بهترین سکس تارا

0 views
0%

سلاماولین بارمه که مینویسمدوست پسرم پسر خیلی ساکت و ارومیهتو یک سالی که باهمیم سکس داشتیم اما خیلی یکنواختمن خودم سکسی که توش یکم خشونت باشرو دوست دارم علی(دوست پسرم) هم این موضوع رو میدونه اما تو سکسامون تاحالا این کارو نکرده بودتا چند روز پیش که منو دعوت کرد خونش رفتم و کنارهم نشستیم و حرف میزدیم همدیگرو بغل کرده بودیم ک صورتش رو به صورتم نزدیک کردکم کم لباشوکشید رو لبام منم همراهیش کردم و دیگه کامل داشت ازم لب میگرفت با یه دستش کمرمو گرفته بود و یه دستش رو سینممحکم سینمو فشار میداد و منم لذت میبردمبعد دستمو گرفتو بردتم تو اتاقرو تخت دراز کشیدیمو لباسش رو دراورد و اروم اومد رومو شروع کرد لبامو خوردن و لباسامو دراوردنحالا جفتمون فقط با یه شرت بودیمکم کم از لبام رفت سمت گردنمو اروم زبونشو روش میکشیدو میبوسید بعد رفت پایین و شروع کرد به خوردن سینه هامنوکشونو اروم گازمیگرفتو میک میزدمنم همونجور که زیرش بودم دستمو بردم سمت کیرشو بازی میکردم با یه دستشم با کسم ور میرفتیهو از روم بلند شدو شرتم رو دراورد و دستشو انداخت زیر پاهام ازتخت کمرمو بلند کردو شروع کرد لیسیدن کسم اونقد محکم این کارو میکرد ک حس کردم دارم بیهوش میشم کم کم حس درد میکردمانگشتاشو یکی یکی میکرد تو کسم و محکم جلو عقبشون میکرددیگه واقعا درد داشتم بش گفتم علی بسه ولی با حرفم شدتشو بیشتر کرد یه لحظه مکث کرد ک فکر کردم دیگه تمومه اما دوباره پاهامو گرفت بالاو با انگشتاش باهام بازی میکردو چوچولم رو میخوردحس خیلی خوبی بود همون سکسی بود ک میخواستمیه لحظه حس کردم بدنم لرزیدو ارضا شدمحالا نوبت علی بود دراز کشیدرفتم بین پاهاشو کیرشو گرفتم دستمکیرشو کردم تو دهنمو همه جاشو براش میخوردمیهو خودشو یکم به بالا کشیدو سرمو فشار داد رو کیرش حالت تهوع گرفته بودم اما اون محکم تودهنم فشار میداد تا بلاخره ول کردو افتادم رو تخت پاهامو گرفت بالاو کیرشو با شدت فشار داد تو و تلمبه میزد اولش درد داشت اما کم کم تبدیل به لذت شد و منم خودمو بهش فشار میدادم و کمرشو فشار میدادمتا با اومدن ابش از روم بلند شدو لبای همو بوسیدیمو تموم…نوشته تارا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *