تری سام لز های انگلیسی

2270
Share
Copy the link

تری سام لز های انگلیسی

مژده:از كسم كلی عكس بگیر تا حشری بشیم جفتمون
علی:باشه از كوس و كون و سینت
م:باشه روی مبل اینو فیلم های سكسی لنگمو باز میكنم هی عكس بگیر تا حشری بشی منم بهت ندم
ع:جووووون باشه منم بهت كیر نمیدم
ع:جووووووون بخورمش سوراختو
م:نمیدم بخوری كه لباس سكسی بپوشم یا این ك لباس لختی بپوشم
با ساق شلواری
ع:نه لباس سكسی نپوش لباس لختی بهتره
م:اولش لباس لختی میپوشم چندتا عكس بگیری بعدش میرم سكسی میپوشم شرت سكسی هم بپوشم صورتیه تو عكس عالیه
ع:باشه تو خودت حرفه ای هستی
م:جوووون دلم خواست
ع:منم كیرم راست شده
م:باسنمو ك بگیری فشار بدی یا سینمو دوس دارم
ع:جوووون
م:ی كاری كنم برات بزار
ع:چكار
م:كارای سكسی جنده بشم برات توی سكس
ع: جووووون دوس دارم
م:دوس دارم ی بار چند بار پشت سر هم بكنی خیلی حال میده
ع:جوووون جرت میدم
م:جوووون بكن تا ته
م:علی میخوامت
ع:یه خوردن حسابی از كون و كست كه حالت جا بیاد
م:جووووون دلم خواست بدجور
ع:جووووون بخورمش
م: آبمو سرازیر كردی حسابی
ع:آبتو میخام
م:ابتو كجام میریزی
ع:سینت تو كجا دوست داری بریزم
م:سینه و سوراخ كون
ع:سینت رو بگیر با دست بریزم روش اووووف
م : جوووون
ع:جووووون كس لیسیتو میكنم تا حال
كنی
م:عاشقشم
م:كفش پاشنه بلند میپوشم وایسادنی بزن
ع:اوووووف باشه میچسبونمت دیوار میكنم
جرت میدم
م:بده جون بكن تا خسته بشی
م:لیس رو تخمت
ع:جوووون كیرم تا ته حلقت
م:اووووممممم
ع:جوووون نوش جونت
م:كیر كلفت دوست داشتنی
م:دوس دارم
م:جرم بده
ع:جرت میدم كه جیغت بره هوا
م:وای كوسم
م:چربش كن لای كونم بزن برا خودت
ع:باشه لیزش میكنم كیرم میزارم لاش
م:بعد بزارش روی سینم
ع:جوووون میزارم لای سینت بالا پایین میكنم
م:اووووف نوك سینم دراومد
ع:جوووون گازش بگیرم اووووم
م:اخ اروم
م:بگیرش تو مشتت فشارش بده
ع:باشه فشارش میدم اوووووم
م: وای علی یواشتر
ع:جوووون
م:وای علی بخور منو
م:اخ علی
م:ای علی
ع:اوووف
ع:مژده كستوبخورم
م:وای دیوووونه شدم
م:اوووووف كسم تركید
ع:جووووون بخورم اون كستو اووووم
م:فقط بكن
ع:كیرم تو كست داگی
ع:كیرم سرپا تو كست
م:وای جوووون
ع:بیا بشین روی كیرم تلمبه بزن
م:وای جون دوس دارم نشسته خیلی حال میده لباتو قورت بدم وكیرت تو كسم باشه
ع:جوووون بكنمت مژده
م:اووووف كیرت تو كسم علی
ع:جوووون كیرم تو كسته مژده جون
م:كوسمو بخور علی
ع:بخورم اون كس و كونتو اووووم
م:اوووووف قرمزم كردی
ع:میخورمت حسابی مژده
م: آی آی علی علی جوووون
ع: جووووون آبت اومد اووووووف
م: اوووووف آره مرسی

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *