تابستان خوب

0 views
0%

سلام من ارمانم ۱۸ ساله از مهرشهر کرج من امسال تابستان با درد شروع کردم اولش خیلی ناراحت بود ولی…اخر خرداد که امتحان هام پایان شد .امدم کرج چون خونمون تهران برای کار اموزی امدم کرج چون کرج هم خونه داریم.روز اول که امدم تنها هم بودم .رفتم حمام کلی بخودم رسیدم تازه گواهینامه گرفته بودم .حوصلم سر رفته بود با یه پسر الکی الکی تو مهرشهر قرار گذاستم رفتم دیدم ۱۹ سالشه با ماشین رفتیم دوردور و …گفت تنهاست .منم گفتم دادش بیا بریم خونه ما .بعد بامادرش تماس گرفت و امد خونم.قبل از امدن رفتیم خرید و هات داگ و دلستر و کاندوم خار دار گرفت گفت فرا با دوست دخترم قرار دارم.بعد از داروخانه وازلین و لیدوکایین گرفت .رفتیم خونه .از تو کولش یه فلش اورد من فکر کردم اهنگه بع د از رسیدن گفت میشه یه دوش بگیرم خیلی هوا گرم بود عرق کردم .گفتم باشه .تو حموم بود گفت ارمان بیا پشتم تیغ بزن من رفتم دیدم لخته کیرش فکر کنم ۲۵ بود و خیلی کلفت بود .دستش روش بود .منم زدم گفت بیا توهم خنک شو .گفتم تو بیا بعد من میرم .منم بعدش رفتم تیغ زدم .گفت پرده ها بکش فیلم بزارم .من گفتم فیلیم ندازیم گفت تو فلش من هست بیا بشین .منم امدم که دیدم اقا نقشه کون ما را داره فیلم گذاشت گی خشن بین ۲تا پسر امریکایی بود .گفت دوست داره ازم لب بگیره منم خیلی دوست داشتم دادم.گفت دوست داری امشب با هم باشیم من گفتم اخه نمیشه گفتم پس لاپایی گفت باشه عزیزم .گفت برام ساک بزن . منم زدم یهو دهنم یه مزه ای شد گفت ابم بود بخور منم نخوردم .منو هی مالید و انگشت کرد شورتم جر داد گفت تو رو جوری کنم حال کنی .کاندوم کشید رو کیرش منم تا اونروز لاپایی داده بودم ولی تو نداده بودم.فکرم نمیکردم بخواد بکنه تو .گفت یه حوله بیار .منم اوردم گفت بزار دهنت .منم گذاشتم بعد از پشت گذاشت لاپایی یکم داشتیم حال میکردیم .که گفت ببخش ارمان گفتم چرا چیزی شده مگه که با فشار کرد تو داشتم می مردم که حوله نگه داشت جلو دهنم از پشت گوشم گاز میگرفت داشتم میمردم .التماس کردم ولی فایده نداشت .از کونم خون امد .بعد یه ربع بلند شد گفت برد لیوان بیار گفتم چرا گفت باید ابم با مشروب بخوری گفتم نه که زد منو ‌خیلی شب بدی بود تا صبح ۱۰ بار منو گایید .وقتی صبح خواستم برینم میسوخت .فردا شد گفتم برو .گفت تازه کارم بات شروع شده فیلمات دستمه از امروز هر شب مشتری داریم .شب اول منو فرستاد یه باغ تو کردان که ۵ تا جوان ۱۸تا ۲۰ بودن اهوازی گفت کارت خوب بکن وگرنه میدونی چی میشه منم باهات میام از اونا ۵۰۰ گرفت .منم وقتی کیراشون دیدم خیلی ترسیدم که دیدم گروهی کردنم و داشتم میمردم .از ۹شب تا ۸ صبح بگا رفتم .ولی بعدش تویه تصادف پرهام فوت کرد ولی دیگه من کلی مشتری داشتم .هفته ای ۲ملیون کاسب بودم .الان هر شب میرم میدم .تو متشین ساک میزنم .دوست ندارم تموم بشه .کاشکی اولش بود نوشته A

Date: February 20, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *