تک پر شدم

1120
Share
Copy the link

سلام به همه.من یه سال و نیمه تک پر شدم و فقط با دوس پسرم سکس دارم. که الان میخوام یکیشو براتون تعریف کنم. مثلا من اسمم میناست و دوست پسرم رضا.اول یه کم از خودم براتون بگم. همین امروز عوض سایت شدم و اولین فعالیتم حساب میشه. 24 سالمه و دو ساله که اوپن هستم. عاشق سکسم. قبل از اینکه اوپن بشم از عقب سکس میکردم با دوست پسرام. ولی به خواست خودم رضا راهو باز کرد و من دیگه آدم شدم.من خیلی لاغرم. 48 کیلو. قدم 167. سایز سینه 65. ولی به نسبت بدنم باسنم یه کم تپل تره. پوستم سفیده با چشمای قهوه ای تیره. کلا چهره ام بد نیست.خاطره ای که میخوام براتون بگم مربوط میشه به وقتی که من تازه پریودم تموم شده بود. وقتی پریود میشم خیلی حشری میشم و بلافاصله بعد از تموم شدنش باید سکس داشته باشم. شب به رضا اس دادم و نوشتم من سکس میخواااام. نوشت جوووون… چطوری بکنمت؟ گفتم تو فقط بکن. گفت تو جون بخواه. پنج شنبه خوبه؟ گفتم نه…کمه بذاریم برا جمعه.آخه پنج شنبه ها جفتمون تا سه سرکاریم و اینطوری فقط تا هفت وقت داریم. خلاصه قرارمون شد برا جمعه. چهارشنبه بعد از کار رفتم اپیلاسیون و کل بدنم رو کردم سرسره که تا جمعه التهابش از بین بره. صبح جمعه ساعت هشت از خواب بیدار شدم و دوش گرفتم. به خوه گفتم با دوستم میرم خرید و زدم بیرون. رضا سرکوچه تو ماشینش منتظرم بود. تا سوار شدم گفت اووووم… چه بوی خوبی میدیدلم میخواست یه روز خوب براش بسازم. دستمو گذاشتم رو پاشو گفتم تازه کجاشو دیدی؟گفت وقتی رسیدیم همه جاشو میبینمرسیدیم خونش. میدونستم نرسیده شروع میکنه. از من کم طاقت تر بود. مانتو شالم رو درآوردم داشتم میرفتم رژلبم پررنگتر کنم که از پشت بغلم کرد. گفت کجا ؟گفتم میرفتم برات رژ بزنم.گفت قصد جونمو کردی؟خندیدم و هیچی نگفتم. نفسهای داغش میخورد تو گردنم. دستش رو روی شکمم سر میداد. یهو گوشم رو گاز گرفت که باز خندیدم. برگشتم طرفش و لبم رو گذاشتم رو لباش. دستمو هم انداختم دور گردنش و نوازشش کردو. اونم دستاش رو رو تنم بازی میداد. یه تیشرت سفید تنم بود. خواست درش بیاره که نذاشم. گفت چرا؟گفتم بذار برم دستشویی. رفتم تو دستشویی و تیشرت و شلوارم رو درآوردم. یه ست طرخ جین تنم کرده بودم که رو شرتش دو تا بند بود که رو پهلوهام ثابت میشد. همونجا که رضا بهش میگه دستگیره عشق. تا حالا این ستم رو ندیده بود. اومدم بیرون و دیدم رو مبل با لباس دراز کشیده. رفتم طرفش. با چشاش داشت قورتم میداد. بلند شد نشست و منم نشوند رو پاش. لبای همو میخوردیم و سینه هامو میمالید. دستش رفت زیر سوتینم و سرش رفت پایین. یه کم مالوندشو بعد سوتینم رو باز کرد. یه کم نگاه سینه هام کرد و بعد شروع کرد به خوردنشون. با دستاش دوتاشون رو سفت نگه میداشت و زبونش رو میکشید رو نوکشون. صدام داشت در می اومد. سرش رو محکمتر به سینه هام فشار میدادم. منو گذاشت رو مبل و خودش نشست پایین مبل و سرش رو برد لای پاهام. کسم حسابی خیس شده بود. شرتم رو کشید کنار کسم و یهو چوچولم رو گرفت تو دهنش. نفسم بالا نمی اومد. موهاش رو مشت کرده بودم و سرش رو فشار میدادم رو کسم. زبونش رو میکرد تو کسم و منم اه و اوه میکردم. خم شدم طرفش. فهمید میخوام کیرشو بخورم. گفت اسپری زدم. گفتم عیب نداره. گفت دهنت سر میشه اما من هیچی حالیم نبود. کیر میخواستم. بلند شد سر پا و من همه لباساشو درآوردم.اول زبونم رو کشیدم رو تخماش که صدای آهش حشرم رو صدبرابر بیشتر کرد. تخماش رو کامل میکشیدم تو دهنم و با زبونم بازیش میدادم. بعد کیرش رو لیس زدم. خداییش دهنم خیلی و تلخ و بدمزه شده بود ولی نمیتونستم از اون کیر بگذرم. حسابی براش ساک زدم و با دستم تخماش رو نوازش میکردم و اونم غرق تو عشق و حال بود. نمیدونم از کجا ولی فهمید از ساک زدن خسته شدم. بلندم کرد و خوابوندم رو مبل به پهلو و خودشم کنارم دراز کشید. یه پام رو گذاشتم رو پشتی مبل و کیرشو آروم گذاشت رو سوراخ کسم. یه کم فشار داد و درآورد که باز بشه و دردم نیاد. گفتم در نیار. بکن توش. کیرتو بکن تو کسم. کیرش رو آروم کرد تو کسم و شروع کرد به تلنبه زدن. از قصد نفسهامو طولانی تر کردم و گفتم جوووون. عاشق کیرتم. بکن. جرم بده. آه… آروم نه. تندش کن.دستشو گذاشت رو پهلوم و باز شرتم رو کشید کنار. انگار هیلی خوشگل بود که دلش نمی اومد درش بیاره. شروع کرد به تندتر تلنبه زدن. وااای… چه حالی داشت. کیرش تو کسم عقب جلو میشد و دستش پهلوم رو فشار میداد. منم کونم رو قلنبه نگه میداشتم. شکمش که میخورد رو کونم خیلی حال میداد. کیرش تا ته تو کسم بود. اما جام ناراحت بود. یه کم که دورش آروم شد گفتم رضا برو رختخواب بیار. کیرش رو درآورد و رفت و منم شرتم رو درآوردم. رختخواب رو پهن کرد و گفت بخواب. خوابیدم و پاهامو باز کردم و رضا اومد بین پاهان رو دو تا زانوهاش نشست و کیرشو کرد تو کسم. با دستش هم چوچولم رو بازی میداد و منم انگشت خودم رو میخواردم و حال میکردم. کونم رو آوردم بالا و گفتم رضا تا ته میخوام. گفت جوووون … دو تا سینه هام رو گرفت تو مشتش و فشار داد و شروع کرد به سفت و محکم تلنبه زدن.خیلی حال میداد بهم. یه کم که گذشت سینه هامو ول کرد و افتاد روم. دستاش رو زیر کمرم قلاب کرد و دوباره تلنبه زد. نفسم در نمی اومد. هر دومون خیس عرق بودیم. ده بار تا مرز ارضا شدن رفتم و جلوی خودمو گرفتم. ولی دیگه نمیتونستم. گفتم بسه رضا. میخوام بشینم روت. یه لبخند زد و گفت اونطوری دوست داری؟ گفتم عاشقشم. جامونو عوض کردیم و من نشستم رو کیرش. این مدلی رو خیلی دوس داشتم. کیرش تا ته ته میرفت تو کسم و منو میرسوند به آسمون. کونمهم میمالید به شکمش. دستاش رو روی کونم فشار داد و من قشنگ تو حس بودم. خودم رو خم کردم روشو کونم رو بالا و پایین کردم. اول آروم بعد تند. نفسای اونم تند شده بود و بدنم رو چنگ مینداخت. گفت داری آبم رو میاری. گفتم جووون آبتو میخوام. پهلوهام رو محکم گرفته بود. یهو از جاش بلند شد. حالا دو تایی نشسته بودیم و کیر اون تو کس من بود. بالا تنه ام رو عقب کشیدم و دستام رو رو زمین گذاشتم و شروع کردم رو کیرش بالا و پایین شدن. پاهام داشت شل میشد. اونم با حرکت عضله های رونش شدت ضربه ها رو بیشتر میکرد. یه نفس عمیق کشیدم و پاهام لرزید و یه حال خوب پیچید تو تنم. تو اوج حس گفتم رضا آبتو میخوام. با هم ارضا بشیم. اوووم… دوووس دارم. اینو که گفتم وحشی شد. بلندم کرد و به پشت چهار زانوخوابوندم. منم کونم رو براش قنبل نگه داشته بودم. کیرشو کرد تو کسم و شروع کرد به تلنبه زدن. گفتم منو بزن. دو سه تا ضربه زد رو کونم. از تصور سرخ شدنش حال میکردم. تلنبه هاش هی تند و تندتر میشد تا گفت آبمو کجا بریزم؟ گفتم رو سینه هام. چند تا تلنبه دیگه زد و گفت برگرد. برگشتم و سر خوردم زیر کیرش. آبشو خالی کرد رو سینه هام. چند لحظه همون طوری موند و بعد یه لب گرفتیم. دوس داشت طولانی بشه اما گفتم رضا آبت داره از رو تنم سرمیخوره و میریزه رو زمین. پا شد و دستمال آورد و حودمون رو تمییز کردیم. یه ساعتی تو بغل هم دراز کشیدیم. بعدم دوش گرفتیم و من نهار درست کردم و خوردیم. عصرم رفتیم فرحزاد و یه قلیون توپ زدیم به بدن.من عاشق روزای اینطوریم.ببخشید اگه بد نوشتم… به هر حال اولین تجربه نوشتنمه دیگهنوشته عشق سکس

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *