جریان کس دان مادرم و آذر

0 views
0%

مامانم 60 سالشه اسمش زهراست.چادری و مذهبیه. مادرم نسبتا چاقه و شکم داره. خواهرم هم اسمش آذره،45 سالشه، چاق و قد کوتاه. یه دوست به اسم محمد(ممد دماغ) داشتم که کیر وحشتناکی داره. کیرش مثل خیار سالادی میمونه.اوایل منو میبرد خونه همسایمون که خالیه و به زور میکرد.پشت بونامون به هم راه داره. حموم ما سقفش تو پشت بومه.تو سقف حموم ما یه سوراخ بود که تو حموم کامل معلوم بود. یه روز ممد اومد خونمون، رفتیم باهم حموم، ممد به من حمله ور شد و تخمامو گرفت و فشار داد. گفت بشین زمین. نشستم رو زمین. کیرشو گرفت جلوی صورتم. گفت بخور. من گفتم نه. به زور کیرشو کرد تو دهنم. شروع کردم به ساک زدن.کیرشو تا تاه کرد تو حلقم،بعد بلندم کرد. وایسادم، کیرشو از پشت کرد تو کونم، حدود نیم ساعت منو از کون کرد.بعد آبشو تو کونم خالی کرد. داشت لباس می پوشید که اون سوراخو دید. گفت از این به بعد اگه مامانت یا آذر رفتن حموم صدام کن بیام دید بزنم.یه روز آذر رفت حموم،رفتم دید زدم. دیدم همه چیز کامل معلومه،یهو ممد اومد پشت بوم. گفت چرا صدام نکردی،گفتم آخه آبجیمه. گفت کیرم تو کس مامانت و آبجیت. منو زد کنار خودش رفت دید بزنه. آذر کف حموم نشسته بود. داشت پشمای کسشو میزد.ممد گفت جوون چه بدنی داره. باید بگامش.آذرپاهاشو باز کرد. کس آذر قشنگ دیگه معلوم بود. ممد گفت کسشو دیدم.خواهرت چه کس گشادی داره. حدود 30 دقیقه آذرو دید زدیه بار هم مادرم رفت حموم ممد دماغ اومد پشت بوم با صاحب کارش شیشه میکشید. بعد منم اومدم دید بزنم که ممد منو دیدبا صاحبکارش که یه مرد حدودا 55 ساله بود اومد سمت منگفت کی تو حمومه؟گفتم مامانم، رفت شروع کرد به دید زدن. صاحبکارش هم همینطور.صاحبکارش کیر کلفتشو انداخته بود بیرون. اسم صاحبکارش حسین آقاست.کیر وحشتناکی داشت. حسین آقا گفت ممد بریم تو حموم مامانشو بگاییم.ممد یه کم میترسید ولی بعد راضی شد. رفتن دم در حموم. مادرم عادت داره یه کم در حمومو باز میذاره. حسین آقا درو یهوباز کرد رفت تو حموم. مادرم ترسید. بعد به حسین آقا گفت برو بیرون عوضی. حسین آقا کیرشو انداخت بیرون گفت تا جرت ندم نمیرم. بعد مامانمو گرفت. نشوند رو زمین. کیرشو کرد تو دهن مامانم،کیر کتفتشو تودهن مادرم کرده بود هی تلمبه میزد. به مادرم گفت ساک بزن جنده لاشی خانم.مامانم که ترسیده بود کیر حسین آقارو گرفت تو دستشو شروع کرد به ساک زدن.حسین آقا کیرشو تو حلق مادرم کرده بود. اصلا فک نمی کردم مادر مذهبی و چادری من جنده لاشی باشه ولی وقتی دیدم حسین آقا موهای مامانمو کشیدو ازش پرسید به حسین ملایری کس دادی یا نه،مامانم گفت آره. فهمیدم مادرم جندست. بعد ممد دماغ رفت تو حموم. مادرم شوکه شد.ممد لخت شد. کیر ممد دماغ هم کلفت بود.حسین آقا به مادرم گفت پاشو. مادرم وایسادبعد ممد رفت جلو دستشو گذاشت رو کس مامانمحسین آقا مامانمو خوابوند کف حموم.خودشم رفت کیرشو گذاشت رو کس مامانم.ممد دماغ هم رفت بالا سر مامانم. کیرشو مالید و انگشت کرد رو لبای مامانم.بعد کیرشو کرد تو دهن مامانم.ممد دماغ کیرشو تا دسته کرده بود تو حلق مامانم.حسین آقا کیرشو تف زد. گذاشت رو خط کس مامانم.بعد چنتا ضربه زد به کس مامانم. یهو کیرشو کرد تو کس مامانم. مادرم داد میزد.حسین آقا به مادرم گفت کوستو بده جنده لاشی خانم. کیر حسین آقا تا ته میرفت تو کس مادرم و کیر ممد دماغ تو دهن مادرم بود.ممد دماغ سر مامانمو گرفته بود کیرش تو دهن مادرم بود بدجو کیرشو تو حلق مادرم عقب جلو میکردحدود 20 دقیقه حسین آقا کیرشو تو کس کوچولوی مادرم عقب جلو میکرد.بعد هردو کیزای کلفتشونو از کس و دهن مادرم کشیدن بیرون. بعد ممد دماغ مامانمو انداخت رو سکوی حموم دوباره رفت بالا سر مادرم کیرشو کرد تو دهن مادرم چند لحظه کیرش تو دهن مادرم بودبعد به مادرم گفت کیرم دهنت. توهمین لحظه حسین آقا گفت الان آقای فراهانی هم میاد.قراهانی نامرد با محسن شهرداری آذر خفت کرده بودن. اومدن خونمون.ممد دماغ کیرشو برد رو کس مامانم. بالای کس مادرم یه کم پشم داشت.ممد باکیرش میزد رو کس مامانم.بعد یهو کیرشو تا دسته کرد تو کس مامانم.ممد کیرش تاخایه تو کس مادرم بود.بعد حسین آقا رفت بالاسر مامانمخایه هاشو کرد تو دهن مادرم بلافاصله کیرشو تا ته کرد تو دهن مامانم. از اونطرف ممد آبکیرشو ریخت رو صورت مامانمبعد آذر لخت شدقراهانی و محمود صافکار اومدن کس مامانمو بگان.از اونطرف ممد و حسین آقا رفتن سراغ کس و کون خواهر آذرم. ممد به آذر گفت بشین زمین آذر جنده. اذرنشست.حسین آقا کیرشو تا ته کرد تو دهن آذر.آذر مثل جنده لاشی ها ساک میزد.خلاصه بعد ممد کیرشو کرد تو دهن آذر.بعد آذر نشست رو کیر حسین آقا. حسین آقا و ممد دماغ هرکدوم 1 بار کس آذرو گاییدن بعد حسین آقا کیرشو تا دسته کرد تو کون آذر ممد هم کیرشو کرد تو کس آذر. مادرم داشت لباس می پوشید که فراهانی مامانمو خفت کرد دستشو گذاشت رو کس مادرم به مادرم نگاه کرد و گفت کستو میگام. مادرم التماسشو کرد ولی فایده نداشت. کیر سیاه و کلفتشو در آورد بعد مامانمو نشوند کف حموم. کیرشو کرد تو دهن مامانمگفت کیرم تو حلقت زهرا جنده. بعد فراهانی کیرشو تو دهن مادرم عقب جلو میکرد. محمود صافکار هم کیرشو تا خایه تو دهن مادرم کرد. از اونطرف کیر حسین آقا تو کس خواهر آذرم بود. کیر ممد دماغ هم تو دهن آذربود. محسن شهرداری هم کیرشو فرو کرد تو کون خواهر آذرم. فراهانی افتاد رو مادرم کیرشو قرو کرد تو حلق مامانم.بعد مامانمو خوابوند. کیرشو گذاشت رو کس مامانم. تف زدیهو تا داسته کیرشو فرو کرد تو کس مامانم. فراهانی کس مامانمو گایید. بعد محمود صافکار کیرشو کرد تو دهن مامانم. مادرم ساک میزد. بعد مادرم وایساد. فراهانی نشست. مادرم نشست رو کیرش. با چشم داشتم می دیدم مادرم و آبجیمو میگان.بعد فراهانی وایساد. کیرشو گرفت جلوی صورت مامانم. بعد آبکیرشو ریخت رو صورت و دهن مامانم. حالا نوبت محمود صافکار بود که کیرشو تا دسته بکنه تو کس مامانم. از اوونطرف محسن شهرداری پاهای آذرو داد بالا. کیرشو کرد تو کس آبجیم.محمود صافکار مامانمو خوابوند رو سکو. کیرشو تا دسته کرد تو کس مامانم. محکم تلمبه میزد.بعد حسین آقا کیرشو کرد تو دهن مامانم.آب کیرشو ریخت تو دهن مامانم.فراهانی یه کم شیشه کشید. رفت کیرشو کرد تو کس آذر. از اونطرف هم محسن شهرداری و ممد دماغ اومد تا کس مامانمو بگان.ممد رفت پشت مامانم. کیرشو از پشت کرد تو کون مامانم. محسن شهرداری هم کیرشو گذاشت رو کس مامانم. تادسته جا کرد.حدود نیم ساعت کوسو کون مامانمو گاییدن. بعد ممد دماغ کیرشو کرد تو کس مامانم. محسن شهرداری آبکیرشو ریخت تو دهن مامانم. بعد همگی وایسادن جولوی مادرم و آذر. حسین آقا نشست رو سکو. کیرشو کرد تو کس مامانم. فراهانی هم کرد تو کس آذر. بعد ممد،محسن شهرداری، محمود صافکار آب کیرشونو ریختن تو دهن و صورت مادر و آبجیم. بعد تا صبح کس مادر و آبجیمو گاییدن.نوشته امیر

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *