بهترين شب من و خواهرم

0 views
0%

سلام خوشكلااسمم ارمينه 20سالمه .اهل چاخان هم نيستم از الانم ميگم داستانم واقعى نيست. خوب داشتم ميگم ارمينم 20سالمه يه خواهر دارم خيلي خوشكله اسمش پريساست قدش 175وزنشم 60دختر پرو خشكليه سايز سينشم 85منم قدم 195.وزنمم 86.ماجرا از اونجايي شروع ميشه كه يه شب گوشيه مادرم زنگ ميخوره كه مادربزرگم بود زنگ زد به مادرم گفت بيا بيمارستان خواهرت يني خاله من داره بچش بدنيا مياد. منم چون مادرم رانندگى بلد نيست بابامو صدا كرد كه با هم برن (ماجرا بره دوسال پيشه اون موقع خواهرم 16سالش بود)خواهر من اول ميخواست بره ولي وقتي فهميد اونيكي دختر خالم داره ميره بيمارستان ديگه نرفت چون باهاش قهر بود. من از موقعى که از کس و کون سر در اوردم تو کف خواهرم بودم خواهرمم زياد ديد ميزدم خودشم ميدونست يبار ساق پوشيده بود كسش حدي تپل بود که شلوارو داشت پاره ميكرد .داشتم ميگفتم مادرم اينا كه رفتن من خواب از كلم پريد خواهرمم همينتور خوابش نميومد هوا سرد بود خواهرم رفت بره خودش يه قهوه درست كنه منم گفتم بره منم درست کن. منم چون خوابم نميومد ماهواررو روشن كردمو زدم كنال ersian oskial. داشت يه فيلم خيلي ترسناك نشون ميداد خواهرم قهورو اورد نشست اونور زير پنجره به يه صحنه خيلي ترسناك رسيد خواهرم جفت كرد گفت کنالو عوض کن منم گفتم تازه حساس شده اونم گفت خوب من ميترسم منم گفتم خوب بيا بغل من بشين اونم از خدا خواسته پريد اومد بغل من نشست .يه لباس خواب پوشيده بود كه نوك سينه هاش معلوم بود منم شبا معمولا با يه شرت تنگ مىپوشم خواهرم که اومد پيشم نشست يه پتو روى پاى من بود برداشت روى پاى هردوتامون گزاشت. منم تا بدنش به بدنم خورد درجا کيرم راست شد خواهرم متوجه شد كه كيرم سيخ شده يه نيش خنده زد من گفتم چرا ميخندي گفت پتورو بردار گفتم چرا گفت بردار خودت ميفهمي منم ميدونستم چرا اين حرفو زده كنده پرو يي كردم پتورو برداشتم خواهرم کيرمو كه ديد جفت كرد تا از خجالت تا ميخواست بره اتاقش دستشو گرفتم گفتم خودت ميدوني چى ميخوام گفت ارمين زشته من خواهرتم منم گفتم من دارم ميميرم كيرمم خودت ميبيني راسته ديدم هيچى نميگه زول زده به کيرم من با دستام شروع كردم به مالش سينه هاشش واااي چه سينه هاي گرد و خوش فرمى داشت .شروع کردم به لب گرفتن لباشو گردنشو خوب خوردم لباس خوابشو که دادم پدر کسشو که رو شورت ديدم جفت كردم .يه كس پللللللل که يني خوشكل تر از اون تو فيلم سوپرم تاحالا نديده بردم شرتشو كنده يه ليس از كسش كشيده صداي اهش تو گوشم پيچيد ديدم خودش داره ميگه ارمين منو بكن منم از خدا خواهسته رفتم روعن از اشپزخونه برداشتم زدم به کيرم و يخورده به سوراخ كون پريسا اول با به انگوشت بد دوتا بد به زور سوميم انداختم يكم كه باز شد…..كيرم تا ته كردم كه گريش در اومده بود بعد ده ديقه تلمبه زدن ابمو همرو ريختم تو كونش. بعد با هم رفتيم حموم (تمام اسما تو داستان تخيلي بودنو از مخم در اوردم ببخشيد كه راستشو گفتم اميدوارم همين راس گفتم دليلي بشه بهم فش ندين )نوشته محمد

Date: January 21, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *