تلفن اشتباهی

0 views
0%

من رامون هستم و 25 سالمهاین خاطره مربوط میشه به 2سال پیشیه شب من می خواستم شماره دوستمو بگیرم که دو رقم آخرشو اشتباه گرفتم و بعدش گفتم ببخشید اشتباه گرفتم . بعد دیدم صداش قشنگه گفتم یه بار دیگه می زنگم بعد که گفتم خوبی گفت به تو چه و گوشی رو داد به یه مرد منم در جا قطع کردم. ساعت 2 بامداد بود که یه اس ام اس اومد که گفت خط مال من بود و دست خواهرم بود و اونمرد هم شوهر خواهرم . بهش گفتم معرفی کن .اس داد ویدا 28 سالمهبعد من خودمو معرفی کردمو گفت از من کوچیکتری و بای فرستادمن دوباره بهش اس دادم که مگه کوچیکا دل ندارن و بعد گفت از خودت بگو منم گفتمو ازش پرسیدم خوب تو بگوگفت من مطلقه هستممنو داریقند تو دلم آب شدبه هر حال مخشو زدمو چند باری با هم سکس تل کردیمو باهاش قرار گذاشتممن یک پسر تقریبا لاغر و قدی بلند و ویدا تقریبا پر بودو هم قد منبه محض اینکه منو دید گفت تو میخای منو تو سکس سیر کنی ؟کلی بهم برخوردجلسه دوم باهاش قرار گذاشتمو بردمش خونهاز اینجا به بعد صحنه دارهبراش آهنگ گذاشتمو واسم رقص سکسی کردواینمیدونیداون باسن نازشو می کشید رو کیرم به طوری که کیرم می خواست بلندشه باهاش برقصهبعد چند دقیقه شروع کرد در آوردن لباساشهمشو در آمور موند یه شورت و سوتین بعد اومد سمت منو لباسامو دار آوردیه لب حسابی از هم گرفتیمحدود 10 دقیقه لب گرفتیموو بهدش بدنمو خورد رفت به سمت پایین و کم کم نافمو خوردو رسید به کیرماول سرشو لیس زد بعدشم کلشو کرد تو دهنش بعدش تا ته خوردشالان که یادم میاد شهوتی میشمبعد چند مین خوردن کیرم من افتادم به جونشخوابوندمش رو تخت و شروع کردم لب و گردنشو خوردن بعدش رفتم سراغ سینه های سایز 80 اینقدر خوردم که به آخ و اوف افتاده بود و هی می گفت کیرتو می خوامبکن بکن بکن بکن بکنبعد رفتم سراغ کوسششروع کردم خوردن کوسشوای چه گرمایی داشتخلاصه بعد اینکه حسابی آه و اوف ویدا دراومده بود کیرمو گذاشتم لبه کوسش و بازی کردمبعد خودش پاهاشو حلقهکردو کیرم تا ته رفت تو کوسشیه آهیکشیدو گفت جووووووووووووووونبکنممیخامکیر می خوامهمشو داد میزدخوبه کسی نیومدبعد 7 8 دقیقه تلمبه زدن حالتو عوضکردیمو من دراز کشیدم اون با کوسش رو کیرم بالا پایین میرفتوایپیشنهاد می کنم این کارو بکنیدخیلی حال میدهآخ و اوف و آه ویدا همه جارو برداشته بودهمینطوری بالا ÷ایین میرفتو می گفتجوووووووووووووووووووون کیر رامون مال خودمهمی خوامشبکن منوومال خودته آهههههههههههههههههههههههههههههههدیدم آبم داره میاد گفتم ویدا چی کنمگفت می خورمشکیرمو گرفت تو دهنش و یکم ساک زد تا آبم اومدمن آبم خیلی زیادهانتظارشو نداشتیکمشو خورد دید دهنش داره پر میشه سریع کشید بیرونبعد یک دست از کون به روش داگی کردمشکونشخیلی تنگ بوداول یکم جیغ کشید اما بعدش جیغ به آه و اوه تبدیل شدبعد آبمو ریختم رو کمرشو همینطودی چند مین رو هم خوابیدیمواقعا عالی بودیکی از بهترین سکسهام بودبعد این قضیه هر هفته یکبار باهم سکس داشتیم تا این که به یه دلیل مزخرف از هم جدا شدیمامیدوارم این قضیه ها برا همه اتفاق بیفتهشاد باشید دوستاندوستدار همتون Ramon131

Date: نوامبر 25, 2018

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *