تهدید از روی شهوت

752
Share
Copy the link

سلامکیانم24سالمه.خیلی درسخونو ساده خیلی هم بی دست و پا تو جور کردن دختر. سکسو اینا هم قبلا نداشتم…عموما همیشه فانتزی داشتم وفرصتهایی که پیش میومد تا یکم از این وضعیت دربیام رو از دست دادمو بعدشم با حسرت بهشون فکر کردم.یکی از فرصت هایی که از دست دادمدختر داییم بوده. راحله یه دختر که نه قیافه درستی داشت نه عقل و هوش درستی با من هم سن بودو همیشه مایه ننگ و نفرت فامیل.خیلی فرصت بود بکنمش ولی هیچ وقت جرئتو دستو پا نداشتم.همیشه تو فامیل مادریباید تیکه های مربوط ب اونو میشنیدم.دختر درستی نبوداهل دادنو سکس نبودولی هرزه تو خیابونی بود از پسرا شماره میگرفتخیلی راحت با ی پسر غریبه حرف میزداوایلش ب خاطر فامیل بودن روش غیرت داشتمپسرا میزدمولی بعد دیدم فایده ندارههر روز با یکیه…حتی اونقدررر احمق بود ک تو مجتمع خرید خیابون خودمونم با پسرا میگشتبراش مهم بود کسی نفهمهولی عقلش نمیکشید.سر همین عقلشم دیپلمشو ب زور گرفت.هروقتم کسی آمارشو ب باباش میداداین انکار میکرد ی خواهر بزرگترم دارهاون زرنگهماس مالی میکرد…ی روز توی اواخر محرم دیدمش کنار این دسته ها داره با ی پسر نافرم خوش و بش میکنه و بعدشم رفتن ی گوشه نشستن حرف زدن.پسر داییمم کنارم بودو این صحنه رو دید و ی خنده ب نشونه کنایه ب من زد.منم داغ کردم فردا عصرش رفتم در خونشون ک نزدیک خونمون بودب داییم گفتم بیا پایینگفتم این دخترتو جمع کن آبرومونو بردهگفت چی شدهقضیه رو گفتمدیدم داره جواب میدهداره داغ میکنه ک یدفعه خواهر بزرگش فهیمه اومد پایین گفت پدر این راحله بیچاره دیروز همش با من بودمن بیرون کار داشتمکمکم میکرداگه امروز خواست با دوستاش بره بیرونبهش گیر نده…مشخص بود حرفای منو شنیدهباباشم باز گول خوردو ب من گفت مرسی خبر دادیب سلامت.خلاصه کینه این رو دلم موند.چند هفته بعدوقتی خانوادم رفته بودن عروسی یکی از فامیلای دورمونتو تراس داشتم کوچه میدیدم.دیدم ی موتور این سر کوچهی موتور اون سر کوچهکوچمون البته خیلی بزرگ نیستولی چندتا بن بست توشه.یکم پایین تر از بن بستد دخترو دیدم با یه پسر حرف میزنهاولش کلی حشری شدم که حالا میخوان چیکار کننوخلاصه با دقت میدیدمشب بودبا اینکه خیلی واضح مشخص نبود ولی از روی موتوریاو حجاب دخترهمعلوم بودی گفتو گو عادی نیستتا اینکه دیدم لب گرفتنمنم یکم کیرمو میمالیدم…همینجور ک میمالیدمیدفعه دیدم دم بن بست عمومفهمیه وایساده و صحنه میبینه.گفتم نکنه دختره راحله باشهیکم دقت کردمبهش میخورد اون باشهدیگه داغ کردم میله بارفیکس برداشتم که برم پسرا بزنمتو آسانسور ک بودمب خودم اومدمگفتم اگه حتی اون که داره لب میگیره رو بزنمدوتا موتوری رو چیکار کنماونو حتما منو میزننبعدم اون دوتا دختر داییم واسه آبرشونم ک شدهاز من دفاع نمیکننتصمیم گرفتم ازشون عکس بگیرمرفتم بالا دوبارهاومدم عکس بگیرمولی هیچی مشخص نبوداومدم پایین دم درخونه ما ی بریدگی دارهکنار دیوار بریدگی وایسادمبازم عکس مشخص نبودگفتم فیلم میگیرمبعد ک پسرا رفتناینا هم میرن سمت خونهمشخص میشه کین.همینجوری مشغول لب گرفتن بودنوقتی رفتنمنم اروم اروم رفتم ک برسم دم بن بست ک تو فیلم مشخص باشه این دوتا کجا میرنهمین که رسیدمفهمیه برگشتو منو دیدسریع گوشیو جمع کردمگفتم بابات خونست؟گفت چیکار داریگفتم هیچیکاری بودفردا میگم.گفت کیان صبر کناومد سمتم دستمو گرفت گفت بیا توگفتم ولم کنچیکارم داریگفت ی جمله میگم بعد برو.گفتم باشهاومدمنو بردتو راه پله های انباری خونشونگفت میدونم چیکار کردیچی دیدیتو رو خدا پاکش کندردسر میشهیکم آرومم کرد با مظلوم نمایی.گفتم همینجوری ک نمیشهمنظورم این بود که هرزگی کنه و کسی چیزی نگهولی اون جور دیگه برداشت کرد.گفت باشهکی گفته همینجوریو دستشو گذاشت روی کیرمو مالیداولش ناز کردمولی ازم لب گرفتدیگه کلا عقلم رفتراحله صدا زد گفت بیا گندتو جمع کنگفتم ن باهم حال کنیمگفت من دوس پسر دارمو قول ازدواجو نمیخوام خیانت کنمخلاصه راحله اومدمشخص بود اصلا بلد نیستمثل من ی گوشه وایسادفهیمه گفت نمیخوای کیر پسرعموتو بخوری آجیاومد شلوارمو کشید پایین و ب راحله گفت بخوراونم شروع کرد ب مک زدنمنم از رو لباس سینه هاشو میمالیدمب دودقیقه نخورد ک آبم اومد تو دهنش…فهمیه خندید گفت چقدر زودتاحالا کس ندیدیگفتم هنوزم ندیدمگفت وایسا تا برم کلید اتاق انباری رو بیارمتا رفت منو راحله همو نگاه میکردیمشلوار من تا زانو پایین بودو کیرم یکم شل شده بودفهیمه اومدگفت چرا پس وایسادی کیانشوشولشو ببین از حال رفتهبردمون توی انباریاومدم سینه هاشو بمالمگفت ب من دست نزنبا راحله باشگفتم یکمخلاصه ب زور یکی از سینه هاشو از سوتین دراوردو گذاشت بخورمهمزمانم کیرمو میمالیدبعدش گفت بسته دیگهدیگه حشری شده بودمراحله رو کف اتاق لخت کردمو شروع کردم ب خوردن سینه هاشاونم صدای اه نالش عین دیوونه ها بودولی اهمیت نداشتمهم اون کس سفیدو سینه های خوشگل کوچیک سر بالاش بودفقط ی ربع سینه هاشو میخوردمنمیخواستم با کیرم کاری کنم ک دوباره زود آبم بیاد…بعد ی ربعکلی عرق کرده بودیماومدم کیرمو بمالم ب کسشک فهمیه ک ی گوشه وایساده بودو سرش تو گوشی بود اومد گفتچیکار میکنیگفتم کس نگوحواسم هستگفت اینو نمیگم اول گوشی بدهگوشیو باز کردمو دادم تا فیلما پاک کنهبعد خودش اومد آروم کیرمو گرفتو کمک کرد راحله رو از کون بکنمنمیخواستم تموم بشهبلد نبودم بکنماز کردن کونم خوشم نمیومد تا قبل اینکه ببینم چ فشار لذت بخشی ب کیر میاره… ولی وقتی ک یکم کردم دیگه دیوونه شده بودمرو کمرش خوابیده بودمو سینه هاشو محکم گرفته بودم و میکردم تو کونشولی خوب من همیشه فیلم سکسی سینه میدیمکلا فانتزیم بود با سینه دختر آبم بیادیکم ک حس کردم داره میاد دراوردمشروع کردم کسشو بخورماونم دیگه داغ شده بودی جوری میخواست کسشو بیشتر بکنه تو دهنم…فشار میدادسر منو میگرفت…بعد ک یکم حس کردم حس ارضا کمتر شدهدوباره کیرمو گذاشتم تو کونشاون دیگه دوس نداشت از کون ولی من تازه لذتشو فهمیده بودمهمینجوری ک سینه هاشو گرفته بودمدیدم آبم داره میادولی دیگه لذت اونقدر زیاد بود ک نمیتونستم جلوشو بگیرمو در بیارم کیرموکلی آب با فشار تو کونش خالی کردم.دیگه اونجا صدا اه خودمم بلند شدهمینجور حس کردم آب داره از کیرم میره تو کونشتاحالا اینقدر آب موقع ارضا ازم نیومده بود…بعد ارضا همینجوری روش خوابیده بودمک فهیمه گفت بسه دیگه حالا یکی میاد دردسر میشهکیرمو با یه پارچه ها اونجا پاک کردم.انگار بهترین حس دنیا تجربه کردمپیش خودم میگفتم دیگه جق تموم شدهروقت خواستم میام راحله میکنم…داشتم از در میرفتم که فهیمه گفت وایساتو گوشیش با از سکس من عکس گرفته بودجوری ک چهرم مشخص باشهگفتم اینجا همه میدونن انباری شماستآبروتون میرهعکس بعدی نشونم داد که پایان فضا را سیاه کرده بود و فقط من معلوم بودمو پاهای راحلهگفت با ی فوتوشاپ از اینم بهتر میشهگوشیشو گرفتمخندید گفتاینا واسه دوس پسرم فرستادمالکی تلاش نکن.میدونم چقدر آبرو داریو خانوادت چ حسابی باز میکننو ایناتنها راه حفظش اینه دیگه ن چیزی از راحله ب پدرم بگین حرفی از امشب پیش کسی بزنی…اونم قول داد نشون نده عکسا ب کسی و پاک کنه بعد ی مدت…اما ی روز فهمیدم ک عکسا ب دختر عموهای دیگم نشون دادهو…ولی به حالش می ارزیدکون لق بقیشنوشته بدشانس(جوکر)

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *