يازده شب بود يكي از بچه ها خوابش برده بود من و ميلاد تختاي بالا رو برداشته بوديم داشتم تو آيپدم فيلم فرار از زندان ميديدم كه اومد كنارم نشست ولم داد به من شرع كرد به نگاه كردن خواستم آيپدو بزارم كنار كه گفت ميدي بازي كنم دادم و رفتم پايين داشتم لباسامو عوز ميكردم هي كف كفششو ميزد به سرمو ميگفت شوخي كردم رفتم مسواك زدم اومدم گفت ميشه امشبو نخوابي يه شب كه هزار شب نميشه صبح تو هتل بخواب من خوابم نميبره قبول كردم و رفتم رو تختش آيپدو گرفتم زدم تو شارژ خواستم بيام دوباره بشينم دستشو گذاشت زيرم چيزي نگفتم آدم شوخي بود گفتم داره شوخي ميكنه نا گفته نمونه چهارم ديرستان بود و ورزشكار و هيكلي بود منم كلا بچه كه بودم ريزه بودم لپتاپشو در آوردو گفت اهل فيلم سكسي هستي منم تازه چند ماه بود فهميده بودم سكس چيه و چندتايي فيلم ديده بودم گفتم باشه ديدم فيلم گي فتيش گذاشت يه جوري شدم زياد بدم نيوده بود دوستم نداشتم ديگه خستهزشده بودم فيلم سومي بود كه لم داده بودم داشتم ميديدم خوابم برد صبح كه بلند شدم ديدم منو خوابونده رو تختش خودش كنارم خوابيده بغلم كرده از جام بلندشدم اونم بلند شد رسيديم و به هتل رفتيم من بازم خوابيدم وقتي پا شدم ديدم فقط ميلاد هست گفتم كجان گفت رفتن حرم تو كه خواب بودي منم كه حال نداشتم خودمو زدم به خواب گفتم ميرم حموم تو حموم بودم كه با شورت اومد تو ترسيدم تازه فهميدم از ديروز منظور داشته گفت ميخوام فيلماي ديشبو كه ديديم رو كاراشو روت امتحان كنم ترسيدم تكيه. دادم به ديوار همونجور كه كيرمو گرفته بودم يكي خوابوند زير گوشمو گفت اينم استارتش بهتره كسي چيزي به كسي نگي چون حرفتو باور نميكنن راست ميگفت منو برد تو هال نشوندم رو مبل گفت خودتو آماده ميكني يه تشكم پهن ميكني اين وسط تا بيام رفته بود سوپر ماركت طناب خريده بود امد منو گرفت جيغ زدم جوراباشو يكيشو كرد تو دهنمو و دور دهنمو با طناب بست دستامو بست پشتمو پا هامم بست گريه ميكردم و مقاوت ميكردم جا به جام نكنه ولي منو به سمت اتاق كشيد و درو بست شرو كرد زدن با كمربندش هنوز جاش رو تنمه بعدم گذاشت در كونم باريذره تف كون آكبندمو وا كرد در جا كرد تو محكم تلمبه ميزد جيغ ميزدم چه فايده صدام در نميومد آبشو پاشيد رو صورتم بعدم كفشاشو پاشيد و اومد تو اتاق ازم خواست بليسم و دهنمو وا كرد خواستم جيغ بزنم كه گفت جيغ بزني دهنتو ميبندم انقدر با كمرلند ميزنم تا ديگه صدات در نياد سري به نشانه تاييد تكون دادم كفشو آورد جلو نليسيدم يا لگد زد تو صورتم بينيم خون اود ليس ميزدم كه دراورد با جوراباش ميمابيد به صورتم دست أخرم پاهاش گريه ميكردم و ليس ميزدم گفت ساك بزن بسه كيرشو كردم تو دهنم يه دفه كفت چيزي بيرون نريزه ها كيرش كامل سيخ نشده بود كه شاشيد معذرت حالتون بد شد ببينين من چه كشيدم گفت قورت يده از ترسم دادم بعدم براش ساك زدم دوباره دهنمو بست و شرو كرد به زدن كه بيهوش شدم وقتي به هوش اومدم تو رخت خواب بودم همه جام درد ميكرد لباس تنم بود گفت حالت خوبه گفت م آره مادر… گفت حالا كه انقدر بي ادبي پاشو لخت شو از ترسم دوباره لخت شدم و منو كرد اين دفعه دردش كمتر بود ولي بازم جيغ هاي آرومي ميزدم آخر سر محكم با دست زد در كونم و آبشو ريخت رو كمرم و هر شب هم كنارم خوابيد و منو كرد آخرشم برام جق ميزد من ديگه با جق به ياد دختر آبم نميومد از اون به بعد به جق گي عادت كرده بود ديگ به همه بعد اون سفر هركي ميخواست ميدادم ديگه كمكم افسرده شدم به روانپزشك مراجعه كردم تا با روش تلقين ذهني از گي خارج شدم اونايي كه سكس اولشون گي بوده معمولا گي ميشن بعضي ها هم ذاتا گي اند براي رهايي از گي دوستان عزيز به روانپزشك مراجعه كنيد شايد شماهم مث من باشيد و درمان بشيد مرسي تحمل كردين اين داستان درد آور رو اميدوارم واسه هيشكي پيش نياد لطفا فوحش كامنت نذارين اگه گذاشتين خودتونيننوشته Amir not gay

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *