بهترین سکس سمیرا

0 views
0%

سلام.این اولین داستان منه که دارم مینویسم براتون.من اسمم سمیرا 22 ساله هستم.راستش این داستان که دل چسب ترین سکس من هست با دوستم رضا.اما قبلش باید یه چیزیرو تعریف کنم1 سال پیش با یه پسری آشنا شدم به اسم علی.بعد از یه مدت کاملا بهش علاقمند شدم.و اون هم همین ادعارو داشت.من تا اون موقع سکس نداشتم.قرار بود که علی بیاد خواسنگاری من..منم حرفاشو باور کرده بودم و به شدت بهش وابسته بودم و فکر میکردم مال منه..از من خواست سکس کنیم چون ما مال هم هستیم ومن قبول کردم.اولین سکسم بکارتمو ازم گرفت و بعد ازون دیگه جواب تلفنای منو نداد…یکی دو ماه کاملا افسردگی گرفتم چون پول نداشتم و هیچ دکتر رو هم نمیشناختم.و تبدیل به خانم شده بودم…تا با رضا آشنا شدم و بعد از مدتی به هم علاقمند شدیم..و با هم سکس داشتیم و من براش تعریف کردم که پرده ندارم و اونم منو برد دکترو قراره ترمیم کنم..اماسکس من با رضا برای 8روز پیشه که بعد از تعطیلات عید به شدت دلمون برای هم تنک شده بودروز15 فروردین بود که بعد از25روز قرار بود برم خونش من و اون واقعا عاشق هم هستیم و هر دوتامون زیبا هستیم.من قد 170 وزن162سینه های 75 موهای مشکی و چشمای مشکی دارم وررضا هم موهای قهوه ای و قد 175و چهره بانمک..وقتی درو باز کرد چند ثانیه فقط به هم نگاه کردیم و همو بغل کردیم..رضا شالمو از سرم درآورد و موهامو بو کرد و منم میبوسیدمش..با هم وارد اتاق خواب شدیم روبروی هم روی تخت نشستیم و شرو ع کردیم به خوردن لبای هم،سر رضا توی دستام بود و لباش توی لبام.رضا بند مانتومو باز کرد و منو که یه تاپ مشکی پوشیده بودمو محکم بغل کرد و فشار داد و دوباره لب کرفت تاپمو ازتنم در آوردو تا سوتین بنفشمو که اولین بار بود میزدم دید گقت وااااااااای جووووووووووونمییییی سمیرا ومنو پرت کرد روی تخت و از روی سوتینم سینه هامو میلیسید منو به پشت کردو همونطور کا سر من عقب بود و لبامو میمکید بند سوتینو باز کردو سینه هام تو دستش بود و کیرشو میمالید به پشتم..دوباره برم گردوند و سینه هامو با ولع میخورد منم دیوونه شده بودم سرشو فشار دادم به سینه هام،گازشون میزدو جیغ میکشیدم من که دیگه حشری شده بودم بلند آآآآآآآآآآآااااااه و اااوووووه میکردم…آآآاااااخ بخور رضا..گاز بزن همشو بخور..فشار بده.. دستشو کرد توی شلوارمو کسمو میمالید که خیس خیس شده بود و شلوارمو کشید پایینو و دستشو روی شرتم میمالید..بلند شدم ولباسشو از تنش درآوردم و بدنشو لمس کردم و خودم خوابیدم روش و ازش یه لب محکم گرفتم و سینه هاشو گرفتم به دهنم من عاشق سینه لیسیدنم بعد زبونمو میکشیدم لای سینه هاش که رضا عاشق این کار ه.و شکمشو از آب دهنم خیس کرده بودم ..برای اینکه حشریترش کنم و بیشتر لذت ببره از روی شلوار کیرشو میلیسیدم اما دیگه خودم طاقت نیاوردمو شلوارشو درآوردمو کیرشو بوسیدم و افتادم به جونش قربووون کیرت بشم..اوووووووووووومممممم …دهنم پر از آب شد ریختم روی تخماش تخماشو میلیسدو رضا با داد میگفت بخخخخخخو نوش جونت و من حشری تر میشدم بهم گفت 69 بشم و منم رفتم روش وکیرش توی دستم بود و کسم افتاده بود روی صورتش شرتمو کشید بیررون و زبونش وگذاشت لای کسم منم کیرشو تند تند لیس میزدم میمالیدم بعد از روش بلند شدم و رفتم دوباره روبروش اما پاهاشو گذاشتم روی شونم وخم شدم و تخماشو لیس میزدم که بهم گفت بسه عزیزم میخوام بکنمت..منو خوابوندو ازم بوسه های ریز میکرد چون اینکار خیلی حشریم میکنه..پاهامو باز کرد یه زبون روی کسم کشید که آه بلندی کشیدم و گفت جوووووووووووووون کیرشو به کسم میزد و بر میداشت ومنو تشنه تر میکرد تا گفتم رضا تورو خداااابکننننننننن..مردم دیگه..پاهامو گذاشتم روی شونه هاشو کیرشو گذاشت روی کسم افتاد روم لبامو گرفت و سینه هام تو دستاش بود..تلمبه میزد منم میگفتم تا ته بکننننننننننن بکن جر بده منو واونم آه وآوهش درو امده بود که من چسبوندمش به خودمو با یه آه بلند ارضا شدم..بغلم کرد و قربون صدقم رفت و دوباره کیرشو آروم کرد توی کسم بعد از دو سه بار تلمبه زدن داد زد سمیراااااااااااااااااو کیرشو کشید بیرون آبشو ریخت روی سینه هام و افتاد روم ..من میبوسیدمش و نازش میکردم..بعد با دستمال سینه هامو پاک کرد و بغلم کرد و کنار هم خوابییدیم…نوشته سمیرا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *