بيشتر انتقام بود تا سكس

0 views
0%

من اميرم ١٨ سالمه .. مي رم سره اصل مطلبحدودا ٧ ٨ ماه پيش بود كه با يه دختر اشنا شده بودمو ، از اون لاشياي درجه يك بود ، خودشو مريم مقدس نشون مي داد ولي ….از جلو ام باز بود و من قبله سكس نميدونستم چون گفته بود سكس نداشته ولي سره سكس داشتم مي مالوندم كسشو كه گفت سوراخم دارها فقط همين جلو نيست ، اولا يه رفتارايي داشت كه وابستش شدم ولي بعد كه فهميدم چجور ادميه ، تا جايي كه كمرم بالا پايين ميرفت كردمش ، تو اخرين سكسم از دستم در رفتو ابم تو كسش خالي شد يكمش و بعده چند روز كه از اون سكسمون مي گذشت بهم زديم ، اونم الكي برا اينكه منو بترسونه و اذيتم كنه گفت كه حاملست ، خايه كرده بودم ، زندگي نداشتم هي تهديد مي كرد ، ولي بعضي جاها سوتي دادو منم شك كردم و يه جا ديگه خيلي بد ريد گفت اگه مي خاي از شرّه اين بچه خلاص شي بهم ٥٠٠ تومن بده ، اونجا بود كه ريد …پول سقط جنين اونجوري كه پرسيده بودم ٨٠٠ تومن حد اقل بود ، اگه ام يكم پول خودش بخواد خيلي بيشتر از ٥٠٠ تومن ميشه .. ديگه يه اس دادم بش سيكتيرو جوابشو ندادم ، بعده ٢ ماه ديدم اس داده ميشه بر گردي ؟؟منم داشتم درس مي خوندم و ديگه تو فازه كس نبودم اخه كنكور داشتم ، من جوابشو ندادم تا فردای اون روز كه اس دادم بش ، ساعت ٥ خونمون ، اونم گفت باشه ، هميشه خونم از ٥ تا ٩ خاليه ، خلاصه شد فرداو منم حشره حشر ، موندم از پله ها بياد بالا ، پشت در بودم ، تا اومد بالا ، باهاش اصلا حرف نزدم ، اجازه ام ندادم اونم بحرفه ، لباسشو در اوردمو انگشتمو كردم تو دهنش ، بردمش طبقه بالا رو تختم كه سريع بعدش لخت شدم ، بزور بردمش پايين گفتم بخورش اونم مثل جنده لاشی ها مي خورد خيلي خوب بود ، وسطاي ساك زدن گفت امير اومدم حرف بزنيم نه سكس كنيم ، گفتم فقط بخورو اونم ادامه داد ، يه ٥ ديقه كه خورد ابم اومد خيلي بدش ميومد كه اب بريزه تو دهنش ، من هميشه مي گفتم بش ولي اين دفعه نه ، همه ابم تو دهنش خالي شد يدونه كيرمو گاز گرفت كه از درد مردمو گفت بم كسكشش … بعد لخت شد ، منم ،گفتم سگي بخوابه گزاشتم تو كسش خيلي داغ بود كيرم داشت ميسوخت.، همونجوري كه داشتم مي كردمش ، يهو ياده اين افتادم كه چقدر اذيتم كرده ، با انگشتم كونشو يكم باز كردم بعد روغن برنزه كه كناره ميز بودو ماليدم به سوراخش كه خيلي چرب كرد ، بعدش اسپري بدن و برداشتم كردم تو كونش كه به معناي واقعي جر خورد ، خيلي قطره اسپري زياد بود ، جيغ زدو مي خواست در بره، ولي با اون يكي دستم قفلش كردم ، اسپريو هي تا ته مي كردم تو كونش خودمم تلمبه ميزدم ديگه اشكش در اومد منم ابم داشت ميومد ، گفتم بش اسپري دوس داري يا اينكه ابمو بخوريبا گريه گفت مي خورم ، ولش كردم كه اومد كيرمو خوردو ابم ريخت دهنش ، منم لش كردم رو تختو مي خنديدمو بش گفتم جنده لاشی خانوم سر به سرم نزار اينجوري ميشي بعد.. با گريه لباسشو پوشيد و عينه پرگار را ميرفت منم مي خنديدم ، همينجوري فحشم مي داد و رفت ، بخدا ادمه لاشي اي نيسم نميدونين چه بلا هايي سرم اورد با ابن كار نصفشم جبران نشد ولي دلم خنك شد.. بخوام بگم كاراشو طولاني تر ميشد از اينداستان كاملا واقعيه ، باور نميكني به كيرمانوشته amiirr

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *