تاخیر دلچسب

538
Share
Copy the link

مثل تموم شبای قبل عید ساعت از یک گذشته بود که وارد خونه شدم با باز کردن در و دیدن بدن مچاله اش روی مبل تک نفره روبروی در بازم به خودم فحش دادم ک چشم براهش گذاشتمسوئیشرتمو روی جالباسی انداختم و به سمتش رفتم موهای مشکی تر از شبش روی صورتش ریخته بود دست زیر زانو و گردنش انداختم و بلندش کردم وزنش به قدری نبود ک حمل کردنش سخت باشه دستای ظریفش دور گردنم حلقه شد به سمت اتاقمون رفتم و روی تخت گذاشتمش خواستم برم عقب و برم حموم ک دستشو از گردنم باز نکرد و چشمای خمارشو باز کرد اومرم حرفی بزنم و معذرت خواهی کنم بابت تاخیرم ک لباشو روی لبم گذاشت خسته بودم اما ن برای این دختر کوچولوی حشریروش خیمه زدم و مشغول مکیدن و لیس زدن لباش شدم خودشو بهم فشار میداد ناخناشو توی بازوهام فرو میکرد لباشو جدا کرد و غر زد تموم تنم خشک شده بوسیدمش و گفتم ببخشید خانومم خیلی سرم شلوغ بود و دوباره مشغول خوردن لباش شدم با دستم سینهاشو میمالیدم و اه های ریز و پر شهوتش لحظه به لحظه داغترم میکرد ازش جدا شدم و تیشرتمو کندم و کمکش کردم تاپ پشمیشو دربیاره مشغول خوردن سینهاش شدم ک اخ و اوخش در اومد و سرمو به پایین هل داد فهمیدم ک بدجوری اوضاعش خرابه رفتم پایین تر و ساپورت تو پشمیش رو کندم و شورت خرسیشم کندم و سرمو بین پاهاش بردم پاهاشو روی شونهام انداخت و با چنگ کردم موهام سرمو به کصش فشار داد نوبت اپیلاسیونش مال ۲ هفته بعد بود و کصش مث همیشه نرم نبود و زبری کمش لبمو اذیت میکرد اما برا لذتش محکم میخوردم و زبونمو تو کصش جلو عقب میکردم کمرشو روی تخت میکوبید و جیغ میزد سرمو اوردم بالا و شلوارمو کندم و بهش گفتم کیرمو بخوره مث جندهای فیلم پورن ی تابی به بدن و موهاش داد و جلوم قمبل کردم و مشغول ساک زدن ویر ۱۶ سانتی اما کلفتم شد من مث اون طالب خشونت نبودم اما برای راضی کردنش سینشو فشار میدادم و موهاشو میکشیدم بعد چند دیقه کشیدمش بالا و نشوندمش تو بغلم عاشق این پوزیشن بودم ک موقع بالا پائین کردنش سینهاش میلرزید و منو دیوونه میکرد هلم داد به عقب و روم خم شد و شروع کرد به تکون خوردن گردنمو میک میزد و ناخن توی تنم فرو میکرددیوونه ی دیوونگیا و وحشی بازیاش بودم همونجور ک کیرم تو کصش بود خوابوندمش رو تخت و به کردن کصش ادامه دادم سینهاشو گاز میزدم و به تموم نیازش جواب میدادم با حرفی ک زد چند لحظه ای مات موندم عشقمممممم کونمو نمیخای؟ بهت زده سرمو تکون دادم ک خودشو از زیرم بیرون کشید و پشت بمن قمبل کرد سرمو جلو بردم و سوراخ کونشو زبون زدم ک جیغ زدم و گفت نه خیسم نکن منم بدون خیس کردن کیرم و کونش کیرمو توی کونش فرو کردم جیغ میزد و ناله میکرد منم ک توی مدت ازدواج تو کف کونش بودم خودمو گم کرده بودم و ضربه های محکم روی کونش میزدم بعدش ۶_۷ دیقه ابمو توی کونش خالی کردم و روش افتادم بوسش کردم و ازش کشیدم بیرون اب کیرم از کونش بیرون میزد لبمو بوس کرد تو بغلم اروم گرفت نوشته سهیل

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *