بچه کونی شدنم

2594
Share
Copy the link

سلام…من اسمم سهیل اهل زنجانم حدودا ۱۷۳ قدم ۷۰ وزنم و ۱۸ سالمه داستان برمیگرده ب پارسال تابستون ک با دوستام دختر بازی میکردیم ی روز تو پارک بودم با دوستم هادی ی دخترو پسریو دیدم تو ماشین دارن مشروب میخورن ب هادی گفتم هادی تاحالا خوردی گف نه گفتم میخوام بخورم ببینم چجوریه گفت من نیستم نه حالم بد میشه از خونه دعوام میکنن منم ک کلا دنبال مشروب بودم از یکی خواستم برام بیاره شماره ساقی داد منم شب زنگ سلام مشروب میخوام گفت اشتباه گرفتی ب دوستم گفتم یکم بهم فوش داد بعد گفت نباید اونجور میگفتی خودش زنگ زد قیمت هم پرسید گفت بیار کوچه شقایق خلوته اونجا بده بعد دوستم رفت بهم گفت برو اونجا وایسا اومد ۴۰ تومنو بده گفتم باشه گفتم اونجا برام اورد رفتم دو استکان با نوشابه تنها خوردم دیدم حال میده اونو نصف کردم نصفشو ریختم تو جوب چون جایی برا بردن نداشتم منم مست مست بودم حالم خراب راستش چیزی یادم نیس فقط یادمه دوستم گفت میاوردی باهم میخوردیم خلاصه ی هفته نگزشته دوباره زنگ زدم اورد ساقی انگار ازم خوشش اومده بود گفت میرم بخورم تنها بیا مهمون من منم ازخداخواسته گفتم مزاحم نباشم گفت نه سوار ماشین شدم رفتیم تو ی باغ اونجا به من ریخت خوردم ولی کم چون شب مهمون بودم…بهش گفتم خوردیم دیگه بریم گفت نه کجابربم گفتم خونه دا خندید پاشد بهم گفت لخت شو من گفتم چی اومد نزدیک گفت مگه نمیگم لخت شو کمربندمو باز کرد دهنمو تا باز کردم ی سیلی زد گفت خفه میشی خلاصه لختم کرد بعد خودش لخت شد کیرشو تف زد برد سمت کونم جا نمیشد تو کونم منم گریه زاری میکردم تمنا میکردم بیخیال شه نشد قول داد حرفی نزنم همیشه در خدمتم باشه منم ناچار قبول کردم بهم گفت سهیل خان دهنتو بیار منم باز کردم کرد تو دهنم‌گفت بخورمنم خوردم حال داد بهم منم ک میخوردم کیر کلفتشو گفت تف بزن روش بعد برگرد چاردستو پا بشین منم برگشتم ب کونمم ی تف زد انگشت کرد بعد کیرو هل داد تو ی دردی داشتم ک دوس داشتنی بود برام تلنبه میزد منم حال میکردم بعد دراورد با دست خودش جلق میزد ولی نوک کیرشو گذاشته ب ود دهنم ب زور هرچی داشتو خالی کرد تو دهنم منم خوردم خوشم اومده بود ولی یکم چندشم شد بعد لباسامو پوشوند سوار ماشین کرد هردومون بیحال تو محله پیادم کرد و رفت منم ک حال کرده بودم گی دوطرفه شدم‌ بچه های محله همه از دم منو نزدیک ب ۵ بار کرده بودن دیگه فقط مفعول شده بودم جوری که کوچون بنبست بود خلوت بود معمولا ب کیر دوستام تو کوچه ساک میزدم ابشونو میخوردم یا مکان جور میشد میرفتم میدادم یا مکان هم جور نمیشد میرفتیم دسشوویی های پارکا مخصوصا خرابه بود اونجا….یبارم سه نفری جرم دادنجلو درمون منتظر دوستم رضا بودم بیاد خونمون جون خالی بود اون اومد رفتم تو ساک زدم براش یعنی کار پیش اومد رفت جلو درنشسته بودم با گوشی بودم همون ساقی با دونفر اومدن سوار ماشین کردن بردنم تو ماشین براشون ساک زدم رفتیم تو ی خونه اونجا لختم کردن سه تایی نوبه ای ی بار منو کردن دیگ بیهوش میشدم دا اونقد درد میکردم…نوشته سهیل

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *