بی غیرت جلوش زنشو میگان

7803
Share
Copy the link

بی غیرت جلوش زنشو میگان

محبوبه:
لباتو بزار رو لبام
محکم بوسم کن
صورتتو لمس کنم
بچسبیم به هم
روبه رو هم بخوابیم
پاهاتو بزار رو کمرم
چیو بوسیدی ؟
فشارم بده
محکم بگیر تو بغلت
فشار بده فشار
کیرتو بزار لای پام
لای رونام
فشار بده
الان سرم تو سینه ت
کیرتو میگیرم
میزارم لای پام
لای رونم
رونای نرمم
اخ
سامی
حالا تو بیا رو دستم
یه وری بخواب
سینه مو بخور
نوکشو محکم دندون بگیر
نوکشو لیس بزن
اون یکیشو محکم با دستت بگیر
بمالش
فشار بده سینه مو
سرتو بکن لای سینه م
با دوتا دستات بگیرشون
فشار بده
بیا روم بخواب
کیرتو بزار لای پام
بعدش سینه هامو بخور
یکی این یکی اون
تو چشمام نگاه کن
لبامو بخور
زبونمو بخور
گردنمو دندون بگیر
لیس بزن
کیرتو بکن تو کوسم
محمکم فشار بده
جون محبوبه
عشق محبوبه
فشارم بده
سامی
شاشمو بخور
ابمو بخور
کوسمو لیس بزن
با نوک زبونت لیس بزن
کوسمو بخور
کوسمو لیس بزن
اخ
اومد
سامی چیشم ریخت
اخ اخ
وای
کوسمو دندون بگیر
کوسمو از بالا تا پایین لیس بزن
شاشیدم سامی
ریخت تو دهنت
چشماتو باز کن
ببین
شاشیدم سامی جون
تمومش ریخت
کوسم خیس خیسه
خیلی شاشیدم سامی
خیلی همش ریخت
بیا لیس بزن کوسمو
اومدم
صاف بخاب
اومدم روت
با دستم کیرتو میگیرم
فشار میدم
محکم تا از درد بمیری
محکم فشارت میدم تا دردت بیاد
میام روت کوسمو میکنم تو کیرت
تا ته فشار میدم
هی تلمبه میزنم
تو چشام نگاه کن
تا ته میکنم تو کیرت
قربونت برم
دستاتو بزار لای موهام
منم محمکم فشارت میدم
کوسمو میکنم تو کیرت
فشارت میدم
تا ته
بره تو کیرت
اومد ؟
هی تلمبه میزنم
چت شد سامی
ابت اومد ؟
هی تلمبه میزنم
هی فشارت میدم
کوسم برای تو سامی
برای کیر تو
کوسمو لیس بزن
کوسمو دندون بگیر
خدا نکنه
وای نگو سامی.
محبوبه:
سامی
کونمو اوردم در کیرت
یواش
دردم میاد سامی
کثافت میگم یواش
عوضی یواش تر
وحشی
داری با دستت میمالی
اشغال
کثافت یواش
تا ته کیرتو فشار بده
تو کونم
تو کوسم
جر بده منو
جر بده
مادر جنده
بیشعور
عوضیر
یواش تر دردم میاد
خخخخ
دیونه
بلد نیستم عحش بد
خخخخ
سامی
کیرتو با دست میگیرم
محکم فشارت میدم
کیرت تو کونمه
فشار بده
تلمبه بزن
فشار بده
از پشت کیرتو بکن تو کوسم
دستتو از زیر بیار
سینه مو با دستت فشار بده
دوتاشو بگیر
اومد ؟
کیرتو تو کوسم تلمبه بزن
هی در بیار از تو کوسم
هی کیرتو بکن تو کوسم
زودباش سامی
چکار میکنی
تلمبه بزن
کیرتو میخام سامی
بکن تو کوسم
فشار بده
ابتو بریز تو کوسم
اب کیرتو بریز تو کوسم
کیرتو تا ته بکن تو کوسم
تا ته بره کیرت

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *