بهروز و شروع سکس کامل با داوود

0 views
0%

سلام به همه دوستان عزیز.این اولین باره که از خاطرات خودم مینویسم پس احتمالا ایرادات زیاد داره که ببخشید. این خاطرات من هست که گی هست و هرکسی دوست نداره نخونه.شروع داستان گی شدن من برمیگرده به 16 سالگی من. اسمم بهروز (اسم مستعار) قدم 170 و وزنم 62 کیلو بچه خوشگل محل با یه کون قلمبه و سوراخی داغ بودم. خونه ما تو تهران و یه خونه دو طبقه که طبقه بالا کامل در اختیار من بود و من با دو تا از بچه ها به نام شهریار و داوود گاهی میرفتیم بالا و آتاری بازی میکردیم. شهریار قدی 160 سانتی و کیری کوچیک داشت که ویژگی عجیبی داشت. به سرعت ارضا میشد و قابلیت چند بار ارضا شدن رو توی یکساعت داشت که اصلا به درد حال کردن نمیخورد به عبارتی یه خروس بود اما داوود هم قد خودم که کیر کمی کلفت و نرمی داشت. یکی از روزها که بازی میکردیم، آتاری خراب شد و ما هم بعد از کلی کلنجار رفتن با آتاری نشستیم به صحبت کردن که صحبت کشید به سکس و کیرهامون راست شد که شهریار گفت بکشیم پایین و بعد هم شروع کردیم به ور رفتن با هم و به نوبت میخوابیدیم روی هم و لاپایی میکردیم. نوبت من که شد بخوابم شهریار نشست کنارم و داوود هم نشست روی کونم. شهریار لای کونمو باز کرد و داوود هم یه تف انداخت و سعی کرد کیرش رو بکنه تو که بعد از چند دقیقه تلاش و به آرومی کیرش رو بعد یه کم درد و درآوردن و دوباره کردن نصفه و نیمه کرد تو و شروع کرد به تلمبه زدن و کردن. و این لذتی عجیب برام داشت. داوود بدون اینکه آبش بیاد درآورد و بعد هم شهریار کرد و بعد هم نوبت من شد که من هم توی هردوشون فرو کردم و این کون کونک بازی با جق زدن تموم شد. این موضوع گذشت تا یه هفته بعد که داوود دم در بهم گفت میای بریم بالا حال کنیم یه حال درست و حسابی دو نفره؟ که منم ازخدا خواسته گفتم باشه و این اولین سکس کامل و شروع سکس هامون بصورت کامل و جدی بود.رفتیم بالا و در رو بستیم و رفتیم سمت تخت که داوود محکم منو بغلم کرد و شروع کرد به لب گرفتن و مالوندن. در همون حالت به سمت تخت میرفتیم که وقتی به تخت رسیدیم از خودم جداش کردم و شروع کردم به درآوردن لباسهام و اونم لخت شد. و دوباره منو بغل کرد و شروع کردیم به لب گرفتن و مالیدن کیرهامون بهم. بعد چند دقیقه داوود منو برگردوند و از پشت منو بغل کرد و کیرش رو گذاشت لای کونم و شروع کرد به خوردن و بوسیدن گردن و پشت گوشم و این کارش منو از خود بیخود کرد. همونطور که بغلم کرده بود و منو میمالوند بردمش به سمت کشو و در کشو رو باز کردم و یه کرم درآوردم و نشونش دادم فهمید که آماده دادنم و اونم یه جون گفت و منو برد سمت تخت و انداخت روی تخت و رفتیم تو بغل همدیگه و ادامه لب و پیچ و تاب خوردن تو بغل همدیگه که بعد چند دقیقه داوود کنار گوشم گفت بهروز، آماده ای؟ بکنمت؟ و منم با لذت بهش گفتم آماده ام و در اختیار تو داوود، بکن عزیزم. داوود گفت پس برگرد و من برگشتم و اون نشست روی رونهای پام و لای کونمو باز کرد و سوراخمو نگاه کرد و شروع کرد به زدن به در کونم که این کارش منو دیوونه کرد و لحظه شماری میکردم که بکنه. جعبه کرم رو برداشت و با انگشت سرواخ کونمو اول با یه انگشت و بعد دو انگشت چرب کرد و بازش کرد و بعد هم کیرش رو حسابی چرب کرد و به من گفت لاشو باز کن که منم کمی قنبل کردم و با دستهام لای کونمو باز کردم. توی اون لحظه از شدت شهوت و لذت سکس قلبم توی دهانم بود و شدیدا منتظر ورود کیرش به کونم. داوود هم درحالی که یه دستش رو حایل کرده بود روی شونه هام با دست دیگش کیرش رو گذاشت روی سوراخ کونم و آروم شروع کرد به فشار دادن. تا نصفه که رفت دردم اومد که بهش گفتم دربیاره تا دردش آروم بشه. کیرش رو درآورد و دوباره چربش کرد و بعد آروم درگوشم گفت دردت خوب شد؟ بکنم؟ که با تایید من و باز کردن لای کونم دوباره گذاشت و فشار داد. تا نصفه که رفت من کونمو ول کردم و دستهامو بردم سمت کمرش و کمرش رو از بغل آروم کشیدم پایین و داوود متوجه شد من دوست دارم تا ته بکنه که خوابید روم و دستاشو محکم دورم حلقه کرد وآروم و بدون مکث تا ته فرو کرد تو کونم که همزمان با هم وقتی به ته رسید آه کشیدیم. داوود یه دقیقه همونجور نگهش داشت تا کیرش جا باز کنه و منتظر تایید من برای تلمبه زدن که من کمی کمرمو دادم بالا و بعد آوردم پایین که داوود متوجه شد که من تلمبه میخوام و میتونه تلمبه زدن و شروع کنه و شروع کرد به تلمبه زدن. هردومون توی اوج لذت بودیم و من نهایت لذت رو میبردم و دوست داشتم این پر و خالی شدن کونم خوردن شکمش به کمرم و محکم گرفتنم ساعتها ادامه داشته باشه. بعد از یه پنج دقیقه تلمبه زدن گاهی تند و گاهی آروم داوود گفت داره آبم میاد که من سریع چرخیدم و کیرش بیرون اومد. نمیخواستم به این زودی آبش بیاد. وقتی کیرش بیرون اومد چرخیدم و رودرو قرار گرفتیم و بهش گفتم نمیخوام به این زودی آبت بیاد کمی صبر کن داوود گفت خیلی دوست داری من میکنمت و منم بغلش کردم و در گوشش گفتم خیلی لذت داره و شروع کردم به لب گرفتن. بعد دو سه دقیقه گفت میتونم دوباره بکنم که منم گفتم البته عزیزم ولی هروقت خواست آبت بیاد صبر کن. اون از روم بلند شد و نشست بین پاهام و منم پاهامو انداختم روی شونه هاش و داوود هم کیرش رو دوباره فرو کرد تو و اینبار هی در می آورد و فرو میکرد و این کارش حال منو بد میکرد که کمرش رو گرفتم و کشیدم جلو و اونم تا دسته فرو کرد و اومد تو بغلم و شروع کرد به تلمبه زدن و لب گرفتن. پوزیشن سختی بود اما خیلی لذت داشت. این که تو بغل یکی هستی و اون داره ازت لذت میبره خیلی برام لذت داشت. بعد چند دقیقه دیدم داوود بلند شد و کیرش رو درآورد و منو برگردوند و به حالت سگی قرار داد و دوباره شروع کرد به کردن. این پوزیشن خیلی زود هم منو خسته کرد و هم داوود رو که در حالی که کیرش توی کونم بود افتاد روم و فشارم داد که من ولو شدو روی تخت و اونم افتاد روم و به تلمبه زدنش ادامه داد. بعد از یه حدود ده دقیقه کردن من سوراخ کونمو سفت کردم که داوود در گوشم گفت اینجوری سفت میکنی خیلی حال میده ولی زود آبم میاد. منم در حالی که سوراخ کونمو سفت نگه داشته بودم گفتم عیبی نداره اگه خسته شدی و میخوای آبت بیاد بزار بیاد که داوود هم گفت کجا بریزم؟ بریزم تو؟ منم گفتم هرجا دوست داری بریزعزیزم. داشتم اینا رو میگفتم که دیدم داوود منو سفت بغل کرد و با چند تا تلمبه محکم و نفس زدن و آه و ناله بلند کنار گوشم، پایان آبش را با چند تا ضربه محکم و درحالی که نبض کیرش رو توی کونم همزمان با داغی آبش حس میکردم توی کونم خالی کرد و اون لحظه اوج لذت من بود که بعدش داوود افتاد کنارم و من هم سریع در حالی که هنوز توی اوج لذت اومدن آب داوود توی کونم بودم، برگشتم و خودمو ارضا کردم و بغلش خوابیدم. وقتی حالمون جا اومد داوود اومد روم و درحالی که بغلم کرده بود و بوسم میکرد توی گوشم گفت خیلی عالی بود بهروز خیلی لذت بردم. منم گفتم منم خیلی حال کردم داوود جونم. هروقت بخوای میتونی بیای اینجا و با هم حال کنیم. و این شد شروع سکسهای ما که به مرور کامل تر و لذت بخش تر شد. اگر دوست داشته باشید ادامه سکسهام با دیگران رو هم براتون تعریف کنم.نوشته بهروز

Date: July 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *