تو ماشین کردمش

0 views
0%

سلام من اسمم ارشه 26 سالمه خاطره ام برمیگرده به دوسال پیش یه روز که با ماشین داشتم تو خیابون میچرخیدم چشمم افتاد به یه دختره که داشت با گوشی حرف میزد وکنار خیابون راه میرفت رفتم کنارش گفتم سلام برسون اونم برگشت خنذید…چند متر جلوترترمز زدم تا بیاد اومد گفتم برسونمت خانومی بعد چند دقیقه کنه شدن بلاخره عقب سوار شد اونروز با شماره دادن گذشت تا فردای اون روز اس داد بیا ببینمت منم بدو رفتم سوارش کردمو راه افتادیم ازهرجایی حرف زدیم که یهو گفت دستام یخ زد کولر ماشین خیلی خنک میکنه منم گفتم میخوای گرمش کنم دستاتو یه لبخند زددستاشو تو دستام گرفتم ویه نوازش اروم کردم بعد پرو گفتم دوست داری اتیشت بزنم گفت چطور رفتم خارج شهر تو یه جای پرت نگه داشتم یه لب توپ و محکم گرفتم ازش که یهو دیدم زبونش رو گذاشت تو دهنمو شروع کرد با زبونم بازی کردن منم دستمو بردم سینه هاشو گرفتم که یه اه کشید دیگه دیوونه شدم دکمه مانتوش رو باز کردم از رو سوتین سینه هاشو میخوردم اروم از پشت سوتینشو باز کردم وااای چی میدیدم دوتا نوک قهوهای وتیز شروع کردم به مک زدن وخوردن سینه هاش سایز 75 بود ونه زیاد سفت نه شل نرمال بود یه دستمو برم گذاشتم لای پاش که عین کوره داشت میسوخت اونم کیرمو از رو شلوار میمالید دستمو بردم زیر شلوارش و گذاشتم رو کسش که خیسه خیس بود داشت منفجر میشد و به خودش میپیچید کمربندمو باز کردمو کیرمو دراوردم دادم دستش خودمم انقدر سینه هاشو خوردمو کسش رو مالیدم تا با یه فشار زیاد که دستمو وسط پاش قفل کرده بود ارضا شد یه کم بیحال افتاد رو صندلی بعد بلند شدکیرمو کرد تو دهنش یه چند دقیقه ساک زد که داشت ابم میومد که کشیدم بیرون از دهنش گفتم برو صندلی عقب شلوارتو دراررفت منم پریدم عقب ازپشت گذاشتم لای پاش که دوباره صدای اه اهش بلند شد یه پنج دقیقه کردم تا دوباره ارضا شد بعد خودم چندبار عقب جلو کردم لای پاش که ابم اومد ریختم رو کونش بعد با دستمال کاغذی تمیزش کزدم یه پنج دقیقه همونجوری روهم بودیم که بلند شدیم لباسامون رو پوشیدیم برگشتیم تو شهر دوتا ابهویج بستنی هم خریدم خوردیم و بردم رسوندمش..یک سال باهاش بودم خیلی سکس داشتیم باهم تا عروسی کرد و چند بار بعد عروسیش زنگ زد منم محلش نذاشتم چون دنبال متاهل ها هیچوقت نمیرم واسم خط قرمزه مرسی از اینکه داستانمو خوندیدنوشته‌ آرش

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *