تلمبه های بکن حشریم

0 views
0%

سلاماین داستان اولین گیه منه و امیدوارم که خوشتون بیادخیلی وقت بود ک توی سایت داستان سکسی دنبال یکی میگشتم ک سوراخم رو باز کنه و یه حال اساسی به کونم بده و منو تحقیر کنه چون یه بار چند سال پیش ک داشتم از مدرسه داشتم برمیگشتم میخاستم تاکسی بگیرم و یه راننده وانت سوارم کرد و اولش به پاهام دست زد و پرسید ک ورزش کارم؟ منم گفتم اره یه وقتایی فوتبال بازی میکنم و خلاصه کم کم اومد بالاتر و ب کیرم دست زد. چون منم بچه ی مظلومی بودم چیزی نگفتم تا اینکه گفت شلوارتو باز کن و راحت باش، همینجوری ک داشت رانندگی میکرد کمربندم رو باز کرد و دکمه ی شلوار و بعدشم زیپم رو کشید پایین و کیرم رو دراورد از تو شلوارم. از مسیری هر روز میرفتم خارج شده بود و منم حواسم ب اینکه کجا داریم میریم نبود چون شق کرده بودم و داشت با دستش کیرمم میمالید تا اینکه منو برد یه جای خلوت و شروع کرد ب خوردن کیرم منم حسابی حشری شده بودم بلند شد و کف دستمو گرفت و یه تف گنده انداخت روش و شلوار خودشو کشید پایین و دستش رو گذاشت رو کیرش. اول ک کیرش رو دیدم ترسیدم چون هم سیاه بود هم خیلی خیلی بزرگ دستمو گذاشت رو کیرش و حسابی مالید و انگشت کرد من هم ترسیده بودم هم خوشم اومده بود. کیرش بزرگ و بزرگ تر میشد و ترس منم بیشتر ک نکنه بخاد اونو بکنه توم گرچه بدمم نمیومد تستش کنم.شدوارشو کشید پایین و پیاده شد رفت از اونور ماشین منم پیاده کرد و منو برد قسمت پشتی وانت ک یه مکانی بود واسه خودش … توی قسمت بار وانتش چراغ گذاشته بود اونو روشن کرد و در رو بست منم با ترس و لرز نشسته بودم کف وانت نشست رو زمین و یه کم با کیرم ور رفت. سرمو از پشت گرفت و آروم دهنم رو سمت کیرش برد و گفت بخور پسر حوب حسابی بخور دایی برات آبنبات آورده. منم ک ترسیده بودم شروع کردم به لیسیدن سر کیرش و خوشمم نمیومد از طعمش چون یه کم تلخ بود اونم شلورامو داد پایین تر و یه چیزی برداشت و زد به سوراخ کونم و شروع کرد ب انگشت کردنم انگشت اول رو ک کرد توم حس بدی بهم داد و حس میکردم الانه که عنم بیاد ولی بعد یه مدت کم کم حس خوبی داشتم ک انگشت دوم هم رفت توم و من همچنان مشغول ساک زدن بودم تا اینکه انگشت سوم هم رفت. فک نمیکردم ک ۳ تا انگشت به اون کلفتی توم جا بشه. سرمو از کیرش بلند کرد و گفت بخاب عزیزم منم رو شیکم خوابیدم و شلوارم رو کامل از تنم دراورد و اونم با شیکمش رو خوابیدم. گفتم من ساده گفتم خوبه دگ خوابش برد … نگو تازه شروع شده بود گوشمو از پشت لیس میزد و کیر داغش رو داشتم روی کونم حس میکردم. با چاک کیرش رو چاک کونم بازی میکرد و کم کم سرش رو گذاشت رو سوراخم و یهو خیلی ناگهانی پایان کیرش رو کرد تو کونم و با دستش جلو دهنمو گرفت خیلی درد داشت و حسابی تحقیر شده بودم چون اولین بارم بود خواستم بلندش کنم از روم ک دیدم واقعا سنگین تر از منه و کاری از دستم بر نمیاد. در گوشم گفت آروم آروم ۰یزی نیس تموم شد تموم شد … داشتم کم کم به دردش عادت میکردم ک شروع کرد تلمبه زدن وای ک چ حس خوبی بود شیکمش رو روی کمرم حس میکردم. صدای خورن تخماش به کونم هنوز یادمه محکم تلنبه میزد و زیر گوشمو میلیسید حس خوبی داشتم تا اینکه درش اورد و منو برعکس خوابوند و پاهام رو تو شیکمم جمع کرد. سر کیرش رو گذاشت دم سوراخم و با دستش با کیرم بازی میکرد و منم حشری شده بودم ک بازم کل کیرش رو کرد توم و شروع کرد ب تلنبه زدن دوباره اینقدر محکم میزد ک ماشین تکون میخورد و ررام عجیب بود ک هیچکس شک نکرده بود ببینه تو ماشین چ خبره قدرت تلمبه هاش بیشتر شده بود. دو سه تا تلمبه محکم زد و اخریش رو توی کونم محکم فشار داد و کل آب کیرش رو توی کونم خالی کرد. خیلی داغ بود آبش ولی دگ چیزی حس نمیکردم افتاد روم و بوسم میکرد….خلاصه بعد از اون داستان زیاد با خودم ور میرفتم و با سوراخم زیاد بازی میکردم ولی روم نمیشد از کسی بخام ک کونمو پاره کنه دوباره تا اینکه با سایت سایت داستان سکسی آشنا شدم و یه چند وقتی توی سایت دنبال کیرای نازک میگشتم ک زیاد دردم نگیره تا اینکه یکی رو پیدا کردم. چون خیلی وقت بود ک دنبال کیر بودم و مکانم نداشتم خیلی حشری شده بودم و واقعا کیر میخاستم و به هرکسی اعتماد میکردم دگ تا اینکه با یکی آشنا شدمزن و بچه داشت و سمتای خودمونم بود خونشون اونم بدون اینکه منو ببینه قبول کرده بود چون سکس فوری میخاست همون روز قرار گذاشتیم منم لباسای تنگمو با یه شرت قرمز پوشیده بودم و بدنمم شیو کامل بود با ماشینش اومد دنبالم و من بازم خیلی ترسیدم بودم چون خیلی وقت بود نداده بودم و تنگ تنگ بودم منو برد خونشون …کلا از اول مسیر ک سوار بشیم کیرم نیمه شق بود تا برسیم. قلبمم کل مسیر تند تند میزد. کلید انداخت و رفت داخل و گفت بیا تو…منم رفتم و گفت بشینکلا شروع کننده ی خوبی واسه سکس نیستم و همه بکنام میدونن ک جلسه ی اول خیلی خجالتی اماسمش امیر بود رفت تو اتاق و لباسشو عوض کرد و با یه شلوارک و تیشرت اومدنوت بوکش رو روشن کرد و یه فیلم پورن گذاشت و شروع کردیم به دیدنش. فهمیده بود من خجالتی ام سرمو گذاشت رو سینش و دستش رو دورم انداخت کم کم فیلم به قسمت ساکش رسیده بود نوت بوک رو گذاشت کنارش و شلوارکش رو دراورد و گفت میخای باهاش بازی کنی؟منم گفتم اره خبشروع کردم به بازی کردن با کیرش ک کم کم سرمو نزدیک کرد و کیرشو گذاشتم دهنم و شروع کرد به خوردن براش رفتم رو زمین زانو زدم جلوش و براش میخوردم عجب کیر خوشمزه ای بود مثه جنده لاشی ها داشتم براش میخوردم اونم صداش در اومده بود و اه و ناله میکرد بهمفت بسه دگ کندیشدستمو گرفت و منو برد تو اتاق خوابشون و انداخت رو تخت منو لباسام رو دراورد و منو اورد نزدیک تختتختش ارتفاعش زیاد بود جوری ک وقتی وایساده بود و منم رو تخت خوابیده بودم کیرش راحت میرفت تو دهنممنو خوابوند لب تخت و کیرشو انداخت دهنم بخورش بچه کونی منشروع کردم به خوردن اشک از چشام درومده بود و چند باری هم اوق زدمگفت بسه دگ و خودشم اومد رو تخت.پاهامو جمع کردو نشست روی رونام فهمیدم ک میخاد کم کم گشادم کنهکاندومو ورداشت کشید رو کیرش و سوراخم رو چرب کرد انگشت اولو کرد و با سوراخم بازی کرد بعد چند دقیقه انگشت اول رو دراورد و سر کیرش رو گذاشا رو سوراخم. منم بالشت رو بغل گردم فک میکردم میخاد با دو تا امگشت بکنه توم ک انگار تو برنامش نبودسر کیرش رو فشار داد تو کونم و حسابی دردم گرفته بود و جیغم مثه زنای جنده لاشی بلند شد گفت آروم بگیر حیوون و کل کیرش رو کرد توم و دگ منم فقط داشتم بالشت رو گاز میزدم و فقط میخاستم زود تر ارضا بشه واقعا داشتم زیرش جر میخوردمدستش رو گذاشته بود رو سرم و سرم رو ب بالش فشار میااد و شروع کرده بود تلمبه زدن بعد از ۳ ۴ تا تلمبه کیرشو میاورد بیرون و دوباره محکم میکرد تو کونم و تلمبه هاش قدرت زیادی داشت محکم و محکم میزد توم تا اینکه روم دراز کشید و تلمبه هاش رو یواش تر کرد ولی قدرتش رو بیشتر کرد اونقدر محکم میزد که کل تخت تکون میخورد و منم فقط اه اه میکردم میگفتم امیر یواش امیر جون عشقم تو رو خدا یواش آه آه آه وای بسه دگ دارم پاره میشم اوووووف بعد یه مدت خودمم خوشم اومده بود و میگفتم جرم بده اووووف امیر جرم بده جووووون امیر آییییی امیر جونم کونم مال خودته جرش بده محکم تر اره اره حشری تر میشد و محکم تر میزد تلمبه هاشو تا اینکه یهو کشید بیرون کیرشو و همه آبش رو روی کمرم خالی کرد دستمال بهم داد و خودش رفت دوش بگیره منم چون آبم نیومده بود فیلم سوپری ک رو مبل بود رو از اول زدم و باهاش جق زدمبشتنی منو رسوند و بهش گفتم ک خیلی زیر دلم درد میکنه و ازم عذرخواهی کرد و گفت دیگه بچه کونی منی سوراخت فقط مال منه بعد از اون دگ با امیر سکس نداشتم و بهش دگ پا ندارم چون واقعا وحشی بود و خاطره بدی برام شده بودنوشته سامان بچه کونی

Date: January 7, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *