بعد یک سال دوباره با عشق جدیدم شروع کردم

0 views
0%

سلام یه داستان براتون نوشتم به نام سکس با استاد شنا ی سری از دوستان اومدن پیام دادن ک هرزه ایو این حرفا باید ب ارزتون برسونم ک هرزه کسیه ک هر روز با اینو اون میخوابه هیچ ارزشی هم برا خودش قائل نیس من گفتم دستمالیم میکردن تا 17 سالگی آره اینطوری بود چون این چیزا معمولا تو سن نوجوونی مرسومه اونا انگشت میکردن منم انگشتشون میکردم ولی حس درونیم ب سمت انگشت شدن میبرد منو در مورد بدنمم دیگ کاری میتونم بکنم ب نظر شماااا خو اندامم سکسیه چی کنمباسنم بزرگه کمرم باریکه سینه ام دارم قیافمم خوبههر کی باشه نگاش میکنن واسع این چیزامم باید فش بخورم ینی؟؟بعدشم من یک سال گفتم با استادمون رابطه داشتم کسی ک یک سال با ی نفره چطوری میشه هرزه باشه؟؟ماشالا ب شعور ی سریاتونحالا میخوام خاطرع یکی دیگ از سکسامو برا اون دوستانی ک از داستانم خوششون اومده بود کنم بعد اینکه استادمون رفت من موندمو تنهایی کارم شده بود تو گروهای گی تلگرام دنبال ی شریک جنسی خوب و مثل استادم مطمئن بگردممن ک تو گروها گشتم کسیو پیدا نکردم ب نظرم شماهم نگردید فقط تو واقعیت دنبالش باشید فوتسال بازی میکردم شده بودم خوره هر کی بم میگفت بریم سالن ن نمیگفتم بهش چون بازیمم خوب بود هر حا میرفتم شمارمو میگرفتن ک برم باهاشون سالن یکی از این افراد ک شمارمو گرفت تو سالن فقط مهندس صداش میکردنبگم ازش ک بعدا فهمیدم اسم کامرانه 35 سالش بودو چون همیشه ورزش میکرد هیکل توپی داشت قد و هیکلشم بزرگ بودکامران شمارمو گرفته بودو همبشه هر سالنی بود بهم زنگ میزد ک بریم بعد ی مدت خیلی صمیمی شده بودیم باهم استخر کافه باغ همه جا میرفتیم من ک به نگاهای سکسی خیلی حساس بودم هر از گاهی وقتی بهم نگاه سکسی میکرد میفهمیدم و ی کاری میکردم ک بیشتر تو نگاهش بیامی بار ک باهم رفتیم تو باغش جوج بزنیم من همیشه جوجه هارو ب سیخ میکشیدم بعد کامران خودش کباب میکرد این دفع گفتم من کباب میکنم اونم خندید گفت هه تو ک بلد نیستی منم گفتم خو یادم میدی دیگ واساره بودم پشت کباب پز داشتم جوجه ها رو باد میزدمو میجرخوندم اومد ازپشت چسبید بهم ی دستم ک باد بزن بودو گرفت با راهنمایی گفت اینطوری باد میزنن خوشگلم چن دقیقه تو همون حالت مونده بودیم بهم یاد میدادمنم کیر نیم خیزشو رو کونم حس میکردمداشتم دیوونه میشدم یکی بعد ی سال از پشت بهم چسبیده بود وقتی هم حرف میزد گرمای نفسش ب گردنم میخورد من شل تر میشدمبعد چن دقیقه ولم کرد رفت منم جوجه هارو آماده کردم رفتیم خوردیمو بعد قلیونو شلم رفتیم چرت بزنیم من از قصد پشتمو کردم بهش خوابیدم بیینم چیکار میکنه بعد چن دقیقه تقریبا فک میکرد ک خوابیدم من همیشه باشرت میخوابم بلیزمم در میارم فهمیدم ک با دستش داره رونای سفیدو پر مینو لمس میکنه ب رو خودم نیاوردم اومد بالاتر رو کونم داشت میمالید ک من چرخیدم رو شکم خوابیدم کلمو کردم سمتش نگاهش کردم بهش گفتم ماساژم میدی؟؟اونم قبول کرد اومد نشست رو کمرم پشتمو ماساژ میداد بعد رفت پایین تر رو کونمو پاهام بعد گفت بشین دستاتو بده بالا سیناهامو ماساژ میداد میگف بهم جونم سینه هاشو بمالم برات سایز بگیره ما باهم کلا شوخی داشتیم ولی اون لحظه من شهوتو تو جشاش میدیدم بهش گفتم آره بمال محکم تر چنگ میزد ب سینه هام ی دفع درازم کرد ب کمر خوابوند منو شرو کرد خوردن سینه هام بعد چن دقیقه اومد رو گردنم منم تو نهایت شهوت بودم اومد جلو صورتم بهم گفت امروز مال منی گفتم بهش چرا پ زودتر نگفتی ک منو میخوای گفت روم نمیشد بعد گفتم عزیزم من در اختیارتم اینو ک گفتم شرو کرد خوردن لبام من تشنه عشق بازی بودم با حرارت پایان جواب لباشو میدادم زبونمون تو دهنم هم بودنمیدونم چن دقیقه شد ولی ولی لبای همو خوردیم بعد من شرو کردم ب خوردن سینه ها و گردنش همینطوری خوردم اومدم پایین تا رسیدم ب شلوارکش کیر شق شدشو از رو شلوار گاز میگرفتم میگفت توله دوسش داری؟؟بکش پایین ببینش شلوارکشو در آوردم شرتشم با دندونم کشیدم پایین این کارم شهوتی ترش کرد بعد شرو کردم خوردن کیر تمیزش انگار از قبل برام آماده کرده بودش تمیز و بی مو با ی پیش آب خوش مزه ک میکش میزدم براش عاشق کیر خوریم خصوصا کیر تمیز اینقد خوردم براش تا خودشم بلن شد تو دهنم تلمبه میزد ک ارضا شد تو دهنم آبشو ریخت با آب کیرش تو دهنم بازی میکردم بعدش تفش کردم رو سینه هام مالیدم ب بدنمافتاد ولو شد تو بغلم شرو کرد دوباره ب لب خوری بعد گف من کون میخوام گفتم باشه عزیزم فقط باید برم خودمو تمیز کنم رفتم دستشویی خودمو تمیز کردم تا رسیدم اول رفتم سراغ کیرش شرو کردم ب ساک زدن کیرش بلند شد گشت تو خونه باغ رو هیچ کرمی نبود روغن مایه آورد گفت با این میکنم منم گفتم عزیزم فقط هواست بهم باشه گفت تو عشق منی نمیذارم درد بکشی دراز کشیدم ب کمر شرو کرد سوراخمو روغنی کردن کوت تنگمو انگشت میکرد 1 بعدش 2 بعدش 3 انگشتی آخرش 4 انگشتی حسابی کونم بلز شده بود دوباره کیرشو گذاشت دهنم ک بساکم خیسه خیسش ک کردم رفت پشتم کیرشو حسابی روغنی کرد دوباره شرو کرد ب انگشت کردن من ک کونم دیگ طاقت نداشت گفتم بهش بکن دیگ مردم منگفت باشه عزیرم میخواستم خودت ازم بخوای سر کیرشو گذاشت دم سوراخم آروم آروم کرد تو درد داشت ولی خیلی زود عادت کردم چون خوب بازم کرده بود بعد اینکه کیرشو جا کرد تا دسته تو کونم در آورد تا آخر بعد فرو کرد تا ته چن بار اون کارو کرد منم کونم حسابی جا باز کرده بودم آماده تویی برداشتن شده بودم اونم ک اینو فهمیده بود تلنبه هاشو شرو کرد مدام قربون صدقم میرفت عزیزم عشقم کونیه من تو بهترین بچه کونی عشقم بعد پوزو عوض کردیم رو کمر خوابیدم پاهامو گذاشت رو شونش کیرشو گذاشت رو سوراخم با ی حرکت کرد تا ته تو کونم دوباره تلنبع ها شدت گرفت تو همون حالت مدام سینه هامو میمالید بعدش میچسبید بهم لب میگرفت ازم واقعا تو سکس حرف نداشترفت دراز کشید حالا نوبت هنر نمایی من بود نشستم رو کیرش پشت بهش بود جوری که لمبرای کونم که مثل ژله بالا پایین میرفتو میدید عاشق این پوزیشنم کلی سواری کردم رو کیرش اونم مدام ازم تعریف میکرد دوباره منو خوابوند رو کمر ایندفه جوری میکرد مثل اینکه داشت آبش میومد منم نقطه جیم ب شدت داشت تحریک میشد تو همون حالت ارضا شدم این واقعا بهترین نوع ارضا شدنه اهل دلاش میدونن چی میگم من ک ارضا شدم سوراخم هی بازو بسته میشد کامران میگفت جوووون سوراخو برم چ دل دلی میزنه بعدش اونم بعد چنت تلنبه درس درمون کشید بیرونو آبشو ریخت رو سینه هام بعد من شرو کردم ب مالیدن آبش رو سینه هام ولو شد رو زمین منم همینطور بعد چن دقیقه رفتیم تو استخر باغیشون ی شنا کردیم تو آبم کلی بهم چسبوند و باهام عشق بازی و لب بازی کرد این بود شروع دوباره سکسای من با دومین عشقم ممنون ک خوندید عشقاااانوشته مانی

Date: January 24, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *